Langtransporterte atmosfæriske miljøgifter

Information

11/16/2016

Buyer

Miljødirektoratet Miljødirektoratet
Malene Vågen Dimmen Malene Vågen Dimmen
PB 5672 Sluppen
7485 Trondheim
Norway
999601391

Assignment text

Det overordna formålet med dette programmet er å skaffe kunnskap om miljøgifter i luft og nedbør som blir transportert til Noreg i atmosfæren. Overvakinga skal også så langt som mogleg seie noko om geografiske skilnader i miljøgiftnivåa, endringar over tid, samt halde i hevd rapportering til internasjonale konvensjonar, program og nettverk (bl.a. Langtransportkonvensjonen (LRTAP), Oslo-Paris konvensjonen (OSPAR), Stockholmkonvensjonen, Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP)).

NILU har utført overvakinga på vegne av Miljødirektoratet (tidligare SFT; Klif) kvart år sidan starten i 1980. Den nasjonale overvakinga blir utført på NILU sine målestasjonar i Sør-Noreg (Lista; 1980-2004/Birkenes; 2004-d.d.), på Svalbard (Zeppelinfjellet; 1994-d.d.) og i Nord-Noreg (Andøya; 2010-d.d.). Stasjonane høver seg godt til luftovervaking etter som dei er plassert på lokaliteter der dei i minst mogleg grad er influert av lokale utslepp/forureiningskjelder. Dei måler difor langtransporterte atmosfæriske miljøgifter, og ikkje miljøgifter frå lokale punktutslepp. Denne infrastrukturen av målestasjonar er unik på nasjonal basis.

Sidan 2012 har programmet i større grad enn tidligare fokusert på å skaffe data på langtransport av nye miljøgifter som ikkje er regulerte. I årets program er det inkludert fleire nye organiske miljøgifter som ikkje har vore med i det nasjonale overvakingsprogrammet tidligare, og knapt nok har vore målt på i atmosfæren tidligare. Programmet inkluderer også framleis forbindelsar det har vore målt på heilt sidan 80- og 90-talet.

I 2017 skal det analyserast for følgjande miljøgifter i luft: tungmetall, kvikksølv, PCB, HCB, HCH, DDT, klordaner, PAH, bromerte flammehemmarar, HBCD, klorparafiner, siloksaner, perfluorerte forbindelsar, fosfororganiske flammehemmarar, ftalater.

I 2017 skal det analyserast for følgjande miljøgifter i nedbør: tungmetall, kvikksølv.Kontraktstildeling
Tittel: Langtransporterte atmosfæriske miljøgifter
Dato for kontraktstildeling: 01-01-2017
Kontaktpunkt for leverandøren som har blitt tildelt kontrakten:
Norsk institutt for luftforsking (NILU), Instituttveien 18, 2007 Kjeller, NO.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway