Jørgen B. Lampe

Rådgiver

Upphandlingar

Titel Sista anbudsdag
Metoder for å etablere noder i distribusjonsnettet 2021-06-11 12:00
Utvikle nye oppgavevariabler til bruk i fremtidens effektivitetsanalyser 2021-06-11 12:00
Innkjøp av fasade- og jordforsterkingssystem skredvoll - Samuelsberg
Innkjøp av fasade- og jordforsterkingssystem skredvoll - Samuelsberg 2021-02-12 12:00
Rammeavtale for leasing/kjøp av gravemaskiner 2020-11-05 12:00
Regnskap for utslipp av klimagasser for 2019 og 2020 (klimaregnskap) 2021-01-18 09:00
Rammeavtale for bistand til konferanser og arrangementer
Programvare for å behandle CIM-data 2020-11-20 12:00
Maskintjenester Samuelsberg i Kåfjord kommune i Troms og Finnmark 2020-11-12 12:00
Massetransport fra skredvoll i Samuelsberg til deponi i Kåfjord kommune i Troms 2020-11-12 12:00
Tjenester innenfor informasjon, etterretning og support for forberedelse av reiser og oppfølging av reisende 2020-11-30 12:00
Rammeavtale for kjøp av papir til digital fargepresse 2020-11-13 12:00
Lastebiltransport og kjøp av masser til stabiliseringsarbeid i Leirbekken, Målselv 2020-11-06 12:00
Mobilt vakthold til hovedkontor i Oslo 2020-12-04 12:00
Rammeavtale for kjøp av bedriftshelsetjenester 2020-10-12 12:00
Konsulenttjeneste til utvikling av fysisk og digital utstilling knyttet til «NVE 100 år» 2020-10-14 12:00
Evaluering av prissikringsmuligheter i kraftmarkedet for NordLink, NorNed og North Sea Link 2020-10-21 13:00
Rammeavtale for leasing av biler til NVE
Rammeavtale for leasing av biler til NVE 2020-06-19 12:00
Rammeavtale for kjøp av terminalbriller 2020-09-28 12:00
Kopi av Rammeavtale for kjøp av brenselceller
Leasing av gravemaskiner
Skredsikring Longyearbyen sentrum – Støtteforbygninger 2020-09-14 20:00
Leasing av gravemaskiner 2020-06-19 12:00
Bistand til systemutvikling 2020-08-28 12:00
Utvikling av overvåkingsportal 2020-08-28 12:00
Tiltak for et effektivt sluttbrukermarked 2020-06-25 12:00
Vurdering av arbeidskapital i nettreguleringen 2020-06-12 11:00
Utførelse av forberedende arbeid elektro for bygging av rasvoll i Longyearbyen, Svalbard 2020-05-28 12:00
Utførelse av forberedende arbeider for bygging av rasvoll i Longyearbyen, Svalbard 2020-05-28 12:00
Teknisk analyse av prosumenters påvirkning på lavspent distribusjonsnett ved utrulling av solceller 2020-06-05 14:00
Supplerende grunnundersøkelser i utvalgte kvikkleiresoner i Lyngen, Storfjord, Kåfjord og Nordreisa kommune (Og Målselv) 2020-05-22 10:00
Anskaffelse av murstein og knust stein til rasvoll i Longyearbyen, Svalbard 2020-05-22 12:00
Eksogene oppgavemål for å fange opp etterspørsel etter leveringspålitelighet (Developing variables for measuring the task of supplying reliability) 2020-05-22 12:00
Utvikle metoder for å tilrettelgge datasett som kan benyttes til å kalkulere effekt- og energidistanse (Developing methods for combining data that can be used for calculating power distance) 2020-05-22 12:00
Utvikle og teste metoder for å bergene effekt- og energiavstand (DEVELOPING AND TESTING METHODS FOR CALCULATING POWER- AND ENERGY DISTANCE) 2020-05-22 12:00
Analyser av om og hvordan inntektsreguleringen av strømnettselskapene kan behandle investeringer og driftstiltak mer nøytralt gjennom endringer i kalibrering av kostnadsnormer 2020-05-14 10:00
Kartlegging og anbefalt regulering av nettselskapenes tidsbruk ved tilknytning av nye kunder 2020-05-15 14:00
Kopi av Rammeavtale for kjøp av brenselceller 2020-05-15 12:00
Rammeavtale for kjøp av brenselceller
Rammeavtale for kjøp av brenselceller 2020-03-30 12:00
Renholdstjenester til NVE avdeling Stranda 2020-03-24 12:00
Forslag til metode for å fastsette Statnetts kostnadsnorm fra 2021 slik at insentivene til kostnadseffektivitet styrkes 2020-04-17 11:00
Utredning om måling av veg-/gatelys 2020-04-10 12:00
Rammeavtale for helikoptertransport 2020-04-01 12:00
Forprosjekt: Rapport om hvordan vindkraftverk påvirker norske lokalsamfunn 2020-02-12 12:00
Rammeavtale for renholdstjenester til NVEs hovedkontor
Anskaffelse av byggeleder for flomsikring i Brandbu sentrum, Gran kommune
Rammeavtale for bistand til konferanser og arrangementer 2020-02-24 12:00
Renholdstjenester til NVE region øst 2019-08-22 12:00
Bistand til utforming av deltakerbasert scenarioprosess av det norske energisystemet 2019-09-02 12:00
Håndtering av fordring ved felles fakturering av kraft og nettjenester i sluttbrukermarkedet 2019-08-12 09:00
Grunnundersøkelse Sukkertoppen Longyearbyen 2019-08-02 12:00
Kartlegging og vurdering av potensial for effektivisering i oppvarming og kjøling i Norge 2019-08-23 14:00
Kjøp av murstein i forbindelse med sikringstiltak i 20234 Niklaelva i Søvik – Haram kommune 2019-05-21 12:00
Renholdstjenester til NVE i Kåfjord 2019-05-23 12:00
Rammeavtale for juridisk assistanse til NVEs internasjonale bistandsprogrammer 2019-05-20 12:00
Kartlegging av hva markedsaktørene skal publisere til markedet innenfor begrepet innsideinformasjon 2019-04-23 12:00
Gjennomgang av kostnader ved bygging av luftledninger i transmisjonsnettet 2019-04-26 12:00
Rammeavtale for renholdstjenester til NVEs hovedkontor 2019-03-29 12:00
Renholdstjenester til NVE region nord 2019-03-15 12:00
Rammeavtale for renholdstjenester til NVE region vest (Førde) 2019-02-15 12:00
Landskapsanalyse av kraftledningsmaster i regionalnettet 2019-02-08 12:00
Produksjonsindekser for vindkraft 2018-12-07 13:00
Knuste steinmasser kult til Samuelsberg i Kåfjord, Troms 2018-12-07 12:00
Kjøp av gabioner til skredsikring i Samuelsberg i Kåfjord, Troms 2018-12-11 12:00
Jordarmering til skredsikring i Samuelsberg i Kåfjord, Troms 2018-12-06 12:00
Kartlegging og analyse av strategier for balansering og flaskehalshåndtering (A study on balancing- and redispatching strategies)
Rammeavtale for helikoptertransport 2018-12-07 12:00
Leasing av gravemaskiner til NVE Anlegg 2018-11-16 12:00
Ekspertbistand til fastsettelse av energieffektivitets- og miljøkrav i forbindelse med miljøvennlig utforming (økodesign) og energimerking av energirelaterte produkter 2018-10-19 12:00
Nye metoder for eksogene etterspørselsmål i kraftoverføringen (New methods for an exogenous demand measure in power distribution) 2018-09-26 12:00
Rammeavtale for konsulenttjenester levert av NVE-godkjente fagansvarlige i henhold til forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg innen fagområdene I, II, III, IV, V 2018-09-28 12:00
Kostnadsgjennomgang av transformatorstasjoner i transmisjonsnettet
Pressemeldingsdistribusjon 2018-08-27 08:00
Medieovervåkningstjenester 2018-08-27 08:00
Fastsettelse av avkastningskravet til utenlandskabelen «NorthConnect» 2018-08-15 12:00
Kartlegging og analyse av strategier for balansering og flaskehalshåndtering (A study on balancing- and redispatching strategies) 2018-08-13 13:00
Vurdering av praktisk innføring av 15 minutters avregningsperiode i kraftmarkedet 2018-08-06 16:00
Arkivfaglig bistand 2018-08-10 23:59
Administrering av tilgang til AMS-måleres HAN-port 2018-08-20 12:00
Samfunnsøkonomisk analyse av omlegging til 400 V TN-C-S i det norske lavspenningsnettet 2018-06-22 12:00
Anskaffelse av helikopterlandingsplasser
Utredning om kartlegging og bruk av AMS-data 2018-06-15 12:00
Vurdering av adferdsvirkemidler som kan bidra til reduksjon av effekttopper 2018-06-01 12:00
Fremtidens avanserte måle- og styringssystem (AMS) 2018-06-08 12:00
Hvilket potensial har teknologi og organisering til å redusere strømkundenes nettleie? 2018-06-04 12:00
Mulige konsekvenser av et mer intradag-drevet fysisk kraftmarked på day-aheadmarkedet og den overordnede effektiviteten av kraftmarkedet 2018-05-31 12:00
Kostnadsvurdering ved krav om endring av merkevare 2018-05-25 12:00
Prosjektleder for utvikling av faglig håndbok for sikringstiltak mot flom og skred
Cost review of transformer stations in the transmission network. 2018-04-30 12:00
Kostnadsgjennomgang av transformatorstasjoner i transmisjonsnettet 2018-04-30 12:00
External audit of development aid projects and EU projects 2018-04-25 12:00
Ekstern revisjon av bistandsprosjekter og EU-prosjekter 2018-04-25 12:00
Leie av mannskap til manuelt arbeid i forbindelse med Skredsikring i Olderdalen 20073A12938 Kåfjord kommune i Troms 2018-04-12 23:59
Innovative aktører i en ny modell for sluttbrukermarkedet 2018-04-20 23:59
Procurement of helicopter landing places 2018-04-13 12:00
Anskaffelse av helikopterlandingsplasser 2018-04-13 12:00
Anskaffelse av rekrutteringsverktøy 2018-04-03 12:00
GNSS-mottakere 2018-03-16 12:00
Konsulentbistand i forbindelse med utarbeidelsen av the Council of European Energy Regulators (CEER) sitt arbeidsprogram for 2019 2018-02-05 15:00
Mapping the avalanche/landslide danger with reports to NVE. 2018-01-15 12:00
Skredfarekartlegging for levering til NVE 2018-01-15 12:00
Anskaffelse av helikopterlandingsplasser 2017-11-20 16:00
Rammeavtale Excel-kurs 2017-12-04 12:00
Grunnundersøkelser for kvikkleiresone 771 Sekkelsten og 774 Askim Prestegård i Askim kommune, Østfold 2017-11-17 12:00
Grunnundersøkelser for kvikkleiresone 771 Sekkelsten og 774 Askim Prestegård i Askim kommune, Østfold 2017-11-17 12:00
Pumpestasjoner - Flaumsikring mot Tokkeåi Dalen sentrum 2017-11-27 12:00
Consultancy services for the execution of hydrologic analyses, waterworks hydraulic analyses and engineering design of flood protection measures. 2017-12-01 12:00
Konsulenttjenester for utførelse av hydrologiske analyser, vassdragshydrauliske analyser og prosjektering av flomsikringstiltak 2017-12-01 12:00
Consultancy services for acute avalanche events in steep terrain and quick sand. 2017-11-06 12:00
6 Region Nord (Svalbard) 2017-11-06 12:00
5 Region Nord (Nordland, Troms og Finnmark) 2017-11-06 12:00
4 Region Midt 2017-11-06 12:00
3 Region Vest 2017-11-06 12:00
2 Region Sør 2017-11-06 12:00
1 Region Øst 2017-11-06 12:00
Rådgivningstjenester i forbindelse med akutte skredhendelser i bratt terreng og kvikkleire 2017-11-06 12:00
Rapport om batterier i distribusjonsnettet, hvilke tjenester de kan tilby og hvem som bør eie batteriene? 2017-10-13 12:00
Framework agreement for GIS services.
Rammeavtale for GIS-tjenester
River bottom mapping.
Elvebunnskartlegging
Flomsonekartlegging 2017-09-20 12:00
Autonom strømforsyning felt (APS) 2017-08-21 12:00
Intention notice — Instrumentation in drill holes.
Intensjonskunngjøring - Instrumentering i borehull
Consultancy services, Flood systems and pumping stations in the Eastern Region, Status and requirements for upgrading.
Konsulenttjenester Flomverk og pumpestasjoner i Region Øst, Status og behov for oppgradering
Framework agreement for the procurement of submersible level sensors. 2017-06-22 12:00
Rammeavtale for kjøp av nedsenkbar nivåmåler (submersible level sensor) 2017-06-22 12:00
Framework agreement for GIS services. 2017-06-12 12:00
Rammeavtale for GIS-tjenester 2017-06-12 12:00
Økonomiske beregninger av alternativ energiforsyning 2017-05-31 23:59
Penetrasjonstesting av IKT-systemer i kraftselskap 2017-05-22 12:00
River bottom mapping. 2017-05-15 12:00
Numedalslågen 2017-05-15 12:00
Litleåna, Kvina og Tovdalselva 2017-05-15 12:00
Etneelva, Figgjo og Hååna 2017-05-15 12:00
Lærdalselva og Vosso 2017-05-15 12:00
Rauma, Jølstra, Anga, Nausta og Eidselva 2017-05-15 12:00
Elvebunnskartlegging 2017-05-15 12:00
Consultant with technical expertise to assist in a work group for completion of Myanmar's regulations for transmission and distribution networks.
Innkjøp av skallbekledning til NVE 2017-05-02 12:00
Konsulent med teknisk ekspertise for å bistå en arbeidsgruppe for ferdigstillelse av Myanmars regelverk for transmisjons- og distribusjonsnett
Framework agreement for the purchase of submersible level gauges.
Rammeavtale for kjøp av nedsenkbar nivåmåler
Rammeavtale for kjøp av nedsenkbar nivåmåler 2017-03-03 12:00
Grunnundersøkelser - kvikkleiresonen 1715 Talvik Sør 2017-03-31 12:00
Grunnundersøkelser, nedsetting av sandspisser, stabilitetsvurderinger og permeabilitetsvurderinger i fbm bygging av flomsikringstiltak i Brandbu sentrum i Gran kommune 2017-03-15 12:00
Rammeavtale for kjerneboring i fjell 2017-03-17 12:00
Consultancy services, Flood systems and pumping stations in the Eastern Region, Status and requirements for upgrading. 2017-03-27 12:00
Konsulenttjenester Flomverk og pumpestasjoner i Region Øst, Status og behov for oppgradering 2017-03-27 12:00
Rammeavtale for kjøp av vernetøy med mer 2017-02-17 12:00
Framework agreement for the purchase of submersible level gauges. 2017-03-03 12:00
Mapping the avalanche/landslide danger with reports to NVE. 2017-02-27 12:00
Skredfarekartlegging for levering til NVE 2017-02-27 12:00
Rammeavtale for annonseproduksjon og fomidling/distribusjon 2017-02-15 12:00
Network services for NVE.
Nettverkstjenester for NVE
Leie av liminnbinder til hustrykkeri 2016-12-19 12:00
Intensjonskunngjøring - flodbølgeanalyser - fjellskred
Rammeavtale for kjøp av fuelceller
Kjøp av grunnundersøkelser Fjordgård, Lenvik kommune 2016-11-07 12:00
Rammeavtale for kjøp av papir til digital fargepresse 2016-10-27 12:00
Leie av digital fargepresse til hustrykkeri 2016-11-21 12:00
Grunnundersøkelser i Snåsa, Stjørdal, Grong, Verdal og Klæbu 2016-10-11 12:00
Konsulenttjenester til EWRC vedrørende markedsovervåking av elektrisitetsmarkedet i Bulgaria
Vurdering av samfunnsøkonomiske kostnader ved dambrudd 2016-10-05 12:00
Kjøp av vektertjenester 2016-11-01 12:00
Rammeavtale for konsulentbistand til gjennomføring av lederevaluering og OU tiltak 2016-10-10 12:00
Rammeavtale for kjøp av bedriftshelsetjenester 2016-10-03 12:00
Rammeavtale for kjøp av fuelceller 2016-10-21 12:00
Rammeavtale for kjøp av Sepura nødnetterminaler 2016-09-22 12:00
Rammeavtale for kjøp av terminalbriller 2016-09-19 10:00
3D-laserskanning og fotogrammetri av Nåvatn dam III, Åseral, Vest Agder 2016-09-09 12:00
Transport av steinmasser på E6 mellom Birtavarre og Numedal, Kåfjord kommune i Troms 2016-08-31 12:00
Intensjonskunngjøring for anskaffelse av profileringsverktøy til NVE
Studie om metode for evaluering av det nordiske finansielle kraftmarkedet 2016-08-18 12:00
Brukerundersøkelse for NVE 2016-08-08 12:00
Innleie av midlertidig daglig leder 2016-08-22 10:00
Anskaffelse av telefonitjenester til NVE 2016-08-15 12:00
Oppdatering av NVE Veileder 7/2012 om «Veileder til sikkerhet i avanserte måle- og styringssystem» 2016-08-15 12:00
Utredningsoppdrag – Vurderinger knyttet til ny kundesentrisk markedsmodell for sluttbrukermarkedet 2016-08-15 12:00
Rammeavtale bistand konferanser og arrangement
Konsulent med teknisk ekspertise for å bistå en arbeidsgruppe for ferdigstillelse av Myanmars regelverk for transmisjons- og distribusjonsnett 2016-07-04 12:00
Samfunnsøkonomisk vurdering av gebyrer som betaling for nettutredninger 2016-06-24 12:00
Teknisk/økonomisk utredning med vurdering av behov for koordinering mellom regional- og distribusjonsselskap (DSOer) i planlegging og drift 2016-06-24 12:00
Kvalitativ forbrukerundersøkelse om utforming av nettleie innen elektristetssektoren 2016-06-24 12:00
Hydrologisk informasjonssystem
Rammeavtale for leie av multifunksjonsmaskiner med mer
Rammeavtale for tidsskriftformidling for NVE 2016-07-18 12:00
Rammeavtale for kjøp av HMS-utstyr 2016-05-27 12:00
Grunnundersøkelser ved Kvikkleiresonene Litj-Ler, Sørnypan, Asgarden, Stokkaunet og Rødde i Melhus kommune 2016-05-20 12:00
Klimavirkninger av ikke skogbasert bioenergi 2016-05-19 12:00
Rammeavtale for kjøp av kredittkorttjenester 2016-05-06 12:00
Rammeavtale for IKT-brukerutstyr
Vurdering av registreringsunderlaget for innrapportering av avbrudd i elektrisitetsforsyningen 2016-05-06 12:00
Nye KILE-funksjoner for husholdninger 2016-05-09 12:00
Konsulenttjenester til EWRC vedrørende markedsovervåking av elektrisitetsmarkedet i Bulgaria 2016-04-20 12:00
Rammeavtale for kjøp av blomster 2016-05-16 12:00
Kjøp av gråberg/steinmasser til 10950 Sikringstiltak 2016-04-04 12:00
Bistand til kontrolloppgaver i forbindelse med tilsyn med økodesignforskriften og energimerkeforskriften for produkter 2016-05-12 12:00
Bunndyr 2016-04-14 12:00
Planteliv 2016-04-14 12:00
Fisk 2016-04-14 12:00
Fugl 2016-04-14 12:00
Biologiske undersøkelser i Hofstadelva, Stjørdal 2016-04-14 12:00
NVE_Bistand til systemutvikling 2016-04-08 12:00
Bunndyr 2016-04-14 12:00
Planteliv 2016-04-14 12:00
Fisk 2016-04-14 12:00
Fugl 2016-04-14 12:00
Biologiske undersøkelser i Hofstadelva, Stjørdal 2016-04-14 12:00
Evaluering av reguleringen av Statnetts utøvelse av systemansvaret 2016-04-14 12:00
4 akslet lastebil og trekkvogn til maskinhenger
Optimalisert drift av omløpsventiler 2016-03-11 12:00
Rammeavtale bistand konferanser og arrangement 2016-03-09 12:00
Rapport om støyutbredelse ved vindkraftverk med «typisk norsk» topografi 2016-03-04 12:00
Elvebunnskartlegging av to strekninger i Gudbrandsdalslågen
Hydrologisk informasjonssystem 2016-02-25 12:00
Kopi av Juridiske konsulenttjenester i Angola
Rammeavtale på ekspertbistand til fastsettelse av energieffektivitets- og miljøkrav
Leie av kaffemaskiner og kjøp av tilhørende produkter og tjenester
Rammeavtale for leie av multifunksjonsmaskiner med mer 2016-03-01 12:00
Konsulentbistand i forbindelse med utarbeidelsen av the Council of European Energy Regulators (CEER) sitt arbeidsprogram for 2017. 2015-12-23 12:00
Rammeavtale for IKT-brukerutstyr 2016-01-14 12:00
Rammeavtale for levering av biler til NVE
Region Øst 2015-06-29 12:00
Region Sør 2015-06-29 12:00
Region Vest 2015-06-29 12:00
Region Midt-Norge 2015-06-29 12:00
Region Nord 2015-06-29 12:00
Rammeavtale for kjøp av drivstoff 2015-06-29 12:00
Pick-up mellomstor 4WD 2015-08-24 12:00
Personbil 7-seter 4WD 2015-08-24 12:00
Personbil, mellomklasse (D-segment) 4WD 2015-08-24 12:00
Personbil, kompaktklasse (C-segment) 2015-08-24 12:00
Stor varebil 4WD 2015-08-24 12:00
Liten varebil 4WD 2015-08-24 12:00
Vurdering av behov for å sette grenseverdi for minimum kortslutningsytelse i norske lavspenningsnett 2015-05-04 12:00
Leie av kaffemaskiner og kjøp av tilhørende produkter og tjenester 2015-05-04 12:00
Renholdstjenester til NVEs hovedkontor 2015-04-30 12:00
Ombygging av beredskapssentral i NVE 2015-03-20 12:00
Oppdatering av NVEs kostnadsgrunnlag for vannkraftanlegg og utarbeidelse av kostnadsgrunnlag for vannkraftanlegg i Georgia 2015-03-16 12:00
Rammeavtale for renholdstjenester til NVE region vest 2015-01-26 12:00
Rammeavtale om kjøp av skallbekledning 2014-11-14 12:00
Rammeavtale - Vernetøy 2014-10-24 12:00
Rammeavtale om trykkeritjenester
Rammeavtale for vikartjenester til resepsjon og sentralbord 2014-08-29 12:00
Rammeavtale for kjøp av kontor- og datarekvisita 2014-06-30 12:00
Kvinnherad kommune 2014-04-23 12:00
Hornindal kommune 2014-04-23 12:00
Ørsta kommune 2014-04-23 12:00
Luster kommune 2014-04-23 12:00
Skredfarekartlegging 2014-04-23 12:00
Rammeavtale for leveranse av utstyr, programvare og tjenester knyttet til videokonferanse 2014-03-20 12:00
Rammeavtale om trykkeritjenester 2014-03-03 12:00
Analyse av energibruk i undervisningsbygg 2014-02-21 12:00
Serviceavtale på reservekraftaggregater 2014-02-03 12:00
NVE_Serviceavtale på reservekraftaggregater 2013-11-01 12:00
Anskaffelse av digital fargepresse til hustrykkeri 2013-11-18 12:00
Rammeavtale - Vintervedlikehold 2013-11-01 12:00
Rammeavtale for renholdstjenester til NVE Region Øst 2013-11-04 12:00
Digital fargepresse til hustrykkeri 2013-09-02 12:00
Rammeavtale for vedlikehold av tregulv 2013-05-31 12:00
Rammeavtale for gaveartikler 2013-04-02 12:00
Rammeavtale for renholdstjenester til NVE Region Nord 2013-03-01 12:00
Rammeavtale for renholdstjenester til NVE Region Midt-Norge 2013-03-01 12:00
Rammeavtale for WAN- og telefonitjenester
Rammeavtale reisebyrå 2013-2017 2013-01-15 12:00
Kjøp av vektertjenester 2012-11-26 12:00
NVE_Rammeavtale for bedriftshelsetjenester 2012-10-12 12:00
Rammeavtale for levering av servere 2012-11-15 12:00
Anskaffelse av bistand til systemutvikling
Kjøp av vektertjenester 2012-09-14 12:00
Rammeavtale for kjøp av elektrikertjenester 2012-08-22 15:00
Rammeavtale for WAN- og telefonitjenester 2012-06-22 12:00

Mercell Svenska AB

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Klicka här för att gå till vår support

+46 077 144 02 00
Mercell Svenska AB | Kämpegatan 6, 41104 Göteborg, Sverige