Villkor - Mercell Tender Service

1. Bakgrund och Tjänst

Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Mercell Svenska AB, 556668-1713 (nedan Mercell) och Mercells kund (nedan Kunden) avseende Mercells tjänst Tender Service och Mercells tillhandahållande av information om upphandlingar (Tjänsten).

2. Tjänstens tillhandahållande

För användandet av Tjänsten erhåller Kunden lösenord och användarnamn för tillgång till Mercells databas med information om upphandlingar. Utifrån Kundens bevakningar tillställs Kunden även e-postmeddelande med bevakningsinformation.

Vid onlinebeställning anses avtal ingånget när orderbekräftelse skickats till Kunden.

3. Tjänsten är förbehållen Kunden

Kunden har rätt att för egen del ta del av och använda den information som Kunden erhåller genom Tjänsten. Kunden äger inte rätt att till annan överlåta eller uppge användarnamn och eller lösenord. Inte heller äger Kunden till annan vidarebefordra e-postmeddelanden från Mercell med information om upphandlingar och ej heller sprida informationen som Kunden erhåller genom tjänsten eller e-postmeddelande.

4. Användning av Tjänsten

Kund som lägger in dokument eller filer som innehåller datavirus, eller som utför handlingar som medför en oförutsedd resursförbrukning på servern kommer att kontaktas och uppmanas att vidtaga rättelse. Mercell förbehåller sig rätten att vidta åtgärder som kan anses nödvändiga för att begränsa eventuella problem eller skada i samband med detta. Avsiktlig beläggning av ej nödvändiga systemresurser är inte tillåten. Oombedd "spamming" eller utskick av reklam till e-postadresser som är tillgängliga via Mercell är inte tillåten.

5. Kundservice

Kund kan vid frågor eller oklarheter kontakta Mercells kundservice alla vardagar mellan 08.00 och 17.00.

6. Betalningsvillkor

Betalning för tjänsten sker mot faktura med 10 dagars netto. Kostnader för påminnelser utgår enligt lag liksom årlig dröjsmålsränta om 22 procent.

7. Ansvar

Mercell sammanställer och tillhandahåller allmän och offentlig information. Mercell ansvarar inte för innehållet i informationen i sig. Mercell är heller inte ansvarigt för tekniska avbrott om dessa inte skäligen hade kunnat förhindras av Mercell. Mercell ansvarar inte för direkt eller indirekt skada orsakad av fel i Tjänsten om inte felet är orsakat av Mercells uppsåtliga eller grovt oaktsamma agerande. Mercells ansvar för skada är alltid begränsat till högst en avgift för en avtalsperiod.

8. Överlåtelse

Kunden äger inte, utan Mercells skriftliga medgivande, överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt avtalet med Mercell till annan.

9. Avtalstid

Avtalet löper på viss tid enligt Mercells och Kundens överenskommelse. Uppsägning av avtalet skall ske skriftligen genom e-post till sverige@mercell.com eller genom rek. senast 90 dagar innan avtalstidens utgång, och göras av firmatecknare eller registrerad tjänsteanvändare. Om uppsägning inte sker förlängs avtalet med ett år i taget. Mercell Svenska AB förbehåller sig rätten för eventuella prisändringar under kommande avtalsperioder.

10. Förtida uppsägning

Om Kunden använder sig av Tjänsten i strid med dessa villkor äger Mercell rätt att omedelbart säga upp avtalet till upphörande. Detsamma gäller om Kunden är mer än 30 dagar sen med betalning. Mercell äger rätt till ersättning för den skada som Mercell lider på grund av Kundens avtalsbrott oavsett om avtalet sagts upp till förtida upphörande eller ej.

11. Tvist

Tvist i anledning av avtal mellan Mercell och Kunden skall avgöras i allmän domstol, med tillämpning av svensk rätt, med Göteborgs tingsrätt som första instans.

Saknar du svar på några av dina frågor?

Kontakta Mercell Svenska AB här

Mercell Svenska AB

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Klicka här för att gå till vår support

+46 031 360 60 00
Mercell Svenska AB | Kämpegatan 6, 41104 Göteborg, Sverige