Morālie un ētiskie principi

Uzņēmuma ētikas un morāles principi

 

Mercell darbība ir balstīta uz vispārpieņemtiem ētikas un morāles principiem, kas atspoguļojas gan attieksmē pret esošajiem un potenciālajiem klientiem, gan pret konkurentiem un sabiedrību. Ētikas un morāles principi tiek arī ņemti vērā, izstrādājot mūsu uzņēmuma mērķus un stratēģiju. Mercell uzskata, ka kvalitatīvai biznesa ētikai ir jābūt par pamatnostādni uzņēmuma darbībai.

 

Sabiedrība:
Mercell darbojas saskaņā Biznesa ētikas principiem. Mercell ar savu darbību cenšas atvieglot un uzlabot iepirkumu procesu starp pircēju un piegādātāju. Uzņēmums  rūpējas, lai tā darbība nekaitētu sabiedrībai un apkārtējai videi.

Uzņēmuma darbība:
Mercell pakalpojumi nodrošina uzņēmumiem iepirkuma procesa caurspīdīgumu un katra posma izsekojamību, tai pašā laikā ievērojot datu un informācijas konfidencialitāti. Uzņēmums strādā tā, lai darbinieki ar to lepotos un gūtu apkārtējo cieņu.

Investori:
Uzņēmuma darbības pamatā ir ilgtermiņa investīcijas, kuras tiek izmantotas, lai nemitīgi attīstītos un uzlabotu pakalpojumus.

Klienti:
Viena no Mercell galvenajām vērtībām ir apmierināti klienti. Klientiem tiek nodrošināts kvalitatīvs un profesionāls pakalpojums, kas atspoguļojas gan produktos, gan konsultantu sadarbībā ar klientiem.

Konkurenti:
Mercell pret konkurentiem izturas ar tādu attieksmi, kādu tā vēlētos saņemt pretī. Uzņēmuma darbība norit saskaņā ar Konkurences likumu un citiem normatīvajiem aktiem.

 

Mercell pamatvērtības

 

Klienti:
Klientiem tiek nodrošināts kvalitatīvs un augsta līmeņa pakalpojums un individuāla pieeja. Uzņēmums uzklausa un ņem vērā klientu atsauksmes, lai pilnveidotu savu darbību un piedāvātos pakalpojumus.  

Darbinieki:
Mercell uzskata, ka darbinieki ir uzņēmuma spogulis un ir nozīmīga saikne ar klientiem, tāpēc uzņēmums pret darbiniekiem izturas ar cieņu un respektē viņu individualitāti. Uzņēmums ņem vērā darbinieku vēlmes, vajadzības un viedokli.

Godīgums un taisnīgums:
Darbinieki godprātīgi izturas pret saviem pienākumiem un principiāli rīkojas ikvienas negodīgas rīcības gadījumā. Mercell sniegtā informācija par uzņēmuma plāniem un pakalpojumiem ir korekta un patiesa.

Atbildība:
Darbinieks savus pienākumus veic savlaicīgi un profesionāli, ievērojot precizitāti un rūpību, lai nodrošinātu darba efektivitāti un kvalitāti. Mercell darbinieki rīkojas savas kompetences ietvaros. Darbinieki apzinās sava amata prasības un nosacījumus, kā arī savas darbības ieguldījumu uzņēmuma attīstībā. Darbinieka profesionālā darbība ir nošķirta no personiskajām interesēm un ārējās ietekmes (citu personu, politisko, reliģisko vai sociālo grupu interesēm).

Lojalitāte:
Darbinieki ir uzticīgi uzņēmuma darbības mērķiem un pamatvērtībām. Mercell darbinieki ir lojāli viens otram, sniedz profesionālu atbalstu citiem kolēģiem, godprātīgi veic uzticētos pienākumus, ievēro konfidencialitāti attiecībā uz Mercell darbību un informāciju par klientiem. 

Profesionalitāte:
Uzņēmumā tiek nodarbināti augsti kvalificēti un profesionāli darbinieki, kuri strādā saskaņā ar starptautiskajām tiesību normām, nacionālajiem likumiem, noteikumiem, regulām un uzņēmuma iekšējām instrukcijām.

Cieņa:
Darbinieki izturas pieklājīgi, korekti un vienlīdzīgi pret visiem kolēģiem neatkarīgi no ieņemamā amata uzņēmumā. Saskarsmē ar klientiem un citām personām izturas ar cieņu, ievērojot profesionālās prasības un likumiskās intereses.  Darbinieki ievēro konfidencialitāti attiecībā uz informāciju, kas viņam ir kļuvusi zināma, pildot darba pienākumus.

Apkārtējā vide:
Uzņēmums savu darbību cenšas veikt nekaitējot apkārtējai videi, bez materiāliem zaudējumiem un izšķērdības. Mercell pakalpojums ir apkārtējai videi draudzīgs, jo, elektronizējot iepirkumu procesu, tiek samazināts papīra patēriņš.

SIA Mercell Latvia

Daļa no Mercell grupas – viens no vadošajiem e-iepirkumu platformu un iepirkumu informācijas piegādātājiem Eiropā.

Par uzņēmumu

Par mums
Kontakti

22720771
SIA Mercell Latvia | Dzirnavu iela 37-43, LV-1010 Rīga, Latvija