Viešųjų pirkimų sąvokos | Raidė S

S

Skelbiama apklausa - tai pirkimo būdas, kai perkančioji organizacija apie atliekamą pirkimą paskelbia Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) priemonėmis (užpildo skelbimą apie pirkimą, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka).

 

Skelbiamos derybos - vienas iš pirkimų būdų, kai PO pirkimą gali atlikti skelbiamų derybų būdu, esant šioms sąlygoms: jeigu atviram, ribotam konkursui ar konkurenciniam dialogui visi pateikti pasiūlymai nepriimtini arba nevisiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, o pirkimo sąlygos iš esmės nekeičiamos.

 

Skelbiamų derybų paraiškų pateikimas - paraiškos dalyvauti skelbiamose derybose pateikiamos vadovaujantis reikalavimais. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose turi nurodyti, kad prie paraiškos dalyvauti skelbiamose derybose turi būti pridedama informacija ir dokumentai pagal skelbime apie pirkimą nurodytus reikalavimus.

 

Skelbiamų derybų sąlygos - pirkimas skelbiamų derybų būdu gali būti atliekamas esant bent vienai iš šių sąlygų: jeigu atviram, ribotam konkursui ar konkurenciniam dialogui visi pateikti pasiūlymai nepriimtini arba nevisiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, o pirkimo sąlygos iš esmės nekeičiamos.

 

Skelbimo išsiuntimo/publikavimo data - data nurodoma, kai skelbimas bus išsiųstas Tarnybos patikrai, taikoma tarptautiniams ir supaprastintiems skelbimams bei, kai skelbimas bus išsiųstas publikavimui, taikoma techninių specifikacijų projektui/rinkos konsultacijai bei mažos vertės skelbimams.

 

Socialiai atsakingi viešieji pirkimai - tai viešojo pirkimo vykdymas, kurio metu atsižvelgiama į vieną ar kelis socialinius aspektus: užimtumo galimybes, padorų darbą, socialinių ir darbo teisių laikymąsi, socialinį dalyvavimą (įskaitant asmenis su negalia), vienodas galimybes, prieinamumą, pritaikymą visiems, dėmesį tvarumo kriterijams, įskaitant etiškos prekybos klausimus ir dažnesnį savanorišką įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA) reikalavimų laikymąsi įgyvendinant Europos Sąjungos sutarties (ESS) ir Pirkimo direktyvų pincipus.

 

Statistinė ataskaita - viešųjų pirkimų tarnyba ne vėliau kaip iki kiekvienų metų spalio 31 dienos teikia Europos Bendrijų Komisijai praėjusių metų prekių, paslaugų ar darbų pirkimo statistines ataskaitas, parengtas pagal Europos Bendrijų Komisijos reikalavimus.

 

Subtiekėjas - tiekėjo nurodytas, paskirtas subjektas, kuris gali būti pasitelkiamas pagrindinės sutarties vykdymui.

 

Suinteresuotas dalyvis - bet kuris dalyvis, išskyrus dalyvį, kuris galutinai pašalintas iš pirkimo procedūros, t. y. jam pranešta apie pasiūlymo atmetimą, ir kurio pašalinimas dėl praleisto senaties termino negali būti ginčijamas arba dėl kurio pašalinimo pagrįstumo yra įsiteisėjęs teismo sprendimas.

 

Suinteresuotas kandidatas - bet kuris kandidatas, išskyrus kandidatą, kuriam perkančioji organizacija pranešė apie jo paraiškos atmetimą iki pranešimo apie sprendimą sudaryti pirkimo sutartį išsiuntimo suinteresuotiems dalyviams.

 

Suinteresuotas viešojo pirkimo dalyvis - tai viešojo pirkimo dalyvis, išskyrus dalyvį, kuris galutinai pašalintas iš viešojo pirkimo procedūros, t. y. jam pranešta apie viešojo pirkimo pasiūlymo atmetimą, ir kurio pašalinimas dėl pasibaigusio apskundimo termino negali būti ginčijamas arba dėl kurio pašalinimo pagrįstumo yra įsiteisėjęs teismo sprendimas.

 

Supaprastinti pirkimai - tai pirkimai: kurių vertė yra mažesnė už nustatytas tarptautinio pirkimo vertės ribas.

 

Supaprastinto riboto konkurso tvarka ir paskelbimas - supaprastintas ribotas konkursas vykdomas dviem etapais: skelbimu apie supaprastintą ribotą konkursą tiekėjai kviečiami pateikti paraiškas dalyvauti pirkime ir nurodyti informaciją apie savo kvalifikaciją.

 

Supaprastintų pirkimų paskelbimas - tai, kai perkančioji organizacija privalo paskelbti apie kiekvieną pirkimą, atliekamą supaprastinto atviro konkurso, supaprastinto riboto konkurso, skelbiamų supaprastintų derybų būdu, arba kai vykdomas supaprastintas projekto konkursas.

 

Supaprastintų pirkimų vertė - Mažos vertės pirkimai gali būti skelbiami centrinėje viešųjų pirkimų sistemoje arba atliekami CVP IS priemonėmis neskelbiant. Tai reiškia, kad kvietimą dalyvauti per CVP IS gauna tik perkančiosios organizacijos parinktos įmonės.

 

Sutarčių keitimo gairės - supažindinti pirkimo vykdytojus su naujomis sutarčių keitimą reglamentuojančiomis nuostatomis ir padėti jas įgyvendinti.

 

Sutarties ,,dalykas" - vadinamas produktas, paslauga arba darbas, kurį norite pirkti. Jo apibrėžimo proceso rezultatas paprastai yra to produkto, paslaugos ar darbo apibūdinimas, tačiau tai gali būti ir funkciniais arba eksploataciniais parametrais pagrįsta apibrėžtis.

 

Sutarties vykdymo išlaidų atlyginimas - nustatomas, kai PV negali tiksliai apibrėžti pirkimo objekto, o tiekėjas neturi realių galimybių iš anksto numatyti ir įvertinti visų sutarties vykdymo išlaidų.

 

Subrangovas - subrangovas asmuo ar organizacija, atliekanti su rangovu sutartą darbą.

 

Standartas - standartizacijos institucijos priimta neprivaloma techninė specifikacija, skirta daugkartiniam ar nuolatiniam taikymui. Standartai pagal juos priimančius subjektus gali būti tarptautiniai, Europos, nacionaliniai.

Sąvokų paieška

     A  B  C  Č  D  E  Ė  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  Š  T  U  Ū  V  Z  Ž

Mercell Lithuania UAB

Mercell yra vienas iš Europoje pirmaujančių e-pirkimų sprendimų, kuris suveda pirkėjus ir tiekėjus į vieną erdvę. Čia skelbiami viešieji pirkimai, planuojami viešieji pirkimai, privačių įmonių konkursai ir kita informacija.

Kontaktai

Mercell klientų aptarnavimas

+370 655 3 14 21
Mercell Lithuania UAB | Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, Lietuva