Anskaffelse: Avtale på meglertjenester for forsikringer til Buskerud Fylkeskommune.

Information

Open procedure
11/4/2016
11/24/2016

Buyer

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune
Christian Hazeland Christian Hazeland
964951373

Closing date has passed.

Short description

Det skal på vegne av Buskerud Fylkeskommune anskaffes avtale på meglertjenester for forsikringer til fylket med tilhørende virksomheter. Avtalen vil ha en varighet for en periode på 4 år. Løses ut som 2 + 1 + 1, der de to siste årene er opsjon.

Anskaffelsen gjelder levering av tjeneste på meglertjenester for forsikring til Buskerud. Tjenesten omfatter alle forsikringsbransjer, unntatt pensjon og pasientskade.

Formålet med anskaffelsen er å kontraktsfeste en forsikringsmegler/- rådgiver som skal bistå Buskerud Fylkeskommune i å utrede fylkeskommunens behov for tingskade-, ansvar- og personforsikringer, forestå nødvendig anbud i henhold til regelverk for offentlige anskaffelser, samt påfølgende oppfølging og kompetanseutvikling.

Anskaffelsens totale verdi anslåes til NOK 200 000,- eks. MVA. per år. Verdien er estimert ut fra statistikk og regnskapstall for anskaffelse av tilsvarende produkter for lignende kjøpergruppe for tidligere år, samt fremtidige budsjett. Verdiangivelsen må derfor betraktes som et anslag, og er ikke bindende. For nærmere beskrivelse av leveransen vises det til del 2 a, Kravspesifikasjon. Det skal inngås avtale med 1 leverandør for hele leveransen.

Oppdragsgiver stiller krav til tilbydernes kvalifikasjoner. Kvalifikasjonskrav er minimumskrav til tilbydernes tekniske kvalifikasjoner og finansielle og økoniomiske stilling. Tilbydernes kvalifikasjoner vil bli vurdert ut fra innlevert dokumentasjon. Tilbyderne må dokumentere at kravene er oppfylt for å få delta i konkurransen. I de tilfeller oppdragsgiver stiller krav til kapasitet og/eller kompetanse, og tilbyder støtter seg på andre leverandører for å oppfylle kravet, må det fremlegges en forpliktelseserklæring eller annen tilsvarende dokumentasjon som viser at tilbyder har rådighet over denne underleverandørens tilbudte ressurser.

Leverandøren skal ha ordnede forhold med hensyn til skatte- og merverdiavgiftsbetaling.

Tilbyder må levere skatteattest for betalt merverdiavgift og skatt.

Dokumentasjonskrav:

Skatteattesten kan bestilles og hentes ut i Altinn. Se https://www.altinn.no/no/Toppmeny/Aktuelt-og-resse/Nyhetsarkiv/SkatteatAlternativt kan skatteattest bestilles hos skatteoppkrever eller Skatteetaten. Attesten skal ikke være eldre enn 6 måneder.

Krav knyttet til leverandørens organisatoriske og juridiske stilling:

Krav:

Leverandøren skal være registrert i et foretaksregister.

Dokumentasjon:

Firmaattest

Krav knyttet til leverandørens organisatoriske og juridiske stilling:

Krav: Leverandøren må være godkjent av faglig register/tilsynsmyndighet (i Norge: Finanstilsynet) som bestemt ved lovgivning i det land hvor leverandøren er etablert. Dokumentasjonskrav:

Tilbyder skal legge ved godkjenning/konsesjon for å drive forsikringsformidlingsvirksomhet utstedt av nasjonal tilsynsmyndighet.

Krav knyttet til leverandørens økonomiske og finansielle stilling:

Krav:

Leverandøren skal ha tilstrekkelig økonomisk og finansiell kapasitet til å kunne utføre kontrakten.

Dokumentasjonskrav: Oppdragsgiver vil gjennomføre en vurdering av økonomien gjennom firma- og regnskapsinformasjonssystemet Bisnode Credit.

Tilbyder bes innsende annen informasjon han mener er relevant. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å innhente supplerende informasjon om tilbyders økonomi. Dersom leverandøren av gyldige grunner ikke kan godtgjøre sin økonomiske stilling i tråd med ovennevnte dokumentasjonskrav, vil oppdragsgiver vurdere annen egnet dokumentasjon, for eksempel erklæring fra finansinstitusjon om selvskyldnerkausjon.

Krav knyttet til leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner:

Krav:Tilbyder skal ha erfaring fra minimum 3 tilsvarende/relevante oppdrag i løpet av de 5 siste årene. Det menes med tilsvarende og relevante oppdrag liknende oppdragsgiver og behov. Dokumentasjonskrav:Beskrivelse av tilbyders 3 mest relevante oppdrag de siste 5 årene. Beskrivelsen må inkludere angivelse av oppdragets verdi, tidspunkt og mottaker (navn, telefon og e-post). Referanser vil kunne bli kontaktet ved behov for klargjøring av oppdragets relevans. Det er likevel slik at det er tilbyders ansvar å dokumentere relevans gjennom beskrivelsen.

Krav knyttet til leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner:

Krav: Tilbyder skal ha tilstrekkelig gjennomføringsevne og kapasitet. Dokumentasjonskrav:Tilbyder skal gi en redegjørelse for leverandørens gjennomsnittlige arbeidsstyrke og antall medarbeidere i den administrative ledelsen i løpet av de siste tre år. Det skal redegjøres for hvordan leverandøren vil sikre tilstrekkelig kapasitet for dette oppdraget. Det skal blant annet legges frem en bemanningsplan for oppdraget som viser antall ansatte, eventuelle innleide ressurser, underleverandører m.v. Ansvarlig person for oppdraget skal være autorisert forsikringsmegler jf. Norske Forsikringsmegleres Forening.

Krav knyttet til leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner:

Krav:Tilbyder skal ha ansvarsforsikring i henhold til forskrift om forsikringsformidling § 2-1. Dokumentasjonskrav:Tilbyder skal fremlegge følgende dokumenter:

Forsikringsbevis skal vedlegges tilbudet.

Forpliktelseserklæring

I de tilfeller en leverandør støtter seg på andre leverandørers kapasitet og/eller kompetanse for å kunne kvalifisere seg, må det fremlegges en forpliktelseserklæring, jf. forskrift om offentlige anskaffelser, §17-8 (2. og 3. ledd) og § 17-9 (2. og 3. ledd). Det samme gjelder ved anskaffelser som følger forskriftens del II. Erklæringen skal vedlegges tilbudet.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway