Hanke aruanne: Harjumaa, Lintsi linnak III- etapp Siimika küla Nissi vald, LP1542, IP1429. <br/> Võitjat ei avalikustata<br/>52997,57 EUR

Hange

Hanke aruanne
29.03.2016 16:05 (GMT+03:00)

Hankija

Elektrilevi OÜ Elektrilevi OÜ
Taimi Ostrat Taimi Ostrat
Kadaka tee 63
12915 Tallinn
Eesti
11050857

Assignment text


https://riigihanked.riik.ee/register/teade/1521003

Riigihanke aruanne
Hanke viitenumber 172635
Hanke nimetus Harjumaa, Lintsi linnak III- etapp Siimika küla Nissi vald, LP1542, IP1429.
 
0 OSA: Üldandmed
Kas riigihanke eeldatav maksumus on võrdne rahvusvahelise piirmääraga või ületab seda? Ei
Kas teade saadetakse hankija soovil Euroopa Ühenduse Ametlike Väljaannete Talitusele?  Ei
Riigihanke hankemenetluse lõppemise aluseks on:
  hankelepingu või raamlepingu sõlmimine
 
I OSA: Hankija
I.1) NIMI, AADRESSID JA KONTAKTANDMED
  Elektrilevi OÜ, 11050857, Kadaka tee 63, Tallinn, 12915 Eesti (EE) Kontaktisik: Taimi Ostrat Tel.: +372 5227010 E-post: taimi.ostrat@elektrilevi.ee URL: http://www.elektrilevi.ee Hankijaprofiili aadress: http://www.elektrilevi.ee
  Elektrooniline juurdepääs teabele: (URL) https://riigihanked.riik.ee
  Pakkumuste ja osalemistaotluste elektrooniline esitamine: (URL) https://riigihanked.riik.ee
I.3) HANKIJA PÕHITEGEVUS
  Elektrienergia
I.4) HANKELEPING SÕLMITAKSE TEISTE HANKIJATE NIMEL
  Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel Ei
 
II OSA: Hankelepingu objekt
II.1) KIRJELDUS
II.1.1) Hankija poolt hankelepingule antud nimetus
  Harjumaa, Lintsi linnak III- etapp Siimika küla Nissi vald, LP1542, IP1429.
II.1.2) Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
  Hankija esitatud tingimuste täitmine mistahes ehitustöö tulemusena
  Ehitustööde teostamise koht: Harjumaa, Nissi vald.
  NUTS kood: EE
II.1.3) Riigihange korraldatakse
  Hankelepingu sõlmimiseks
II.1.4) Hankelepingu või hanke lühikirjeldus
  Käesoleva tööprojektiga on lahendatud el. ehitustööd: Harjumaa, Lintsi linnak III- etapp Siimika küla Nissi vald, LP1542, IP1429.

Ehitada vastavalt projektile LP1542- III etapp, 10 kV kaabelliini ehitus, MVL paigaldus, KP SAX liini paigaldus.

MVL (30.06.16) ja KP maakaabel 120 mm2 3150m (01.06.16) on ELV tarne.

NB! Enne lõpliku hinnapakkumise esitamist on töövõtjal vajalik tutvuda objektiga, projektiga ning võrrelda spetsifikatsioonis toodud koguseid plaanidel ja skeemidel kirjeldatud kogustega. Pakkumine peab sisaldama kõiki materjale, ka muid abimaterjale, mida spetsifikatsioonis ja plaanidel näidatud ei ole, kuid mis on vajalikud tööde normaalseks teostamiseks ning süsteemi normaalseks funktsioneerimiseks pärast ehitustöid. Erinevuste ja muude ebatäpsuste avastamisel tuleb sellest hanke ajal teada anda. Hinnapakkumise esitamisega kinnitab töövõtja, et kõik tööd on üheselt arusaadavad ning hinnapakkumises on arvestatud ka kõikide kaasnevate töödega. Kõik olulised muudatused tööde käigus tuleb kirjalikult kokku leppida projektijuhiga enne muudatuste tegemist.

Kui tööde käigus selgub vajadus muuta Töö mahtu, tuleb see kokku leppida Tellijaga ja vormistada reservi kasutamise kokkulepe.

NB! Pakkuja peab allkirjastama ja tagastama talle allkirjastamiseks edastatud hankelepingu hiljemalt 5 tööpäeva jooksul. Antud tähtajaks allkirjastatud lepingu Hankijale tagastamata jätmist on Hankijal õigus käsitleda kui RHS § 53 nimetatud eduka pakkumuse esitanud pakkuja hankelepingu sõlmimise keeldumist ja pakkumuse tagasi võtmist. 

Enne tööde alustamist teavitada tööde tegemisest puudutatud kinnistute omanikke tähitud kirjaga või võtta maaomaniku nõusolek allkirjaga asendiplaanile. 
Peale tööde teostamist hankida omavalitsusest kasutusluba. Elektrilevi OÜ-le esitada töö üleandmisel omavalitsusse esitatud kasutusloa taotlus.
Enne ehitustööde algust kutsuda ehitaja poolt kokku objekti avakoosolek kooseisus: käidukorraldaja, projektijuht ja vajadusel projekteerija. 
Ehitajal tuleb koosolekule kaasa võtta tööde teostamise graafik. Peale koosolekut vormistada protokoll Elektrilevi OÜ vormil V165.
Kolm päeva enne liiniehitustööde algust on ehitajal kohustus võtta ühendust kinnistute valdajatega (http://www1.elektrilevi.ee/Hankekonkursid.nsf/b5c70e1888b8a801c2256e4e002ca8dc/cae146e2748f343fc2256ed800335198?OpenDocument), teavitades neid tööde teostamisest nende maaüksusel ning arvestama nende tingimuste ja nõudmistega ning tehnovõrkude valdajatega (vastavalt kooskõlastuse tingimustele). 
Ehitustööde käigus Elektrilevi OÜ eeskirjadest ja Eesti vabariigis kehtivatele normatiividest ja seadustest ning kinni pidada töötervishoiu, tööohutuse ja elektriohutuse nõuetest.
II.1.5) Ühtne riigihangete klassifikatsioon (CPV) 45311000-0
II.1.6) Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni Riigihankelepingu (GPA) kohta Ei
II.2) HANKELEPINGU(TE) LÕPLIK KOGUMAKSUMUS
II.2.1) Hankelepingu(te) lõplik kogumaksumus
  Maksumus: 52997,57
  Rahaühik: Euro
 
IV OSA: Hankemenetlus
IV.1) HANKEMENETLUSE LIIK
IV.1.1) Hankemenetluse liik
  Lihthange
IV.2) HINDAMISKRITEERIUMID
IV.2.1) Hindamiskriteeriumid
  Madalaim hind
IV.2.2) Kasutatakse elektroonilist oksjonit Ei
IV.3) HALDUSALANE TEAVE
IV.3.2) Sama hankelepingu objekti kohta on varem avaldatud teade  Jah
  Hanketeade (Võrgustik)
  Teate registreerimisnumber riiklikus riigihangete registris: 172635 17.03.2016
 
V OSA: Hankelepingu sõlmimine
LEPING 1
Nimetus Töövõtuleping 172635
V.1) HANKELEPINGU SÕLMIMINE JA MAKSUMUS
Andmeid ei avalikustata 
V.1.1) Hankelepingu sõlmimise kuupäev 28.03.2016
V.1.6) Hankelepingu täitmise tähtpäev 15.10.2016
 
VI OSA: Lisateave
VI.1) TEAVE EUROOPA LIIDU VAHENDITE KOHTA
  Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga Ei
VI.3) VAIDLUSTUSTE LÄBIVAATAMISE MENETLUS
VI.3.1) Vaidlustuste läbivaatamise eest vastutav organ
  Riigihangete vaidlustuskomisjon, Endla 13/Lõkke 5, Tallinn, 10122 Eesti (EE) Tel.: +372 6113711 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
VI.3.3) Vaidlustuste esitamise kohta teavet pakkuv asutus
  Riigihangete vaidlustuskomisjon, Endla 13/Lõkke 5, Tallinn, 10122 Eesti (EE) Tel.: +372 6113711 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
VI.5) KAS RIIGIHANGET RAHASTATAKSE STRUKTUURITOETUSTEST Ei
VI.6) KAS RIIGIHANKEL RAKENDATAKSE KESKKONNASÄÄSTLIKKE NÕUDEID Ei

Soovid näha kõiki oma valdkonna hankeid ühest kohast?

Kasutajatunnus puudub?

Mercell Estonia OÜ

Mercelli gruppi kuuluv Euroopa juhtiv e-hanke keskkond vahendab infot ostjate ja tarnijate vahel professionaalsel tööturul.

Kontakt683 6785
Mercell Estonia OÜ | Rävala 15, 10143 Tallinn, Eesti