K0280 Danckert Krohn - prosjektering

Information

Open procedure
11/29/2016
1/5/2017

Buyer

Bergen kommune, Etat for utbygging Bergen kommune, Etat for utbygging
964338531

Closing date has passed.

Short description

EFU har fått i oppdrag fra BFEE å se på mulig innpasning av kontorer i Danckert Krohn

seniorsenter Kong Oscars gate 54. Denne saken gjelder det fredete hovedbygget fra 1789 på 871 m2 i en etasje pluss loft, og består av to fløyer bundet sammen med et tverrbygg. Tilbygget fra 1974 ikke er medtatt i dette prosjektet.

Bergenhus og Årstad kulturkontor holder i dag til i Neumanns gate 1, men er vurdert flyttet til Danckert Krohn som endres fra seniorsenter til kultursenter.

Det ble 18.08.16 holdt befaring på bygget med representanter for kulturkontoret, seniorsenteret og EFU. Det er ønsket å ta 1. etasje i begge fløyene til kontorer med i alt ca 300 m2.

Det foreligger tilstandsrapport dat. 01.06.15 fra Multiconsult, som konkluderer med stort vedlikeholdsetterslep utvendig, setninger, manglende ventilasjonsanlegg og trekk fra vinduer. Bygget er vurdert til overordnet tiltaksklasse TK 2 = moderate reparasjoner og ytterligere undersøkelser. Nødvendige tiltak de første 5 år er anslått til kr. 17 mill.

For å komme videre med saken må det engasjeres en prosjekteringsgruppe med kompetanse på antikvariske bygg. Oppdraget er delt i to utredninger:

1.Nødvendige tiltak for bruk av fløybyggene til kontorer, med nye tekniske installasjoner og utbedring av yttervegger med vinduer

2.Alternativ rehabilitering av hele bygget med hovedvekt på fasader og tak.

I første fase skal utredningene føre frem til et skisse/forprosjekt som grunnlag for beslutning om videre arbeid.

I neste fase vil oppdraget omfatte utarbeiding av detaljprosjekt, kontrahering og oppfølging i byggetiden, omfanget vil være avhengig av beslutninger etter forrige fase.

Prosjektet vil sannsynligvis bli ansett som hovedombygging, men omfattes av PBL § 31-2 om

tiltak på eksisterende bygg.

Files

Title Size
EFU-10001 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforesp%C3%B8rsel og konkurranseregler.pdf 692 KB
EFU-10001 Konkurransegrunnlag del II - OPPDRAGSBESKRIVELSE.pdf 493 KB
EFU-10001 Vedlegg I.1 Svardokument.docm 736 KB
EFU-10001 Vedlegg I.2 Evaluering av arkitekt og raadgiveroppdrag.pdf 405 KB
EFU-10001 Vedlegg I.3 Referanseliste tjenestekj%C3%B8p.docx 43 KB
EFU-10001 Vedlegg I.4 Forpliktelseserkl%C3%A6ring.doc 378 KB
EFU-10001 Vedlegg II.1 Administrative bestemmelser.pdf 271 KB
EFU-10001 Vedlegg II.2 Plantegninger 46010102-Model.pdf 163 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway