Tartu Ülikooli Kliinikum SA - Tarjouspyynnöt

Tartu Ülikooli Kliinikum SA
L. Puusepa 1a
6666 Tartu
Viro
Y-tunnus 90001478
Hankintaorganisaation kuvaus

 

 

 

Sisukord

 

SOETUSTE KORD................................................................................................................................................. 1

I ÜLDSÄTTED ................................................................................................................................................... 3

 

II SOETUSE ALGATAMINE JA KONKURSIKOMISJONI MOODUSTAMINE .......................................... 4

III SOETUSMENETLUSE LÄBIVIIMINE ....................................................................................................... 5

 

1.      Alla lihthanke piirmäära jäävad soetused .............................................................................................. 5

2.      Lihthanked ............................................................................................................................................. 5

 

3.      Lihtsustatud korras tellitavad teenused .................................................................................................. 6

4.      Riigihanked ............................................................................................................................................ 7

 

IV KONKURSIKOMISJONI TÖÖKORRALDUS ............................................................................................ 7

1.      Üldised nõuded ...................................................................................................................................... 7

 

2.      Komisjoni kohustused............................................................................................................................ 8

3.      Pakkumuste hindamine ja edukaks tunnistamine ................................................................................... 9

 

V SOETUSTE KAVA....................................................................................................................................... 10

VI LÕPPSÄTTED............................................................................................................................................. 11

 

VIITED.............................................................................................................................................................. 11


 

I ÜLDSÄTTED

 

 

1.   Soetuseks käesoleva korra istes on asjade ostmine (ka relmaksuga ostmine, üürimine, rentimine, liisimine), ehitustööde ja teenuste tellimine, ehitustööde ning teenuste kontsessioonide andmine ning ideelahenduste tellimine Kliinikumi poolt.

 

2.   Soetusi liigitatakse käesolevas korras menetluse alusel rgmiselt: alla lihthanke piirmäära jäävad soetused, lihthanked, lihtsustatud korras tellitavad teenused, riigihanked.

 

3.   Soetused, mille eeldatav maksumus on asjade ja teenuste hankelepingu ning ideekonkursi korral ilma käibemaksuta vähemalt 10 000 eurot, ehitustööde hankelepingu ja ehitustööde kontsessiooni  korral  vähemalt  30 000  eurot  (edaspidi  riigihange),  rakendatakse  lisaks käesolevale korrale riigihangete seaduses (edaspidi RHS) sätestatut.

 

4.   Riigihanke rahvusvaheline piirmäär on summa, mille kehtestab perioodiliselt Euroopa

Komisjon ning mis avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

 

5.   Soetuse eest vastutav isik on kliiniku juhataja või teenistuse direktor või eelnimetatute poolt äratud isik, kelle haldusalasse kuuluvale valdkonnale või struktuuriüksusele asja ostetakse  või  teenust  tellitakse.  Vastutav  isik  tagab  iga  konkreetse  soetuse  puhul, arvestades Kliinikumi vajadusi, järgmiste kohustuste täitmise:

 

5.1. soetatava asja või teenuse tehnilise kirjelduse, kvaliteedinõuete või spetsifikatsiooni

koostamine;

 

5.2. soetatava asja või teenuse hindamise metoodika äramine;

 

5.3. eduka pakkujaga õigeaegselt lepingu sõlmimine;

 

5.4. lepinguobjekti nõuetekohane vastuvõtmine;

 

5.5. lepinguobjekti  vastuvõtmisel  esinevate  probleemide  dokumenteerimine  kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil;

 

5.6. lepingu korrektse täitmise jälgimine. Hankelepingu korrektse täitmise eest vastutav isik  peab  hankelepingu  täitmise  relevalve  käigus  pidevalt  kontrollima  lepingu poolte kohustuste nõuetekohast täitmist. Muu hulgas jälgitakse hankelepingu tähtaegadest kinnipidamist, pretensioonide esitamise tähtaegsust, garantii kehtivuse ajal pretensioonide esitamist.

 

6.   Soetuste  menetlemine  toimub  Kliinikumi  dokumendihaldussüsteemis  (edaspidi  DHS)

elektrooniliselt.

 

7.   Juhul, kui soovitakse korraldada ühishanget mõne teise hankijaga, tuleb enne soetuse protsessi algatamist ühendust võtta riigihangete spetsialistiga, kes koordineerib ühishanke läbiviimist teise hankijaga.

 

8.   Enne aparatuuri või ehitustööde tellimise hankelepingu, mille maksumus on alates 40 000 eurost, allkirjastamist, tuleb hankeleping kooskõlastada Kliinikumi juristiga.


II SOETUSE ALGATAMINE JA KONKURSIKOMISJONI MOODUSTAMINE

 

 

1.   Soetustele alates 2 000 eurost tuleb esitada soetuse taotlus DHS-is. Taotluses tuleb ära märkida:

 

1.1. soetuse nimetus;

 

1.2. struktuuriüksus;

 

1.3. soetuse liigitus (plaaniline või mitte)

 

1.4. soetuse orienteeruv maksumus;

 

1.5. finantseerimisallikas;

 

1.6. soetuse vajaduse lühihjendus;

 

1.7. soetuse algataja, kelleks võib olla:

 

1.7.1.  juhatuse liige;

 

1.7.2.  kliiniku või teenistuse juht;

 

1.7.3.  osakonna juhataja;

 

1.8. ettepanek komisjoni esimehe kohale alates soetuse maksumusest 10 000 eurot;

 

1.9. ettepanek  komisjoni  koosseisuks  alates  soetuse  maksumusest  10 000  eurot  ja

ehitustööde tellimisel maksumus üle 30 000 euro;

 

1.10.         soetuse eest vastutav isik.

 

2.   Konkursikomisjon  soetustele  vahemikus  10  000  kuni  63  999,99  eurot  on  vähemalt

viieliikmeline, kuhu kuuluvad:

 

2.1. kliiniku/teenistuse juhataja/direktor - komisjoni esimees;

 

2.2. Kliinikumi-sisesed erialaspetsialistid.

 

3.   Konkursikomisjon  soetustele  summas  alates  64 000  eurot  on  vähemalt  viieliikmeline,

kuhu kuuluvad:

 

3.1. Kliinikumi juhatuse liige – komisjoni esimees;

 

3.2. soetuse algatanud kliiniku või teenistuse juht;

 

3.3. Kliinikumi-sisesed erialaspetsialistid;

 

3.4. vajadusel erialaspetsialist väljastpoolt Kliinikumi.

 

4.   Sarnaste  korduvate  soetuste  korral  vahetub  rgnevatel  hangetel  üldjuhul  üks  liige

komisjoni koosseisust.

 

5.   Soetuse taotluse kinnitab soetuse algatanud struktuuriüksuse juht.

 

6.   Soetused kooskõlastab:

 

6.1. finantsteenistuse   direktor,   kes   kontrollib   soetuse   teostamiseks   vajaliku   raha olemasolu;

 

6.2. aparatuuri puhul lisaks tehnikateenistuse direktor.

 

7.   Soetuse algatuse saab otsustada, kui taotlus on käesoleva korra kohaselt kinnitatud ja kooskõlastatud. Riigihangete spetsialist esitab soetuse eelnevas punktis nimetatud isikule


soetuse tegemise otsustamiseks hiljemalt 3 (kolme) tööpäeva jooksul  soetuse taotluse esitamisest.

 

8.   Soetuse tegemise üle otsustab:

 

8.1. soetuse algataja haldusala eest vastutav  juhatuse liige,  kui soetuse maksumus on alates 10 000 kuni 63 999,99 eurot;

 

8.2. juhatus, kui soetuse maksumus on vähemalt 64 000 eurot, välja arvatud apteegi poolt algatatud soetused.

 

 

 

III SOETUSMENETLUSE LÄBIVIIMINE

 

1.   Alla lihthanke piirmäära jäävad soetused

 

1.1. Soetused maksumusega alla 2000 euro otsustatakse vastavalt Kliinikumis kehtestatud tingimustele ja korrale. Sellisel juhul toimub ostetud asja või tellitud teenuse eest tasumine arve alusel.

 

1.2. Soetuste korral, mille hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta asjade ostmisel ning teenuste tellimisel äb vahemikku 2000 9999,99 eurot ning ehitustööde tellimisel vahemikku  2000 29 999,99 eurot, tuleb soetusmenetluse läbiviimisel kohaldada riigihangete seaduse §-s 3 sätestatud üldpõhitteid selliselt, et ostu teostamise protsess toimuks võimalikult efektiivselt, ehk hankijale kaasneks võimalikult  väike  aja-,  raha  ja  tööjõukulu.  Võimaluse  korral  teeb  soetuse  eest vastutav isik ettepaneku pakkumuse esitamiseks vähemalt kolmele võimalikule pakkujale. Esitatud pakkumused lisatakse soetuse taotlusele. Kui ilma pakkumusi võrdlemata  suudetakse  hanke  tulemus  saavutada  istliku  hinna  ja  kvaliteedi suhtega,   siis   ei   ole   kohustust   mitmelt   pakkujalt   pakkumusi   sida.   Soetuse algatamisel koostatakse soetuse taotlus, mida menetletakse käesolevas korras ettenähtud korras. Soetusega tegeleb soetuse algatanud struktuuriüksus. Asja või tellitud teenuse eest tasumine toimub arve alusel või vajadusel (nt kestvusleping) sõlmitakse hemalt kirjalikku taasesitamist võimaldav leping.

 

2. Lihthanked

 

2.1. Lepingute sõlmimisel, mille maksumus äb vahemikku 10 000 39 999,99 eurot asjade ja teenuste puhul, ning 30 000 249 999,99 eurot ehitustööde puhul, tuleb järgida RHS §-s 3 sätestatud riigihanke korraldamise üldpõhitteid, et olemasolevat konkurentsi ära kasutades tagada raha kõige ratsionaalsem ja säästlikum kasutamine läbi  lihthanke korraldamise vastavalt RHS § 182 sätestatule.

 

2.2. Lihthange algab teate avaldamisega riigihangete registris ning peb RHS § 29 ikes

3 ettenähtud alustel.

 

2.3. Lihthanke korraldamiseks koostab konkursikomisjon lihthanke dokumendi.

 

2.4. Lihthanke dokumendi koostamisel tuleb lähtuda RHS §-s 24, § 31 lõigetes 2-5 ja 8, §- des 32 ja 33, § 38 lõigetes 1-31 ja 5, §-des 39-41, §-des 47-50  sätestatust või mõnest neist, mh :

 

2.4.1.  hanke võib jaotada osadeks;

 

2.4.2.  koostada tuleb nõuetekohane hanketeade;

 

2.4.3.  rkida tuleb, kas hankeleping sõlmitakse tervikuna majanduslikult soodsaima või üksnes madalaima hinnaga pakkumuse alusel;


2.4.4.  koostada tuleb hankelepingu eseme tehniline kirjeldus;

 

2.4.5.  koostada tuleb tingimused, mille alusel pakkuja majanduslik ja finantsseisund ning tehniline ja kutsealane pädevus oleksid piisavad pakkuja või taotleja hankelepingu nõuetekohase täitmise võime tõendamiseks ning need peavad vastama ja olema proportsionaalsed hankelepingu esemeks olevate asjade, teenuste või ehitustööde olemuse, koguse ja otstarbega;

 

2.4.6.  nõuda   tuleb   kinnituse   esitamist   hankemenetlusest   kõrvaldamise   aluste puudumise kohta.

 

2.5. Juhul,  kui  lihthankes  võimaldatakse  läbirääkimisi,  sätestatakse  selline  võimalus lihthanke teates ja läbirääkimiste kord äratletakse lihthanke dokumendis.

 

2.6. Lihthanke  konkursitingimused  kinnitab  vastava  valdkonna  juhatuse  liige  oma korraldusega.

 

2.7. Pärast   korralduse   allkirjastamist   sisestab   riigihangete   spetsialist   riigihangete registrisse lihthanke teate ja lisab lihthanke dokumendi registrisse. Huvitatud isikutel on võimalik lihthanke dokumente elektrooniliselt välja võtta, huvitatud isikute registreerimisele kohaldatakse RHS § 57 lõikes 11 sätestatut.

 

2.8. Lihthanke teates äratakse pakkumuste esitamiseks istlik tähtaeg, mis ei või olla lühem kui neli tööpäeva.

 

2.9. Kirjalik leping eduka pakkujaga sõlmitakse mitte varem kui rgmisel päeval pärast

edukaks tunnistamise kohta teate edastamist.

 

2.10.         Pärast lepingu sõlmimist esitab riigihangete spetsialist riigihangete veebilehe kaudu 20 päeva jooksul riigihangete aruande.

 

 

3.   Lihtsustatud korras tellitavad teenused

 

3.1. Teenuste  lepingu  sõlmimisel,  mille  eeldatavast  maksumusest  rohkem  kui  50% moodustavad ühtse riigihangete klassifikaatori (CPV) äruse VII lisas nimetatud teenused, ei ole kohustust korraldada hankemenetlust riigihangete seaduses sätestatud korras.

 

3.2. Lihtsustatud korras tellitavate teenuste tellimisel on hankija kohustatud rgima RHS

§-s 19 sätestatut ja §-s 3 sätestatud riigihanke korraldamise põhimõtteid. RHS §-s 3 sätestatud üldpõhitteid kohaldatakse selliselt, et soetusega tagatakse hankija vajadustele parim võimalik tulemus.

 

3.3. Lihtsustatud korras tellitavate teenuste tellimise korral, mille hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta jääb kuni 40 000 euroni, lähtutakse soetusmenetluse läbiviimisel käesoleva korra III osa 1. punktis toodud reeglitest, võttes arvesse, et lihtsustatud korras tellitava teenuse lepingu  puhul maksumusega alates 10 000 eurot tuleb sõlmida leping kirjalikus vormis ning seda mitte varem kui   rgmisel päeval pärast edukaks tunnistamise kohta teate edastamist.

 

3.4. Kui   lihtsustatud   korras   tellitava   teenuse   lepingu   eeldatav   maksumus   ilma käibemaksuta  ületab  40 000  eurot,  teatab  riigihangete  spetsialist  sellise  lepingu sõlmimise soovist registri veebilehe kaudu ning soetusmenetluse läbiviimisel lähtutakse lihthanke läbiviimise reeglitest käesoleva korra III osa 3. punktis toodud erisusi arvestades (sh kvalifitseerimise tingimuste ja hankeobjekti kirjelduse koostamise osas)


 

 

3.5. Kui  lihtsustatud  korras  tellitava  teenuse  lepingu  eeldatav  maksumus  on  ilma käibemaksuta võrdne rahvusvahelise piirmääraga või ületab seda, koostatakse RHS §- s 33 sätestatud nõuetele vastav tehniline kirjeldus.

 

3.6. Kui lihtsustatud korras tellitava teenuse lepingu maksumus ületab 40 000 eurot, esitab riigihangete spetsialist 20 päeva jooksul pärast lepingu sõlmimist registrile riigihanke aruande ja aruande lisa RHS §-s 37 sätestatud korras.

 

4.   Riigihanked

 

4.1. Lepingute  sõlmimiseks  maksumusega  alates  40 000  eurost  asjade  ja  teenuste soetamiseks   ning   250 000   eurost   ehitustööde   läbiviimiseks,   tuleb   korraldada hankemenetlus vastavalt riigihangete seadusele.

 

4.2. Hankeleping  eduka  pakkujaga  sõlmitakse  neljateist  päeva  möödudes  pakkumuse edukaks  tunnistamise kohta teate edastamisest  arvates,  väljaarvatud väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse korral või juhul, kui muud liiki hankemenetluses esitas pakkumuse ainult üks pakkuja.

 

4.3. Pärast   lepingu   sõlmimist   esitab   riigihangete   spetsialist   riigihangete   registrile riigihanke veebilehe kaudu 20 päeva jooksul riigihanke aruande.

 

 

 

IV KONKURSIKOMISJONI ÖKORRALDUS

 

1.   Üldised nõuded

 

1.1. Konkursikomisjoni (edaspidi Komisjon) töös osaleb riigihangete spetsialist, kes jälgib komisjoni üldist töökorraldust, koostab tööprotokollid, valmistab kinnitamiseks ette korralduste ja otsuste projektid, väljastab vajadusel pakkujatele hankedokumendid, ning   edastab   vajalikud   teated   ja   otsustused   juhatuse   liikmele,   juhatusele   ja pakkujatele ning koordineerib muud pakkujatega toimuvat suhtlust ning täidab teisi käesolevas korras nimetatud riigihangete spetsialistile seatud ülesandeid.

 

1.2. Juhul, kui pakkumused (või pakkumuses nõutud näidised) saabuvad füüsilisel kujul, võtab pakkumused ja näidised vastu ja registreerib need ning väljastab ja allkirjastab pakkujale pakkumuse või näidise laekumise tõendi kantseleiteenistus.

 

1.3. Võimalusel  viib  riigihangete  spetsialist  hanke  läbi  riigihangete  keskkonnas  e- menetluse teel.

 

1.4. Igal juhatuse liikmel on õigus võtta osa komisjoni istungitest ning tutvuda soetuse

dokumentidega.

 

1.5. Komisjoni    liikmed    on    kohustatud    kirjalikult    kinnitama    enda    või    oma perekonnaliikmete (vanemad, lapsed, abikaasa, õed-vennad) mitteseotust pakkumuse esitanud firmadega.

 

1.6. Komisjoni tööst ei või osa võtta isik, kellel esineb huvide konflikt või kelle puhul tekib või võib tekkida kahtlus tema erapooletuses. Kirjeldatud juhtumi esinemisel peab komisjoni liige viivitamatult komisjoni sellest vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil teavitama ja hoiduma menetletava hanke osas edasisest tegevusest komisjoni liikmena. Komisjoni moodustaja vahetab taandunud komisjoni liikme vajadusel viivitamatult välja uue liikme vastu


 

 

 

1.7. Komisjoni moodustajal on õigus igal ajal komisjoni liige taandada või välja vahetada, kui tekib põhjendatud kahtlus isiku erapooletuses.

 

1.8. Komisjonil    on    õigus    oma   ülesannete   täitmisel    info    saamiseks    pöörduda ministeeriumide, ametite, omavalitsuste ja nende asutuste, tervishoiuasutuste, muude asutuste ja isikute poole ning kaasata oma töösse hääleõiguseta sõltumatuid eksperte ja  asjatundjaid,  kelle  kohta  komisjon  ei  oma  informatsiooni  võimaliku  huvide konflikti esinemise kohta.

 

1.9. Komisjoni   töövormiks   on   istungid.   Istungid   võivad   toimuda   elektrooniliselt.

Komisjoni istungi kutsub kokku ja päevakorra koostab soetuse läbiviimise eest vastutav  isik.  Istungit  juhib  komisjoni  esimees,  tema  äraolekul  teiste komisjoniliikmete poolt konsensuse alusel valitud komisjoni liige. Istung kutsutakse kokku ka vähemalt kolme komisjoniliikme nõudmisel.

 

1.10.         Komisjoni   istungid   protokollib   riigihangete   spetsialist.   Pärast   istungite

toimumist koostab protokollija istungite protokolli(d).

 

1.11.         Komisjon on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt üle poole komisjoni liikmetest. Nõutud kvoorumi puudumisel kutsub soetuse läbiviimise eest vastutav isik uue istungi kokku ühe nädala jooksul.

 

1.12.         Komisjon  võtab  oma  otsused  ja  ettepanekud  vastu  konsensuse  alusel.  Kui konsensust ei saavutata, on otsuse vastuvõtmiseks vaja vähemalt üle poole koosolekul osalenud komisjoni liikme poolthääli. Hääletamine on avalik ja komisjoniliige ei või jääda erapooletuks.

 

1.13.         Komisjoni otsus või ettepanek vormistatakse protokollis, millele kirjutavad alla kõik kohalviibinud komisjoniliikmed. Komisjoniliikmel on õigus lisada komisjoni protokollile oma kirjalik (eri) arvamus.

 

 

2.   Komisjoni kohustused

 

2.1. Hanke läbiviimiseks on komisjon kohustatud:

 

2.1.1.  töötama välja konkursi tingimused ja koostama hankedokumendid, sh peab

hankedokument sisaldama:

 

2.1.1.1.     Informatsiooni garantiijärgse tehnohoolduse maksumuse kohta asjade ja

seadmete ostmisel, mis seda vajavad;

 

2.1.1.2.     Nõuet,   et   kallihinnalise   (eeldatav   maksumus   al.   40   000   eurot) meditsiinitehnika hankele esitatav pakkumus peab võimaluse korral sisaldama  tehniliste  tingimuste  kirjelduste  juures  viiteid  toote infomaterjalide lehelgedele.

 

2.1.1.3.     Konkursi  tingimuste  koostamisel  valima  täpse  hankeliigi  (nt  avatud menetlus, väljakuulutamiseta läbirääkimistega menetlus jne). Juhul, kui hankeliigiks ei ole avatud ega piiratud hankemenetlus, koostama protokolli hankeliigi valiku põhjendusega.

 

2.1.2. otsustama pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamise, kvalifitseerimise ja mittekvalifitseerimise vastavalt hanketeates esitatud kvalifitseerimistingimustele ja koostama vastavasisulise otsuse;


 

2.1.3.  kontrollima pakkumuste vastavust hanketeates ja hankedokumentides esitatud tingimustele ja koostama vastavasisulise otsuse;

 

2.1.4.  hindama pakkumusi vastavalt hanketeates, hankedokumentides või pakkumuse esitamise ettepanekus sätestatud kriteeriumitele;

 

2.1.5. valima     välja     parima(d)     pakkumuse(d)     lähtudes     hanketeates, hankedokumentides või pakkumuse esitamise ettepanekus sätestatud kriteeriumitele.

 

2.2. Komisjon kohustub alates tema moodustamisest 1 (ühe) kuu jooksul valmistama ette konkursi tingimused ning esitama need riigihangete spetsialistile hankedokumentide vormistamiseks.

 

2.3. Komisjon kohustub alates pakkumuste avamisest 1 (ühe) kuu jooksul läbi vaatama kõik pakkumused ning hindama kõiki pakkumusi vastavalt hindamiskriteeriumitele.

 

 

3.   Pakkumuste hindamine ja edukaks tunnistamine

 

3.1. Pakkujad, kes on hankemenetlusest kõrvaldatud, kes ei kvalifitseerunud või kelle pakkumus tunnistati hanke tingimustele mittevastavaks, pakkumuste hindamisele ei pääse.

 

3.2. Pakkumusi  hinnatakse  vastavalt  hanke  tingimustele  kas  madalama   hinna  või

majanduslikult soodsama pakkumuse rgi:

 

3.2.1.  madalaim hind (hindamiskriteeriumiks on ainult hind). Edukaks tunnistatakse

kõige madalama hinnaga pakkumus;

 

3.2.2. majanduslikult    soodsaim    pakkumus.    Kui    hankeleping    sõlmitakse majanduslikult soodsaima pakkumuse alusel, peab nimetama hankelepingu esemega seotud objektiivset hindamist võimaldavad pakkumuste hindamise kriteeriumid (nt tehniline väärtus; esteetilised ja funktsionaalsed omadused; keskkonda jutavad omadused; käitamiskulud; tasuvus; müügijärgne hooldus ja tehniline abi ning selle maksumus). Igale valitud pakkumuste hindamise kriteeriumile omistatakse suhteline osakaal.

 

3.3. Kallihinnalise meditsiinilise aparatuuri soetamisel arvestatakse ka tehnilise hoolduse maksumust.

 

3.4. Pakkumuse koondhindest moodustab üldjuhul tehnilise hindamise tulemus 50% ja finantshindamise tulemus 50% (edaspidi vahetulemuse osakaal).

 

3.5. Teenuste ja materjalide hangete puhul võrdleb soetuse eest vastutav isik tulemuste selgumise  järgselt  tulemust  eelmise  soetuse  maksumuse  ja  mahuga. Võrdlustulemused esitatakse pakkumise edukaks tunnistamise otsusele lisatud konkursikomisjoni protokollis.  Kirjeldatud võrdlemine on informatiivse tähendusega ja  toimub  peale  eduka  pakkuja  väljaselgitamist  ning  ei  ole  osa  pakkumuste hindamisest RHS § 50 tähenduses.

 

3.6. Hankedokumentides  sisalduvad  tingimused  ja  pakkumuse  edukaks  tunnistamise otsuse kinnitab:

 

3.6.1.  soetuste puhul summas kuni 63 999,99 eurot soetuse algataja haldusala eest vastutav juhatuse liige;

 

3.6.2.  soetuste  (v.a.  apteegi  hanked)    puhul  vähemalt  64  000  eurot  juhatus  oma

otsusega.


 

3.7. Osadeks jaotatud hangetel, kus mõnes hankeosas äb leping sõlmimata, analüüsib soetuse eest vastutav isik lepinguta toodete mahtu ning vajadusel teeb ettepaneku täiendava hankemenetluse algatamiseks.

 

3.8. Kokkuvõtva   hindamislehe   allkirjastab   komisjoni   esimees   ja   see   säilitatakse

konkursitoimikus.

 

V SOETUSTE KAVA

 

1. Asjade ostmise ja teenuste tellimise lepingute ning ehitustööde lepingute alusel maksumusega alates 2 000 eurost esitab struktuuriüksuse juht iga aasta 20. detsembriks soetuste kava rgmise aasta kohta.

 

2.   Järgnevaks  aastaks  planeeritavate  soetuste  kohta,  mille  eeldatav  maksumus  on  kuni

9999,99 eurot, peab struktuuriüksuse juhi poolt esitatav soetuste kava sisaldama rgmisi

andmeid:

2.1. soetuse nimetus, mille juures näidatakse ära, kas on tegemist olemasoleva aparatuuri

asenduse või uue aparatuuriga;

2.2. lühike soetamise vajalikkuse põhjendus;

2.3. mitme soetuse puhul näidatakse ära soetuste järjekord;

2.4. soetuse eeldatav maksumus ja finantseerimise allikas;

2.5. soetuse algamise aeg kuu täpsusega (aeg, millal soetus avalikustatakse riigihangete registris);

2.6. soetuse eest vastutava isiku nimi;

2.7. uue aparatuuri soetamise puhul esitatakse täiendavad andmed osutatavate teenuste sisu, mahu ja hinna, aparatuuri asukoha kohta, samuti andmed võimalike lisanduvate kulude kohta: personali-, ruumi ja tarvikute kulud.

 

3.   Järgnevaks  aastaks  planeeritavate  soetuste  kohta,  mille  eeldatav  maksumus  on  alates

10 000 eurost, peab struktuuriüksuse juhi poolt esitatav soetuste kava sisaldama lisaks eelmises punktis nimetatud andmetele rgmisi andmeid:

 

3.1. soetuse liik (asjad, teenused, ehitustööd);

 

3.2. eeldatav  menetluse  liik  (nt  avatud  hankemenetlus,  lihthange,  lihtsustatud  korras tellitav teenus);

 

3.3. hankelepingu eeldatav sõlmimise aeg ja täitmise tähtaeg.

 

4.   Jaanuarikuu   jooksul   hindab   tehnikateenistus   koos   ehitusjuhiga,   milliste   soetuste

 rakendami seks  on  v ajalik  t eostada ümber ehit usi , ning edastab hinnangu finantsjuhile.

 

5.   Struktuuriüksuste soetuste kava põhjal koostatakse Kliinikumi kapitalieelarve, mille mahu ja  sisu  kinnitab  Kliinikumi  nõukogu  hiljemalt  rtsikuu  puks.  Sarnased  soetused viiakse võimalusel bi ühishangetena. Ettepaneku ühishangete läbiviimiseks teeb juhatusele   finantsteenistus   nädala   jooksul   pärast   nõukogu   poolt   kapitalieelarve kinnitamist.

 

6.   Kahe nädala möödumisel kapitalieelarve kinnitamisest kinnitab juhatus soetuste kohta, mille  eeldatav  maksumus  on  alates  10 000  eurot,  Kliinikumi  hankeplaani,  millesse märgitakse soetuse nimetus, soetust taotlev struktuuriüksus, soetuse liik, eeldatav menetluse liik, eeldatav soetuse maksumus ja finantseerimise allikas, soetuse algamise aeg kuu täpsusega, lepingu eeldatav sõlmimise aeg ja täitmise tähtaeg, soetuse eest vastutav isik. Hankeplaan avalikustatakse Kliinikumi kodulehel. Kodulehel avalikustatavasse hankeplaani ei rgita eeldatavat soetuse maksumust, finantseerimise allikat ega soetuse eest vastutavat isikut.


 

7.   Finantsteenistuse direktor jälgib hankeplaani täitmist ja esitab kord kvartalis hankeplaani täitmise kokkuvõtte juhatuse koosolekule. Vajalikud muudatused kinnitab juhatus.

 

VI LÕPPSÄTTED

 

1. Kui soetus ei kajastu hankeplaanis, selgitatakse soetuse taotluses hankemenetluse korraldamise vajalikkust ja tuuakse välja objektiivsed põhjused, miks ei näinud soetuse eest vastutav isik seda ette hankeplaani koostamisel. Soetuse taotlus esitatakse ja menetletakse käesolevas protseduuris kirjeldatud viisil.

 

2.   Lepingute puhul maksumusega alates 10 000 eurot asjade ja teenuste tellimise korral ning maksumusega alates 30 000 eurot ehitustööde lepingute puhul, samuti lihtsustatud korras tellitavate teenuste lepingute puhul, tuleb enne hankelepingu muutmist konsulteerida selle võimalikkuse ja vormi osas Kliinikumi juristiga. Alla riigihanke piirmäära ävate hangete korral tuleb soetuse eest vastutaval isikul tagada, et ei etaks sama lepingu  raames lisakohustusi, mis kokkuvõttes kohustaks korraldama riigihankemenetluse.

 

3. Hankemenetluse lõppedes koostab riigihangete spetsialist koostöös komisjoniga konkursitoimiku,   mis   sisaldab   soetusprotseduuri   dokumente   ja   mis   võib   olla elektroonilises vormis. Konkursitoimik peab sisaldama:

 

3.1. soetustaotluse;

 

3.2. otsuse soetuse algatamise ja konkursikomisjoni moodustamise kohta;

 

3.3. konkursikomisjoni       istungite       protokollid       (sh       elektroonilised)       koos hindamistulemustega;

 

3.4. hanketingimuste ja hanketulemuste kinnitamiseks tehtud otsused;

 

3.5. pakkujate poolt esitatud dokumendid ja materjalid;

 

3.6. pakkujatele   või   registrile   saadetud   teadete,   aruannete   ja   otsuste   koopiad, hankemenetluses vaidlustuste käiku kajastavad dokumendid;

 

3.7. sõlmitud hankelepingute, nende täitmist kajastavate aktide, muudatuste, täienduste

koopiad.

 

4.   Konkursitoimikud säilitatakse 10 aastat vastavalt arhiivitöö eeskirjale (PKL-121).

 

5. Meditsiinitehnika vastuvõtmise kord on sätestatud protseduuris Meditsiiniseadmete haldamise kord (PKL-138).

 

 

 

VIITED

 

VKL-72          Kvalifitseerimise või vastavaks tunnistamise otsus

VKL-73          end pakkumuse vastuvõtmise kohta PKL-138        Meditsiiniseadmete haldamise kord PKL-121        Arhiivitöö eeskiri

VKL-290        Hankeplaani vorm

TKL-145        Hankeplaan

 

Riigihangete seadus (RT I 2007,15,76)Ei tuloksia

Mercell Suomi Oy

Osa Mercell-ryhmää, Euroopan johtavaa hankintapalvelujen sekä sähköisen kilpailutusjärjestelman tuottajaa.

Yleistä hankinnoista

Hankintalaki
ESPD
TED

Yhteydenotto

Klikkaa tästä asiakaspalveluun

+358 207 528 600