Tingimused

Tingimused

1. Üldsätted
Käesolevad kasutustingimused (edaspidi: Tingimused) sätestavad Mercelli poolt koostatud andmebaasi (edaspidi: Andmebaas avaldatud veebilehel www.mercell.com) kasutamise tingimused. Andmebaasi kasutamiseks peab kasutaja sõlmima Mercelliga litsentsilepingu. Käesolevad Tingimused on litsentsilepingu lahutamatuks osaks.


2. Kasutaja registreerimine ja litsentsilepingu sõlmine
Enne litsentsilepingu sõlmimist saadab Mercell kasutajale elektronposti teel tellimuse kinnituse, milles märgitakse kasutaja andmed (nimi, registrikood, aadress, sidevahendite andmed jne), litsentsi kehtivusaeg, Andmebaasi soovitud kasutusulatus, litsentsitasu jm lepingu eritingimused. Kasutaja peab kontrollima esitatud andmete õigsust enne tellimuse kinnitamist. Kui kasutaja on esitanud valeandmeid, on Mercellil õigus kasutaja juurdepääsuõigused ilma etteteatamiseta sulgeda (makstud litsentsitasu kasutajale ei tagastata).
Litsentsileping loetakse sõlmituks, kui kasutaja on tellimuse kinnitanud (Mercelli veebilehe kaudu). Andmebaasi kasutamiseks vajalik kasutajanimi ja salasõna (juurdepääsuõigus) saadetakse kasutajale elektronposti teel viivituseta pärast litsentsilepingu sõlmimist.


3. Kasutaja õigused ja kohustused
Kasutajal on õigus Andmebaasi kasutada litsentsi kehtivusaja jooksul ööpäeva ringselt v.a. hoolduseks ettenähtud aegadel. Kasutajal on õigus saada telefoni teel konsultatsioone Andmebaasi kasutamise osas tööpäeviti kell 09:00 kuni 17:00.
Kasutaja peab hoidma Andmebaasile juurdepääsuks vajaliku kasutajanime ja parooli saladuses ning tegema kõik mõistlikult võimaliku, et vältida nende sattumist kolmandate isikute valdusesse.
Kasutaja on kohustatud tasuma litsentsitasu vastavalt esitatud arvele. Tasumisega viivitamise korral on Mercellil õigus nõuda viivist 0,25 % viivitatud summast päevas.
Kasutajal ei ole lubatud kasutada Andmebaasi süsteemi, struktuuri või muid andmebaasile omaseid struktuurielemente viisil, mis erineb tavapärasest kasutamisest või mis võib Andmebaasi kahjustada või põhjustada tõrkeid selle töös. Kasutajal on keelatud teha Andmebaasist koopiad, seda vahendada, edasi anda, laenutada, rentida või muul viisil levitada (eelkõige ärilisel eesmärgil), muuta või töödelda või muul litsentsilepingus sätestamata viisil kasutada (levitamise all ei mõelda juurdepääsuõiguse andmist Kliendi töötajatele Andmebaasi kasutamiseks litsentsilepingus sätestatud eesmärgil ja mahus) . Käesolevas punktis nimetatud nõuete rikkumise korral on Mercellil õigus nõuda kasutajalt leppetrahvi litsentsitasu kümnekordses summas ja kasutaja juurdepääsuõigused ilma etteteatamiseta sulgeda (makstud litsentsitasu kasutajale ei tagastata).


4. Mercelli õigused ja kohustused
Mercell tagab Andmebaasi kättesaadavuse ööpäevaringselt, välja arvatud hoolduseks ette nähtud aegadel. Korralist hooldust teostatakse üldjuhul iga kalendrikuu esimesel laupäeval ajavahemikul 19:00 kuni 24:00.
Mercell teeb kõik endast oleneva, et Andmebaasis sisalduvate andmete uuendamine toimuks põhjendamatu viivituseta ja et kõik andmed oleks kogu aeg õiged ja täpsed.
Mercell hoiab talle kasutajate registreerimisel teatavaks saanud isikuandmed saladuses, välja arvatud, kui Mercell on seadusest tulenevalt kohustatud andmeid avaldama (nt politseile, kohtule).


5. Keelatud kaubad ja teenused
Andmebaasis on keelatud kaubelda (esitada ostu- või müügipakkumist, edaspidi: Pakkumine) varastatud kauba, piraatkauba, pornograafiliste esemete, relvade ja laskemoona, lõhkeainete, narkootiliste- ja psühhotroopsete ainete ja muu tsiviilkäibes mitteoleva, illegaalse või keelatud kauba või teenusega. Selline Pakkumine kõrvaldatakse andmebaasist ning Pakkumise teinud kasutaja andmed edastatakse politseile ja kasutaja juurdepääsuõigused suletakse (makstud litsentsitasu kasutajale ei tagastata).


6. Lubamatud pakkumised
Mercellil on õigus kõrvaldada Andmebaasist kõik Pakkumised, mis on tehtud tavapäraseid kauplemise reegleid eirates või mis on tehtud Pakkumise tegelikku sisu või tagajärgi varjates või kavatsuseta olla Pakkumisega seotud (võltspakkumine) või mille tegemisel ei ole kasutaja toiminud heas usus. Sellise Pakkumise teinud kasutaja andmed edastatakse politseile ja kasutaja juurdepääsuõigused suletakse (makstud litsentsitasu kasutajale ei tagastata).


7. Pakkumiste siduvus
Müüja loetakse oma Pakkumisega seotuks arvates Pakkumise Andmebaasis avaldamisest, välja arvatud, kui müüja on Pakkumises otse väljendanud, et ta ei loe end Pakkumisega seotuks. Sellist Pakkumist loetakse ettepanekuks esitada pakkumine.
Ostjal on õigus vabalt valida Müüjat ning pakutavat kaupa ja teenust. Ostja võib tehtud päringu igal ajal tühistada ja pidada müüjatega läbirääkimisi. Ostja ei ole kohustatud otsustama kõige madalama hinnaga Pakkumise kasuks, välja arvatud, kui see on tema Pakkumises otse selliselt väljendatud.


8. Vastutus
Mercell vastutab litsentsilepingu rikkumise eest seaduses sätestatud alustel ja korras, kui käesolevates Tingimustes ei ole sätestatud teisiti.
Kasutaja arvestab, et Mercell tegutseb üksnes Andmebaasi haldajana ning ei kontrolli temale esitatud ja/või kasutajate poolt Andmebaasi sisestatud andmete õigsust. Mercell ei taga Andmebaasis sisalduvate andmete kõikehõlmavust, igakülgsust, õigsust ja ajakohasust ega vastuta kuidagi andmete kasutamisest tekkivate võimalike tagajärgede eest. Kasutaja kasutab Andmebaasis sisalduvaid andmeid ja tugineb neile oma riisikol.
Mercell ei vahenda Andmebaasi kasutajatele lepingu sõlmimist ega tegutse maakleri, agendi või muu esindajana ning Mercell ei vastuta kasutajate poolt sõlmitud lepingute täitmise eest. Kasutajad sõlmivad lepingud oma nimel ja riisikol. Lepingu rikkumise korral on kahjustatud poolel õigus kasutada rikkunud poole vastu õiguskaitsevaheneid seaduses sätestatud tingimustel ja korras.
Mercell ei vastuta häirete eest Andmebaasi töös ja andmete mahakustutamise või muutmise eest, kui seda ei ole põhjustanud Mercell.
Kõikide kasutaja kasutajanime ja salasõna kasutades teostatud toimingute ja tehingute ning nendest tulenevate tagajärgede eest vastutab kasutaja.
Kui kasutaja rikub käesolevaid Tingimusi, on Mercellil õigus kasutaja juurdepääsuõigused ilma etteteatamiseta sulgeda (makstud litsentsitasu kasutajale ei tagastata).


9. Autoriõigused
Andmebaas on kaitstud autoriõigusega. Andmebaasi võib kasutada üksnes Mercelli nõusolekul, litsentsilepingu alusel ja lepingus sätestatud mahus ja tingimustel. Andmebaasi kasutamine ilma Mercelli nõusolekuta toob kaasa tsiviil- ja kriminaalvastutuse.


10. Tingimuste muutmine
Mercellil on õigus Tingimusi ühepoolselt muuta, teatades sellest kasutajale kirjalikult või elektronposti teel ette vähemalt üks (1) kuu. Kui kasutaja ei nõustu Tingimuste olulise muudatusega, on kasutajal õigus kümne (10) päeva jooksul arvates temale muudatustest teatamisest litsentsileping üles öelda, teatades ülesütlemisest Mercellile kirjalikult või elektronposti teel vähemalt kümme (10) päeva ette. Lepingust taganemise korral tagastatakse kasutajale litsentsitasu ülesütlemisavalduse kättesaamisest kuni litsentsi kehtivusaja lõpuni jääva perioodi eest.

Mercell Estonia OÜ

Mercelli gruppi kuuluv Euroopa juhtiv e-hanke keskkond vahendab infot ostjate ja tarnijate vahel professionaalsel tööturul.

Kontakt683 6785
Mercell Estonia OÜ | Rävala 15, 10143 Tallinn, Eesti