Käina Vallavalitsus (kustutatud) - Hanked

Käina Vallavalitsus (kustutatud)
Hiiu mnt 28, Käina alevik
92101 Käina vald
Eesti
Reg. Nr. 75011211
Ettevõttest/asutusest

Väljaandja: Käina Vallavalitsus

Akti liik: määrus

Teksti liik: algtekst-terviktekst

Redaktsiooni jõustumise kp: 20.01.2013

Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv

Avaldamismärge: RT IV, 17.01.2013, 65

 

 

Käina valla hankekord

 

 

Vastu võetud 09.01.2013 nr 1

 

Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse § 13 1alusel.

 

§ 1. Üldsätted

 

(1) Määrus reguleerib Käina Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) ja vallavalitsuse hallatavate asutuste (edaspidi allasutus) poolt korraldatavate riigihangete, sh lihthangete, lihtsustatud korras tellitavate teenuste hangete ja alla lihthanke piirmäära jäävate hangete planeerimist, korraldamist ning hankelepingute (edaspidi leping) sõlmimist.

 

(2) Asjade ostmisel, teenuste ja ehitustööde tellimisel, ideekonkursside korraldamisel ning ehitustööde ja teenuste kontsessioonide andmisel tuleb, sõltumata lepingu maksumusest, järgida riigihangete seaduses (edaspidi RHS) sätestatud riigihanke korraldamise üldpõhimõtteid.

 

(3) Vallavalitsuse või allasutuse nimel riigihanke korraldamise õigus on eelarves kinnitatud mahus riigihanke eest vastutaval isikul, kelleks on alaeelarve kasutaja, allasutuse juht või vallavanem. Hankelepingu sõlmimise õigus on allasutuse juhil või vallavanemal.

 

(4) Riigihangete, mille kulusid ei ole eelarves ette nähtud, korraldamise otsustab ja vastutava isiku nimetab vallavalitsus, arvestades Käina Vallavolikogu poolt kehtestatud nõudeid.

 

(5) Riigihanke eest vastutav isik on üldjuhul ka lepingu täitmise eest vastutav.

 

(6) Vallavalitsus võib volitada hankeplaani kantud hanget korraldama vastutava isiku asemel abivallavanema või vastavat teenust osutava spetsialisti (volitatud isik).

 

§ 2. Hankeplaan

 

(1) Riigihangete kavandamiseks koostatakse igaks aastaks hankeplaan.

 

(2) Hankeplaani kantakse aastasse planeeritavad riigihanked eeldatava maksumusega alates 10000 eurost (ilma käibemaksuta) ning planeeritavad ideekonkursid, ehitustööde ja teenuste kontsessiooni andmiseks korraldatavad riigihanked.

 

(3) Hankeplaani võib kanda lisaks lõikes 2 toodutele riigihankeid, mille eeldatav maksumus jääb alla 10000 euro.

 

(4) Hankeplaani koostab abivallavanem. Hankeplaani koostamiseks esitavad alaeelarve kasutajad ja allasutuste juhid hiljemalt iga aasta 1. detsembriks abivallavanemale järgmisel kalendriaastal planeeritavate hangete kohta järgneva informatsiooni:

1)  planeeritava riigihanke objekt;

2)  riigihanke korraldamise eeldatav aeg kvartali täpsusega;

3)  lepingu täitmise eeldatav aeg aasta täpsusega;

4)  riigihanke korraldamise eest vastutav isik;

5)  lepingu eeldatav maksumus ja hankemenetluse liik.

 

(5) Vallavalitsus kinnitab hankeplaani korraldusega hiljemalt 1.veebruariks.

 

(6) Hankeplaan peab sisaldama selle paragrahvi lõike 4 punktides 1 - 4 nimetatud informatsiooni.

 

(7) Hankeplaani muudetakse eelarveaasta jooksul vastavalt vajadusele. Abivallavanem teeb alaeelarvete kasutajatelt või allasutuste juhtidelt saadud informatsiooni alusel vallavalitsusele ettepaneku hankeplaani muutmiseks.


(8) Erakorralisi riigihankeid teostatakse plaaniväliselt vastavalt vajadusele.

 

§ 3. Alla RHS § 15 lõikes 3 nimetatud piirmäära jäävate riigihangete korraldamine ja RHS §-s 19 nimetatud lihtsustatud korras teenuste tellimine

 

(1) Alla 3000 eurot (koos käibemaksuga) maksva riigihanke korral võib kasutada otseostu, kohaldades RHS

§-s 3 sätestatud üldpõhimõtteid selliselt, et riigihanke korraldamisel kaasneks vallavalitsusele või allasutustele

võimalikult väike halduskoormus, sh aja-, raha- ja tööjõukulu.

 

(2) Alla RHS § 15 lõikes 3 toodud lihthanke piirmäära jääva riigihanke läbiviimisel või RHS §-s 19 nimetatud lihtsustatud korras teenuste tellimisel tagatakse RHS § 3 sätestatud üldpõhimõtetest kinnipidamine, sealhulgas peab riigihanke eesmärgi saavutama mõistliku hinnaga, tagades konkurentsi korral erinevate pakkumuste võrdlemise teel parima võimaliku hinna ja kvaliteedi suhte. Riigihanke protsess dokumenteeritakse säilitades vähemalt pakkumusi ja dokumente konkreetse pakkumuse valiku põhjendusega või põhjendusega, miks pakkumusi ei võetud.

 

(3) Lepingu kirjalik vorm on kohustuslik riigihankele maksumusega alates 6000 eurost (koos käibemaksuga).

 

§ 4. Hankekomisjon

 

(1) Hankekomisjoni (edaspidi komisjon) koosseis kinnitatakse esimese koosoleku protokollis vähemalt kolmeliikmelisena ning kooseisu kuuluvad vallavanem (esimees), abivallavanem ja riigihanke eest vastutav isik, kes võivad vajadusel volitada komisjoni liikmeks endale asendaja. Samuti võib kinnitada komisjoni liikmeks vastavat valdkonda tundvaid teisi isikuid.

 

(2) Komisjon kinnitab hankedokumendid, avab pakkumused, kontrollib pakkujate kvalifikatsiooni ja kvalifitseeritud pakkujate poolt esitatud pakkumuste vastavust hankedokumentides esitatud tingimustele, tunnistab pakkumused osaliselt või täielikult vastavaks või lükkab tagasi, võrdleb ja hindab vastuvõetud pakkumusi ning selgitab välja eduka pakkumuse. Vajadusel võib komisjon anda ja nõuda hankemenetlust puudutavaid selgitusi, hinnata alternatiivseid lahendusi, muuta tööde mahtu, tunnistada hankemenetluse kehtetuks või pidada pakkujatega dialoogi või läbirääkimisi vastavalt hankedokumentides sätestatule.

 

(3) Riigihanke maksumusega kuni 6000 eurot (koos käibemaksuga) pakkumuse edukaks tunnistamise otsustab komisjon.

 

(4) Riigihanke maksumusega alates 6000 eurost (koos käibemaksuga) pakkumuse edukaks tunnistamiseks teeb komisjon vallavalitsusele ettepaneku ning vallavalitsus annab välja korralduse pakkumuse edukas tunnistamise kohta.

 

(5) Komisjonil on õigus oma töösse kaasata spetsialiste ja teisi isikuid.

 

(6) Komisjon võib teha otsuse ka koosolekut kokku kutsumata, kui üle poole komisjoni liikmetest, sh esimees, on oma seisukoha esitanud elektrooniliselt ning keegi ei nõua koosoleku kokkukutsumist.

 

(7) Komisjoni koosoleku protokolli koostab abivallavanem või tema asendaja komisjonis, protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud komisjoni liikmed. Protokoll registreeritakse ja säilitatakse vallavalitsuse elektroonilises dokumendiregistris ning arhiivis.

 

§ 5. Avaldatav teave

 

Käina valla veebilehel www.kaina.hiiumaa.ee avaldatakse teave kõigi vallavalitsuse ja allasutuste poolt korraldatavate riigihangete kohta, mille lepingu eeldatav maksumus asjade ostmisel või teenuste tellimisel ületab Käina vallavolikogu poolt kehtestatud kuulutuse avaldamise nõude.

 

Omar Jõpiselg

Vallavanem

 

Helen Härmson

Vallasekretär


Otsingutulemusi ei ole

Otsingutulemusi ei ole

Mercell Estonia OÜ

Mercelli gruppi kuuluv Euroopa juhtiv e-hanke keskkond vahendab infot ostjate ja tarnijate vahel.

Kontakt

Mercell Eesti kasutajatugi

+372 683 6785
Mercell Estonia OÜ | Põhja puiestee 21C, 10143 Tallinn, Eesti