Lær deg evaluering og evalueringsmodeller for anbudskonkurranser

Evalueringsmodeller i anbudskonkurranser
Lær deg evaluering og evalueringsmodeller for anbudskonkurranser

 

Når tilbudene i en anbudskonkurranse skal vurderes og måles opp mot hverandre, skal oppdragsgiveren vurdere hvordan tilbudene svarer på tildelingskriteriene og sette poeng på hvert enkelt tilbud. I denne artikkelen beskriver vi hvordan pris og ytelse/kvalitet poengsettes og beregnes.

I konkurransegrunnlaget er det som regel oppgitt hvor mye hvert kriterium teller, og som oftest bruker man en prosentvis vekt. For å komme frem til en vinner bruker oppdragsgiveren et regneark som beregner poengsummer basert på vektingen av tildelingskriteriene.

Evalueringsmodeller omtales med mange begrep: Prismodell, poengmodell, poengmatrise, tildelingsmodell, vektingsmodell, poengberegningsmodell, evalueringsmetode osv. Felles for alle er at de er oppdragsgivers verktøy for å kåre en vinner i en anbudskonkurranse.

I konkurransegrunnlaget skal i utgangspunktet evalueringsmodellen være beskrevet dersom oppdragsgiveren på forhånd har bestemt hvilken modell han skal bruke.

Den mest brukte metoden går ut på å gi tilbudene en poengscore på hvert enkelt tildelingskriterium, også pris. Ofte brukes en skala fra 0-10, hvor 10 er best. 0 poeng brukes gjerne hvis tilbyderen ikke har svart på kriteriet.

 

>> Meld deg på vårt nyhetsbrev her og motta faglige bloggartikler rett til din e-post.

 

Poeng på pris og økonomi

Dette er kanskje det området som har mest å si for utfallet av anbudskonkurransen, spesielt hvis pris har en høy vekt. Det finnes også forskjellige beregningsmodeller for hvordan prisforskjellene skal poengsettes. Vi skal ikke gå veldig grundig inn på dette her, men nevner at det finnes en lineær og en proporsjonal skala for beregning, og det er kanskje førstnevnte som er mest brukt.

I en lineær skala må oppdragsgiver bestemme seg for hvor høy pris som skal gi 0 poeng. Hvis 100 % høyere pris enn billigste tilbud skal få 0 poeng, vil tilbyder B med X % høyere pris enn beste tilbyder,  få poeng Y etter følgende ligning: Y = 10 – (X * 10/100). I praksis betyr det at 20 % høyere pris enn billigste tilbud, får 8 poeng når billigste får 10 poeng. Hvis oppdragsgiver heller mener at 200 % høyere pris skal få 0 poeng, blir formelen slik: Y = 10 – (X * 10/200). I dette tilfellet må du ha 40 % høyere pris for å få 8 poeng, og tilsvarende vil 20 % høyere pris gi deg 9 poeng.

I en proporsjonal skala gis tilbyderne poeng etter hvor stor andel laveste tilbyders pris utgjør av den aktuelle tilbyders pris. Billigste tilbyder får 10 poeng. Tilbyder B får poeng som tilsvarer: (pris laveste tilbyder) / (pris tilbyder B) x 10. Et tilbud som har en pris som ligger 10 % over laveste tilbudssum vil få  (100/110) * 10 = 9,1 poeng. I en proporsjonal skala vil ingen tilbydere få 0 poeng.

 

Poeng på ytelse eller kvalitative egenskaper

På dette området er det ofte mye rart ute å går. Poenggivningen kan i mange tilfeller virke vilkårlig, og det kan være vanskelig å skjønne hvorfor en tilbyder får 2,5 poeng mindre enn en annen.

Prinsippet er at den tilbyder som har det mest attraktive tilbudet innenfor hvert tildelingskriterium gis full score, f.eks. 10 poeng. De øvrige tilbydere gis skjønnsmessig poeng lavere enn 10 slik at det gjenspeiler oppdragsgivers vurdering av tilbudets attraktivitet i forhold til det aktuelle kvalitative kriteriet på en skala fra 0 til 10 hvor den mest attraktive har fått 10 poeng.

Regelverket gir oppdragsgiver et ganske vidt «innkjøpsfaglig skjønn», og så lenge poengene reflekterer en relativ forskjell mellom tilbudene, skal det nok mye til for å nå gjennom med en klage basert på poenggivningen.I prinsippet krever forskriften at tildelingskriteriene skal være målbare slik at det skal være mulig å gi tilbudet en poengsum som reflekterer tilbudets verdi. Her er det både mye teori og mange fine matematiske modeller som mange innkjøpere ikke har ressurser til å sette seg inn i. Derfor vil vi nok i veldig mange tilfeller se konkurransegrunnlag og tildelingskriterier som legger opp til en skjønnsmessig og subjektiv vurdring og at poengene blir noe i nærheten av tilfeldige.

 

>> Meld deg på vårt nyhetsbrev her og motta faglige bloggartikler rett til din e-post.

 

Andre fagartikkler fra anbudsbloggen du kanskje er interessert i:

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00