Rae Vallavalitsus - Tender

Rae Vallavalitsus
Aruküla tee 9
Jüri alevik Rae vald

75301 Jüri
Estonia
Org number: 75026106
Company description

     KINNITATUD

           Rae Vallavalitsuse

        14.04.2015

       korraldusega nr 526

 

RAE VALLA HANKEKORD

I peatükk

ÜLDSÄTTED

 

1. Reguleerimise ala.

1.1. Rae valla hankekord reguleerib Rae Vallavalitsuses (edaspidi vallavalitsus) ja valla asutustes (edaspidi valla asutused) korraldavate riigihangete planeerimist, riigihanke eest vastutavate isikute määramist ja riigihangete, sh alla riigihanke piirmäära jäävate riigihangete ning lihtsustatud korras tellitavate teenuste riigihangete korraldamist.

1.2. Riigihange (edaspidi hange) on käesoleva hankekorra kohaselt asjade ostmine, teenuste tellimine, ideekonkursside korraldamine, ehitustööde tellimine ja ehitustööde ning teenuste kontsessioonide andmine. Hanke maksumused on käesolevas korras esitatud hankelepingu maksumustena käibemaksuta.

1.3. Hankekorda rakendatakse koostoimes riigihangete seaduse (edaspidi RHS) ja selle alusel kehtestatud õigusaktidega.

2. Hanke korraldamise üldpõhimõtted.

2.1. Hanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite säästlik ja otstarbekas kasutamine, hanke läbipaistvus ja kontrollitavus, kohelda kõiki isikuid võrdselt, tagada olemasoleva konkurentsi efektiivne ärakasutamine, vältida konkurentsi kahjustavat huvide konflikti ning eelistada võimaluse korral keskkonnasäästlikke lahendusi.

 

 

 

 

 

II peatükk

HANGETE PLANEERIMINE JA HANKEMENETLUSED

 

3. Hangete planeerimine.

3.1. Hangete korraldamine toimub hankeplaani alusel. Hankeplaani tuleb kanda planeeritavad riigihanked, mille hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on võrdne või ületab hanke piirmäära (asjade ostmise ja teenuste tellimise hankelepingu eeldatava maksumusega alates 10 000 eurot ning ehitustööde hankelepingu eeldatava maksumusega alates 30 000 eurot).

3.2. Vallavalitsuse struktuuriüksuste juhid (abivallavanemad) esitavad kahe nädala jooksul pärast valla eelarve vastuvõtmist oma kava riigihangete korraldamiseks vallavalitsuse hankespetsialisti ülesandeid täitevale isikule, kes koostab saadud informatsiooni põhjal eelarveaastal korraldatavate hangete kohta hankeplaani ning esitab selle vallavalitsusele kinnitamiseks.

3.3. Vallavalitsus kinnitab hankeplaani hiljemalt ühe kuu jooksul pärast valla eelarve vastuvõtmist. Hankeplaani muudetakse eelarveaasta jooksul vastavalt vajadusele. Erakorralised hanked, mille vajadus tuleneb objektiivsetest asjaoludest ja mida ei olnud võimalik hankeplaani koostamisel ette näha viiakse läbi plaaniväliselt.

3.4. Hankeplaani märgitakse:

1) hankelepingu objekt (nimetus);

2) hanke liik (asjad, teenused, ehitustööd);

3) menetluse liik (avatud hankemenetlus, lihthange, lihtsustatud korras tellitav teenus);

4) hankelepingu eeldatav maksumus (välisvahendid tuua eraldi välja);

5) hanke korraldamise aeg;

6) hankelepingu eeldatav sõlmimise aeg ja täitmise tähtaeg;

7) hanke eest vastutav(-ad) isik(-ud);

8) hankelepingu täitmise eest vastutav isik;

9) kas hange korraldatakse e-hankena.

 

3.5. Kui kavandatav riigihange ei kajastu hankeplaanis, lisatakse hanke alustamise korraldusele selgitus, milles märgitakse finantseerimise allikas ja objektiivsed põhjused, miks ei näinud hanke eest vastutav isik seda ette hankeplaani koostamisel.

 

 

 

4. Hanke menetlused.

4.1 Hanke korraldamine maksumusega üle riigihanke piirmäära.

4.1.1 Riigihangete korral, mille hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on võrdne või ületab riigihanke piirmäära (asjade ja teenuste hankelepingu ning ideekonkursi korral alates 40 000 eurot, ehitustööde hankelepingu korral alates 250 000 eurot), kohaldatakse riigihangete seaduses ja käesolevas korras ettenähtud sätteid.

4.2. Lihthanke korraldamine.

4.2.1. Lihthangete korral, mille hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on alla riigihanke piirmäära (asjade ostmise, teenuste tellimise korral alates 10 000 eurot kuni 40 000 eurot ning ehitustööde tellimise korral alates 30 000 eurot kuni 250 000 eurot), viiakse hankemenetlus läbi võimalusel riigihangete keskkonnas e-menetluse teel, järgides riigihanke korraldamise üldpõhimõtteid, RHS § 182 ja käesolevat korda.

4.3 Alla lihthanke piirmäära jääva hanke korraldamine.

4.3.1. Alla lihthanke piirmäära jääva hanke (asjade ostmise ja teenuste tellimise puhul, kui hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta ei ületa 10 000 eurot ja ehitustöö tellimisel alla 30 000 euro) korraldamise otsustab, jooksva aasta eelarve kuludes ettenähtud vahendite piires, vallavalitsuse struktuuriüksuse juht või valla asutuse juht.

4.3.2. Struktuuriüksuse juht määrab oma struktuuriüksusest hanke korraldamise läbiviimiseks vastutava teenistuja.

4.3.3. Vastutav teenistuja:

1) viib läbi hankemenetluse ja tagab selle dokumentatsiooni säilimise vastavalt vallavalituse asjaajamiskorrale;

2) valib konkurentsi olemasolu korral võimalusel vähemalt kolm pakkujat ja teeb neile e-posti teel ettepaneku pakkumuse esitamiseks;

3) võib korraldada pakkujate paljususe ning eeldatava maksumuse väljaselgitamiseks turuuuringu; 4) kontrollib vajadusel enne pakkumuse esitamise ettepaneku edastamist pakkuja maksuvõlgade puudumist Maksu- ja Tolliameti veebilehelt, majanduslikku ja tehnilist kvalifikatsiooni (registreering äriregistris või erialases registris ning nõutavate lubade olemasolu, kui tegevus seda eeldab);

5) teeb peale pakkumiste laekumist kokkuvõtte, valib välja soodsaima pakkumine ja kooskõlastab e-kirja teel hanke tulemused struktuuriüksuse juhiga. Vastutav teenistuja selgitab e-kirjas hankemenetluse asjaolusid ja alla kolme pakkumise võtmise korral konkurentsi puudumisega seotud asjaolusid;

6) informeerib pakkumuse esitanud pakkujaid hanke tulemustest.

4.3.4. Eduka pakkumise esitanud pakkujaga sõlmib kirjaliku lepingu või kinnitab arve/tellimiskirja/ostukviitungi struktuuriüksuse juht.

4.3.5. Käesolevas punktis sätestatud korda ei ole vaja järgida erakorralistel juhtudel:

1) avariitööde teostamiseks teenuse tellimisel;

2) kui ostetav asi või teenus on otseselt seotud füüsilisest isikust asja müüja või teenuse osutaja isikuga;

3) kui müüja pakub asja või teenust turuhinnast selgelt odavama hinnaga.

4.4. Lihtsustatud korras tellitavate teenuste hanke korraldamine.

4.4.1. Teenuste lepingu sõlmimisel, mille eeldatavast maksumusest rohkem kui 50% moodustavad ühtse riigihangete klassifikaatori (CPV) määruse VII lisas nimetatud teenused (nt tervishoiu- ja sotsiaalteenused, toitlustusteenused) ning mille eeldatav maksumus on 1 eurost kuni 40 000 euroni (ilma käibemaksuta), tuleb lähtuda RHS § 3 sätestatud riigihangete korraldamise üldpõhimõtetest ja käesoleva korra punktist 4.3.

4.4.2. Lepingu sõlmimisel, mille eeldatavast maksumusest rohkem kui 50% moodustavad CPV määruse VII lisas nimetatud teenused ning mille eeldatav maksumus ületab 40 000 eurot käibemaksuta, lähtutakse käesoleva korra punktist 4.2.

4.4.3. Kui lihtsustatud korras tellitava teenuse lepingu eeldatav maksumus on ilma käibemaksuta võrdne rahvusvahelise piirmääraga või ületab seda, koostatakse RHS §-s 33 sätestatud tehniline kirjeldus.

4.5. Ideekonkursi korraldamine.

4.5.1. Ideekonkursi korraldamise otsustab vallavalitsus korraldusega, määrates ära ideekonkursi läbiviimise eest vastutava struktuuriüksuse ja ideekonkursile laekuvate tööde hindamisežürii. Vallavalitsuse korralduses näidatakse ka ära, kas ideekonkurss korraldatakse eesmärgiga:

1) sõlmida ideekonkursi võitjaga tema pakutud ideekavandi alusel teenuse hankeleping või

2) leida hankijale sobiv ideelahendus, andes võitjale auhindu või makstes osalejatele osalemistasusid. Auhindade või osalemistasude suurused määratakse vallavalitsuse korralduses.

4.5.2. Ideekonkursi korraldamisel lähtutakse RHS § 18 lõikest 1. Ideekonkursi kutse avaldatakse riigihangete registris, kui ideekonkursi eeldatav maksumus on võrdne riigihanke piirmääraga 40 000 eurot (ilma käibemaksuta) või ületab seda. Selleks edastab hindamisežürii liige ideekonkursi väljakuulutamiseks vajalikud andmed ja hiljem ka ideekonkursi võitja andmed hankespetsialisti ülesandeid täitevale isikule, kes teostab vajalikud toimingud riigihangete registris.

4.5.3. Ideekonkursi eeldatava maksumuse määramisel arvestatakse eeldatava maksumuse hulka konkursi tulemusena sõlmitava hankelepingu eeldatav maksumus, samuti konkursil antavad auhinnad või osalemistasud.

4.5.4 Kui ideekonkursil osalejatele kehtestatakse kutsealase kvalifikatsiooni nõuded, siis kontrollib osalejate kvalifikatsiooni vastavust enne hindamisežüriile edastamist käesoleva korra punktis 7 nimetatud komisjon.

4.5.5. Ideekonkursile laekunud töid hindab hindamisežürii, kes koostab oma tegevuse kohta protokolli, kandes sinna esitatud ideekavandite paremusjärjestuse, oma hinnangu ideekavandite kohta, žüriiliikmete märkused ja võimalikud täiendavat selgitamist vajavad asjaolud.

4.5.6. Ideekonkursi võitja(d) kuulutab välja vallavalitsus korraldusega.

 

III. peatükk

HANKE KORRALDAMINE

 

5. Hanke korraldamise otsustamine.

5.1. Riigihanke hankemenetluse korraldamise otsustab vallavalitsus oma korraldusega, milles määratakse kindlaks:

1) hanke nimetus ja iseloomustus;

2) hankemenetluse liik;

3) hanke eest vastutav isik;

4) hankelepingu täitmise eest vastutav isik

5) vajadusel hankekomisjoni täiendavad liikmed

 6) vajadusel isikud, kellele esitatakse hankedokumendid;

7) vajadusel hanke eeldatav maksumus.

 

5.2. Vallavalitsus korraldab hankeid oma struktuuriüksuste (edaspidi struktuuriüksused) kaudu

5.3. Valla asutuse taotlusel ja volitusel võib vallavalitus läbi viia ka valla asutuse hankemenetluse.

6. Hanke eest vastutav isik.

6.1. Hanke eest vastutav isik määratakse vallavalitsuse korraldusega. Hanke eest vastutav isik on üldjuhul vallavanem, struktuuriüksuste juht või vallavalitsuse poolt määratud isik.

6.2. Hanke eest vastutav isik koostöös hankespetsialisti ülesandeid täitva isikuga:

1) korraldab hankedokumentide koostamise;

2) teostab toimingud hanke väljakuulutamiseks, sh korraldab riigihangete registrile hanketeate ning vajadusel eelteate ja vabatahtliku teate esitamise;

3) korraldab hankemenetluses vajalike valitsuse või vajadusel volikogu haldusaktide eelnõude koostamise;

4) valmistab ette hankekomisjoni otsuste tegemiseks vajalikud materjalid, vormistab hankekomisjoni protokollid ja tagab dokumentide säilimise kuni nende arhiivi üleandmiseni;

5) väljastab hankedokumendid ja annab teavet ning selgitusi hanketeate ja hankedokumentide sisu kohta hankemenetluses osalejatele vastavuses hanketeates ja hankedokumentides sätestatule;

6) tagab hanketeadete, aruannete, aruande lisade jm dokumentide õigeaegse esitamise riigihangete registrile vastavalt riigihangete seadusele;

7) tagab vajadusel hanke kohta teabe avaldamise Rae valla veebilehel; 8) tagab hankemenetluse dokumentide arhiveerimise;

9) täidab muid käesolevast määrusest tulenevaid hanke eest vastutava isiku ülesandeid.

6.3. Hankedokumentides või hanketeates muudatuse tegemisel peab hanke eest vastutav isik selle kooskõlastama hankekomisjoniga. Hankespetsialist tagab muudatuste esitamise riigihangete registrile ning hankemenetluses osalejate teavitamise muudatusest. Hankedokumendid peavad vastama riigihangete seaduses nõutud tingimustele ning sisaldama pakkujale kogu vajalikku teavet riigihanke hankemenetluses osalemiseks.

7. Hankekomisjoni moodustamine ja pädevus.

7.1. Alaline hankekomisjon moodustatakse vallavalitsuse korraldusega, milles kinnitatakse komisjoni esimees, aseesimees ja komisjoni liikmed. Vajadusel võib valitsus konkreetseks hankeks kinnitada ajutise hankekomisjoni, mille tegevus lõpeb hankemenetluse lõppemisega. Hankekomisjoni pädevuses on hankemenetluse toimingud hangetel maksumusega 10 000 eurot ja üle selle.

7.2. Hankekomisjoni pädevus:

1) kooskõlastab pakkujate kvalifitseerimise tingimused ja hankedokumendid;

2) vajadusel valib hankes osalevad huvitatud isikud;

3) avab hankele tähtaegselt laekunud pakkumused hanketeates või hankedokumentides näidatud ajal ja kohas;

4) kontrollib pakkujate kvalifikatsiooni;

5) kontrollib pakkujatel hankemenetlusest kõrvaldamise asjaolude puudumist;

6) kontrollib pakkumuste vastavust hanketeates ja hankedokumentides esitatud tingimustele;

7) küsib vajadusel pakkujatelt selgitusi, andmeid või dokumente ja pakkumuses esitatud teabe põhjendatud selgitamist, piiritlemist või täpsustamist;

8) peab vajadusel pakkujatega läbirääkimisi;

9) võrdleb ja hindab vastavaks tunnistatud pakkumusi ja valib eduka pakkumuse;

10) põhjendamatult madala maksumusega pakkumuse korral küsib pakkujalt asjakohast kirjalikku selgitust, kontrollib esitatud selgitust ja hindab esitatud tõendeid ning põhjendatud juhtudel teeb valitsusele ettepaneku pakkumus tagasi lükata.

 

7.3. Hankekomisjon teeb valitsusele ettepanekud hankemenetluses otsuste vastuvõtmiseks.

8. Hankekomisjoni koosolek

8.1. Hankekomisjon on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole komisjoni liikmetest, sh hankekomisjoni esimees või aseesimees. Hankekomisjoni koosolekut juhatab esimees või aseesimees.

8.2. Hankekomisjoni koosolekutel teostatavad hankemenetluse toimingud ning vastuvõetud otsused vormistatakse põhjendatult hankekomisjoni protokollis.

8.3. Hankekomisjon võib teha otsuse koosolekut kokku kutsumata, kui üle poole komisjoni liikmetest, sealhulgas hankekomisjoni esimees, on oma seisukoha esitanud kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Otsuse kohta vormistatakse hankekomisjoni protokoll.

8.4. Hankekomisjoni protokollile kirjutavad alla hankekomisjoni koosoleku juhataja ja protokollija. Hankekomisjoni liikmel on õigus lisada protokollile oma kirjalik eriarvamus.

8.5. Hankekomisjonil on õigus kaasata oma töösse sõnaõigusega asjatundjaid, kes ei ole hankekomisjoni liikmed. Asjatundjate osalemine kajastatakse komisjoni koosoleku protokollis.

8.6. Hankekomisjoni tööst ei või osa võtta isik, kellel esineb huvide konflikt või kelle puhul tekib või võib tekkida kahtlus tema erapooletuses. Kirjeldatud juhtumi esinemisel peab komisjoni liige viivitamatult komisjoni sellest kirjalikult teavitama ja hoiduma menetletava hanke osas edasisest tegevusest komisjoni liikmena. Taandunud komisjoni liikme ülesandeid täidab sellisel juhul tema asendusliige.

 

 

 

9. Vallavalitsuse otsused hankemenetluses.

9.1. Vallavalitsuse korraldusega otsustatakse:

1) pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamine;

2) pakkuja kvalifitseerimine või kvalifitseerimata jätmine;

3) pakkumuse vastavaks tunnistamine või pakkumuse tagasilükkamine;

4) põhjendamatult madala maksumusega pakkumuse tagasilükkamine;

5) kõikide pakkumuste tagasilükkamine;

6) kõikide pakkumuste sisulise mittevastavuse korral neid tagasi lükkamata ning läbirääkimiste alustamise kohta pakkumuste üle;

7) pakkumuse edukaks tunnistamine;

8) hankelepingu sõlmimine ja hankelepingu täitmise eest vastutava isiku määramine;

9) hankemenetluse lõpetamine;

10) muud riigihangete seaduses sätestatud hankija otsused. 10. Hankelepingu sõlmimine ja muutmine.

 

10.1. Hankelepingu sõlmib vallavanem või valla asutuse juht, mille eelarves on ette nähtud vahendid vastavaks hankeks, kui valitsuse korraldusega ei ole määratud teisiti.

10.2. Hankelepingu võib sõlmida suuliselt, tagades tahteavalduse vahetamise dokumenteerimise kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, kui hankelepingu maksumus jääb alla 2 000 euro. Sõltumata maksumusest tuleb hankeleping sõlmida kirjalikult, kui poolte ühesuguse arusaama tagamiseks on oluline lepingutingimustes eelnevalt kirjalikult kokku leppida.

10.3. Hankelepingu täitmise eest vastutav isik peab tagama, et hankelepingu muutmisel ei rikutaks RHS-s sätestatud korda, sealhulgas ei võetaks lepingu raames täiendavaid rahalisi kohustusi, mis suurendaksid lepingu eeldatavat maksumust üle vastava hanke piirmäära.

10.4. Kui hankelepingu muutmine toob kaasa täiendava rahalise kulu võrreldes hankelepingu esialgse maksumusega, otsustab hankelepingu muutmise lubamise vallavalitsus korraldusega.

11. Hankelepingu täitmise järelevalve.

11.1. Hankelepingu täitmise järelevalve tähendab pidevat kontrolli lepingu poolte kohustuste nõuetekohase täitmise üle. Jälgida tuleb, et ehitustööde hankelepingutega ei tellitaks asju ega teenuseid, mille tellimine koos ehitustöödega ei ole selle hankelepingu esemeks olevateks ehitustöödeks vajalik. Muuhulgas jälgitakse hankelepingu tähtaegadest kinnipidamist ja pretensioonide esitamise õigeaegsust. 11.2. Kestvuslepingute iga aastane ülevaatus viia läbi enne hankeplaani kinnitamist. Igaaastase ülevaatamise eesmärk on välja selgitada, kas lepinguliste kestvussuhete praegune olemus vastab lepingu algsele objektile ja maksumusele. Kui suhe on muutunud, siis tagada, et korraldatakse seaduses nõutud riigihange.

11.3. Hankelepingu täitmise järelevalvet teostab selleks määratud vastutav isik või selle puudumisel abivallavanem või valla asutuse juht.

12. Hankemenetluse dokumendid.

12.1. Hankemenetluse dokumendid vormistatakse ja säilitatakse vastavalt vallavalitsuses või valla asutuses kinnitatud asjaajamiskorrale.

 

IV. peatükk

HANGETE TEABE AVALDAMINE

 

13. Avaldatav teave.

13.1 Hankemenetluse korraldamise kohta avaldatakse hanketeade riigihangete registris või Rae valla veebilehel. Hanketeates määratakse pakkumuste esitamiseks mõistlik tähtaeg, lähtudes hankelepingu esemeks olevatest asjadest, teenustest või ehitustöödest. Riigihangete seaduses sätestatud juhtudel tuleb järgida pakkumuste esitamise minimaalset tähtaega.

13.2. Lihthanke korraldamisel avaldatakse riigihangete seaduses sätestatud nõuetele vastav lihthanke teade riigihangete registris. Lihthanke pakkumuste esitamise tähtaeg ei või olla lühem kui neli tööpäeva.

13.3 Lihtsustatud korras tellitavate teenuste korral, kui hankelepingu eeldatav maksumus on 40 000 eurot või ületab seda, avaldatakse hanketeade Rae valla veebilehel või riigihangete registri veebilehe kaudu.

13.4. Rae valla veebilehel avaldatakse hanke korraldamise kohta vähemalt järgmine teave:

1) hankija nimi, aadress ja sidevahendid;

2) hanke nimetus ja hankelepingu eseme lühikirjeldus;

3) hanke eest vastutav isiku nimi, ametikoht, sidevahendid;

4) viide hankedokumentidega tutvumiseks ja selgituste saamiseks;

5) pakkumuse esitamise tähtpäev.

 

 

13.5. Hanke tulemuse kohta esitatakse riigihangete registris aruanne ja hankelepingu lõppemisel aruande lisa riigihangete seaduses sätestatud tingimustel ja korras.

14. Teave eelarveaastal planeeritavate hangete kohta.

14.1. Hankeplaan avalikustatakse Rae valla veebilehel pärast vallavalitsuse poolt hankeplaani või selle muudatuse kinnitamist valla põhimääruses valitsuse õigusaktidele sätestatud avaldamise korras sätestatud ajal.


No results

No results

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00