Nettportal Kvam herad

Information

11/14/2016

Buyer

Kvam herad Kvam herad
Eivind Dyrøy Eivind Dyrøy
Grovagjelet 16
5600 Norheimsund
Norway
944233199

Short description

Kvam herad ynskjer tilbod på ny nettportal, og i den samanheng er det tenkt å gjennomføre dialogmøte med aktuelle tilbydarar av nettportalar og -løysingar for å få kjennskap til marknaden og kva produkt som er best for heradet. For meir informasjon om oppdragsgjevar, sjå www.kvam.no.

Basert på dialogmøtet, og innspela frå marknaden vert det utarbeida ein avgrensa tilbodskonkurranse, der kun deltakarane i dialogmøtet får delta. For å kunne delta på dialogmøtet er det enkelte krav som må stettast av tilbydar for å verta invitert, krava er nærare omtala i kapittelet “Gjennomføring av dialogmøte“.

I omtalen av ønskje for nettportal under er det fokus på søkefunksjonen og kor viktig det er at denne er god, både på søk innad i portalen i tillegg til eksterne integrasjonar som rekneskapssystem (prising av tenester), AD-register (oppslag på tilsette), søknadssenter, innsyn, kartløysingar m.m. Sjølv om ein illustrerer at kvaliteten på søket må vere så bra at brukarane eigentleg ikkje treng menyar, så tenkjer Kvam herad seg eit tradisjonelt rammeverk bygd opp av menyar for portalen.

Files

Title Size
Invitasjon%20til%20dialogm%C3%B8te.pdf 628 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway