Villkor

1.      Obehörigt utnyttjande av tjänsten

Obehörig användning av en licens eller av någon annans tillträdeskod beivras. Samma gäller vid stöld av tillträdeskoder eller försök till lösenordsscanning inom företagets domän. Alla sådana handlingar får rättsliga konsekvenser som normalt kan innefatta varning, suspension, polisanmälan och uppsägning av användarens tillträdesrätt till Mercells produkter och tjänster, allt efter överträdelsens allvarlighetsgrad.

2.      Sekretess

Samtliga anställda hos Mercell Svenska AB har undertecknat en förbindelse om konfidentiell behandling av all information gentemot andra kunder. Företagets anställda är skyldiga att behandla alla Mercell Svenska AB's kunder lika, både kommersiellt och servicemässigt, och i enlighet med ingångna avtal. Detta görs för att säkerställa en rättvis och saklig behandling av alla kunder till företaget. Den information som den enskilde leverantören eller inköparen lämnar till Mercell görs tillgänglig på hemsidan under ''Leverantörssökning''.

Utöver detta kommer informationen inte att användas eller säljas för andra kommersiella ändamål.

3.      Ansvar

Mercell Svenska AB påtar sig ingen form av ersättningsansvar för förluster som direkt eller indirekt kan åsamkas inköpare eller leverantörer som utnyttjar företagets produkter eller deras kunder som tredje part.

Mercell Svenska AB har inte heller något ersättningsansvar för förluster som åsamkas abonnenterna som följd av fel vid installation, användarfel, fel från informationsleverantörerna, fel från inköparna eller andra fel som medför att leverantörer "missar" eller blir "felinformerade" via publicerade förfrågningar.

Användare som lägger in dokument eller filer som innehåller datavirus, eller som utför handlingar som medför en oförutsedd resursförbrukning på servern kommer att kontaktas. Mercell Svenska AB förbehåller sig rätt att vidta de åtgärder som kan anses nödvändiga för att begränsa eventuella problem i samband med detta. Användaren är under alla förhållanden ansvarig för de data som han laddar upp via Mercell Svenska AB's tjänster. Detta gäller både innehåll och format hos datafiler och liknande.

Det är inte tillåtet att lagra information eller filer med pornografiskt innehåll eller annat material som är förbjudet enligt vederbörande lands lagar. Avsiktlig beläggning av ej nödvändiga systemresurser är inte tillåten.

Mercell Svenska AB förbehåller sig rätt att suspendera eller säga upp avtal med inköpare och leverantörer som är knutna till tjänsten om det bedöms att tjänsten eller den publicerade informationen missbrukas av dem.

Oombedd "spamming" eller utskick av reklam till e-postadresser som är tillgängliga via Mercell Svenska AB's Internet-sidor är inte tillåten och kommer att bli föremål för rättsliga åtgärder.

4.      Leveransvillkor

En tjänst från Mercell Svenska AB kan beställas antingen genom en skriftlig orderbekräftelse, via telefax eller via e-mail. Tjänsten är abonnemangsbaserad och köps normalt för en 12-månadersperiod.

Abonnemanget förlängs automatiskt efter 12 månader, om inte abonnenten har:
- lämnat en skriftlig uppsägning till Mercell Svenska AB senast 1 månad före   abonnemangstidens slut, eller
- uppgett att han inte önskar förnya abonnemanget automatiskt.

Faktura sänds till kunden inom 10 dagar efter att kunden har accepterat avtalet.

Fakturan är förfallen till betalning 14 dagar efter fakturans datum. Samtliga betalningar ska ske i lokal valuta om inte annat anges. Betalningar som inte har erlagts inom förfallotiden medför indrivning via inkasso och stängning av tjänsten. Abonnemang som inte har utnyttjats av kunden som följd av felaktig e-postadress, oriktig produktkodinmatning eller andra orsaker återbetalas inte.

Mercell Svenska AB's målsättning är att kunden ska kontaktas minst 3 gånger under abonnemangsperioden. Detta görs för att genomföra justeringar och anpassningar av produkten och samtidigt få synpunkter och erfarenhetsåterföring från kunderna. Abonnenter kan vid frågor eller oklarheter utnyttja Mercell Svenska AB's kundservice alla vardagar mellan 08.30 och 16.30.

5.      Uppsägning

Mercell Svenska AB förbehåller sig rätt att när som helst säga upp abonnemangsavtalet. I sådana fall återbetalas abonnemangsavgiften för den tid då abonnemanget inte har varit tillgängligt. Vid brott mot ovanstående villkor återbetalas inte abonnemangsavgiften.

Kunden kan när som helst säga upp tjänsten men kan då inte ställa krav på återbetalning av abonnemangsavgiften.

Om du är MPS/MSS kund (inköpare/upphandlare) gäller även följande villkor.

6.      Registrering av användare

När enheten registrerar sig hos Mercell Svenska AB måste korrekta uppgifter lämnas om namn, adress, telefonnummer och andra upplysningar som begärs. Konton som innehåller felaktiga uppgifter kommer att stängas utan förvarning. Ingen av de upplysningar som enheten lämnar kommer att utnyttjas annat än för Mercell Svenska AB:s tjänster. Upplysningarna kommer inte heller att säljas eller vidarebefordras till andra parter. Mercell Svenska AB förbehåller sig rätt att lämna ut upplysningar om registrerade medlemmar till offentliga myndigheter, som t.ex. polis, när detta begärs.
 

7.      Användning av tillgänglig information

Som användare av Mercell Svenska AB:s produkter och tjänster får du inte utnyttja den information som du eventuellt får om andra användare till annat än vad som krävs för att genomföra köp och försäljning via tjänsten.

8.      Varor och tjänster

Det är förbjudet att köpa eller sälja stöldgods, pornografiska artiklar, piratkopierade varor, alkohol och tobaksvaror eller objekt som i övrigt strider mot svensk lag. Sådana förfrågningar eller anbud kommer att avlägsnas utan varsel, och vederbörande riskerar både avstängning och polisanmälan. Mercell Svenska AB förbehåller sig rätt att radera alla förfrågningar och anbud som har lagts ut på Mercell Svenska AB:s sidor. Mercell Svenska AB förbehåller sig också rätt att avstänga användare som uppträder oseriöst eller som bryter mot en eller flera av anbuds- eller auktionsreglerna eller mot normalt ”skick och bruk”. Om du är osäker på om det du tänker registrera är tillåtet kan du kontakta vår support på support@mercell.com">support@mercell.com.

9.      Fiktiva erbjudanden eller anbud

Fiktiva upphandlingar, erbjudanden eller anbud strider mot lagen. Det är förbjudet att lämna felaktiga uppgifter för att lägga in fiktiva erbjudanden. Mercell Svenska AB kan, och kommer att, polisanmäla sådana handlingar. Alla former av pris- och anbudssamarbete, eller erbjudanden / anbud som avser egna inköp, medför avstängning från tjänsten utan varsel och utan återbetalning av erlagd abonnemangsavgift. Mercell Svenska AB kommer i sådana fall polisanmäla vederbörande.

10.  Skyldigheter och ansvar

Mercell Svenska AB arbetar inte med frakt och betalning av varor och tjänster. Detta måste avtalas direkt mellan upphandlare och leverantör. Mercell Svenska AB förmedlar enbart kontakten mellan upphandlare och leverantörer och deltar inte i affären, och påtar sig därför inte något ansvar för eventuella konflikter som kan uppstå mellan dessa parter som följd av oenighet om priser, produkter eller andra förhållanden som rör affären. Om fel eller brister i objekten upptäcks måste upphandlaren kontakta leverantören direkt för överenskommelse om avtalets vidare behandling.

11.  Ändringar av regler

Mercell Svenska AB förbehåller sig rätt att ändra ovanstående regler utan varsel.

Mercell Svenska AB

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Kontaktformulär

031 360 60 00
Mercell Svenska AB | Kungsgatan 34, 41119 Göteborg, Sverige