Noteikumi

Noteikumi

1. Vispārējie nosacījumi
Šie lietošanas noteikumi (turpmāk tekstā: Noteikumi) nosaka Mercell izveidotās datu bāzes un sistēmas (turpmāk tekstā: Sistēmas, publicēta interneta mājas lapā www.mercell.lv) lietošanas noteikumus. Lai izmantotu Sistēmu, lietotājam jānoslēdz licences līgums ar Mercell. Šie Noteikumi ir līguma neatņemama sastāvdaļa.


2. Lietotāja reģistrācija un licences līguma noslēgšana
Pirms līguma noslēgšanas Mercell pa e-pastu nosūta lietotājam pasūtījuma apstiprinājumu, kurā ir norādīti lietotāja dati (vārds, reģistrācijas kods, adrese, kontaktinformācija utt.), darbības termiņš, Sistēmas vēlamais lietošanas apjoms, licences maksa u.c. līguma īpašie nosacījumi. Lietotājam jāpārbauda minēto datu pareizība pirms pasūtījuma apstiprināšanas. Ja lietotājs ir sniedzis nepatiesus datus, Mercell ir tiesības bloķēt lietotāja piekļuves tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma (samaksātā licences maksa lietotājam netiek atgriezta). Līgums tiek uzskatīts par noslēgtu, ja lietotājs ir pasūtījumu apstiprinājis (ar Mercell mājas lapas starpniecību). Sistēmas izmantošanai nepieciešamais lietotājvārds un parole (piekļuves tiesības) tiek nosūtīti lietotājam pa e-pastu nekavējoties pēc līguma noslēgšanas.


3. Lietotāja tiesības un pienākumi
Lietotājam ir tiesības izmantot Sistēmu licences darbības periodā visu diennakti, izņemot apkopei paredzētajos laikos. Lietotājam ir tiesības pa tālruni saņemt konsultācijas par Sistēmas izmantošanu darba dienās no plkst. 09:00 līdz 17:00.
Lietotājam jātur slepenībā Sistēmas piekļuvei nepieciešamais lietotājvārds un parole un jādara viss iespējamais, lai novērstu to nokļūšanu trešo personu rīcībā.
Lietotāja pienākums ir maksāt licences maksu saskaņā ar izrakstīto rēķinu. Ja rēķins netiek apmaksāts savlaicīgi, Mercell ir tiesības pieprasīt kavējuma naudu 0,25 % apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu.
Lietotājam nav atļauts izmantot Datu bāzes sistēmu, struktūru vai citus Sistēmai raksturīgus struktūrelementus veidā, kas atšķiras no parastas lietošanas, vai kas var radīt bojājumus Sistēmā vai arī izraisīt traucējumus tās darbībā. Lietotājam ir aizliegts veidot Datu bāzes un sistēmas kopijas, būt par starpnieku, nodot to tālāk, aizdot, iznomāt vai citā veidā izplatīt (galvenokārt komercnolūkos), mainīt vai apstrādāt vai citā licences līgumā neparedzētā veidā izmantot Sistēmu. Šajā punktā minēto prasību pārkāpšanas gadījumā Mercell ir tiesības pieprasīt lietotājam līgumsoda samaksu desmitkārtīgas licences maksas apmērā un bloķēt lietotāja piekļuves tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma (samaksātā licences maksa lietotājam netiek atgriezta).


4. Mercell tiesības un pienākumi
Mercell nodrošina datu bāzes un sistēmas pieejamību visu diennakti, izņemot apkopei paredzētajos laikos. Regulārā apkope parasti tiek veikta katra kalendārā mēneša pirmajā sestdienā laikā no plkst. 19:00 līdz 24:00.
Mercell dara visu, lai Datu bāzē ietverto datu atjaunināšana notiktu bez nepamatotas kavēšanās un lai visi dati nepārtraukti būtu pareizi un precīzi.
Mercell neizpauž lietotāju reģistrācijas laikā iegūtos personas datus, izņemot gadījumus, kad Mercell saskaņā ar likumdošanu ir pienākums sniegt šādu informāciju (piem. policijai, tiesai).


5. Aizliegtas preces un pakalpojumi
Sistēmā ir aizliegts pirkt un pārdot (iesniegt pirkšanas vai pārdošanas piedāvājumus, turpmāk tekstā: Piedāvājums) zagtu preci, pirātisku preci, pornogrāfiskus priekšmetus, ieročus un munīciju, sprāgstvielas, narkotiskas un psihotropas vielas un citas civilapgrozībā neesošas, nelegālas vai aizliegtas preces vai pakalpojumus. Šāds Piedāvājums tiks dzēsts no Sistēmas, Piedāvājumu iesniegušā lietotāja dati tiks nodoti policijai un lietotāja piekļuves tiesības tiks bloķētas (samaksātā licences maksa lietotājam netiek atgriezta).


6. Neatļauti piedāvājumi
Mercell ir tiesības dzēst no Sistēmas visus Piedāvājumus, kas ir sastādīti, pārkāpjot vispārpieņemto pirkšanas-pārdošanas ētiku, vai kas sastādīti, slēpjot Piedāvājuma reālo saturu vai sekas, sastādīti bez nolūka būt saistītam ar Piedāvājumu (viltus piedāvājumi), vai kuru sastādīšanā lietotājam nav bijuši godīgi nolūki. Šādu Piedāvājumu iesniegušā lietotāja dati tiks nodoti policijai un lietotāja piekļuves tiesības tiks bloķētas (samaksātā licences maksa lietotājam netiek atgriezta).


7. Saistošs piedāvājums
Piedāvājums uzskatāms par saistošu pārdevējam sākot ar Piedāvājuma publicēšanas brīdi Sistēmā, izņemot gadījumus, kad pārdevējs Piedāvājumā ir tiešā veidā norādījis, ka neuzskata Piedāvājumu par saistošu. Šādu Piedāvājumu uzskata par piedāvājuma iesniegšanas priekšlikumu.
Pircējam ir tiesības brīvi izvēlēties Pārdevēju, piedāvāto preci un pakalpojumus. Pircējs var jebkurā laikā anulēt izdarīto pieprasījumu un veikt pārrunas ar pārdevējiem.


8. Atbildība
Mercell atbild par licences līguma neievērošanu likumdošanā paredzētajā veidā un kārtībā, ja šajos Noteikumos nav noteikts citādi.
Lietotājs rēķinās ar to, ka Mercell darbojas tikai kā Sistēmas administrators un nekontrolē tam iesniegto un/vai lietotāju ievadīto datu pareizību. Mercell nenodrošina Sistēmā esošo datu vispusību, pareizību un aktuālumu, kā arī nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu rasties datu izmantošanas rezultātā. Lietotājs izmanto Sistēmā esošos datus un balstās uz tiem, uzņemoties riskus pats.
Mercell nepiedāvā Sistēmas izmantotājiem starpnieka pakalpojumus līgumu slēgšanai, kā arī nedarbojas kā mākleris, aģents vai cita veida pārstāvis. Mercell neatbild par lietotāju noslēgto līgumu izpildi. Lietotāji slēdz līgumus savā vārdā un uz savu atbildību. Līguma noteikumu pārkāpšanas gadījumā zaudētājai pusei ir tiesības pret pārkāpumu izdarījušo pusi izmantot tiesiskās aizsardzības līdzekļus likumdošanā paredzētajā kārtībā.
Mercell neatbild par traucējumiem Sistēmas darbībā un datu dzēšanu vai mainīšanu, ja to nav izraisījis Mercell.
Par visām darbībām un darījumiem, kas notikuši, lietotājam izmantojot lietotājvārdu un paroli, kā arī no tiem izrietošajām sekām atbild lietotājs.
Ja lietotājs neievēro šos Noteikumus, Mercell ir tiesības bloķēt lietotāja piekļuves tiesības bez brīdinājuma (samaksātā licences maksa lietotājam netiek atgriezta).


9. Autortiesības
Sistēma ir aizsargāta ar autortiesībām. Sistēmu var izmantot tikai ar Mercell piekrišanu uz līguma pamata līgumā paredzētajā apjomā un saskaņā ar līguma noteikumiem. Par Sistēmas izmantošanu bez Mercell piekrišanas iestājas civiltiesiskā un kriminālatbildība.


10. Grozījumu izdarīšana noteikumos
Mercell ir tiesības vienpusēji veikt grozījumus Noteikumos, paziņojot par to lietotājiem rakstiski vai pa e-pastu vismaz vienu (1) mēnesi iepriekš. Ja lietotājs nepiekrīt būtiskām izmaiņām Noteikumos, lietotājam ir tiesības desmit (10) dienu laikā no brīža, kad saņemts paziņojums par izmaiņām, uzteikt licences līgumu, paziņojot par uzteikšanu Mercell rakstiski vai pa e-pastu vismaz desmit (10) dienas iepriekš. Līguma uzteikšanas gadījumā lietotājam tiek atmaksāta licences maksa par periodu no uzteikšanas iesnieguma saņemšanas dienas līdz licences termiņa beigām.

 

SIA Mercell Latvia

Daļa no Mercell grupas – viens no vadošajiem e-iepirkumu platformu un iepirkumu informācijas piegādātājiem Eiropā.

Par uzņēmumu

Par mums
Kontakti

22720771
SIA Mercell Latvia | Dzirnavu iela 37-43, LV-1010 Rīga, Latvija