Fredrik Colletts veg

Information

Open procedure
11/7/2016

Buyer

Lillehammer kommune, Vann og avløp Lillehammer kommune, Vann og avløp
Kari Myrholt Skårset Kari Myrholt Skårset
Storgata 51, Postboks 986
2626 Lillehammer
Norway
945578564

Short description

Lillehammer kommune skal sanere eksisterende vann- og avløpsledningsnett i Fredrik Colletts veg, deler av Alf Lundebys veg, Torvald Linds veg og Johan Filseths veg, samt etableres ny vannledning i kommunal veg mellom Roavegen og Fredrik Colletts veg.

For vegdelen skal det utføres trafikksikkerhetstiltak for å bedre fremkommelighet for myke trafikanter, samt gjøres noe oppstramming av vei- og kryssutforming. I tillegg skal det utføres utbedringstiltak for veien. Dette innebærer at det skal etableres en bredere korridor for GS-vei, med adskilte baner for gående og syklende. Krysningspunkter ved fotgjengerovergang skal gjøres mer synlig, og det skal utføres utbedring av den generelle belysning. I kryssområder, skal det gjøres omforming av GS-vei for å imøtekomme dagens krav. Busstopp langs Fredrik Collets veg er i dag delvis mangelfulle og det skal derfor gjøres utbedringstiltak på disse. Omfanget berører også sideveger, som må tilpasses ny veisituasjon.

Files

Title Size
Veg Plan og profil C01-03%2C D01-03.pdf 1.49 MB
Vedlegg 6 Provisorieplan.pdf 2.77 MB
Vedlegg 5 - Dokumentasjon av kvalifikasjoner-RK.docx 60 KB
Vedlegg 4 - HMS Egenerklæring.pdf 50 KB
Vedlegg 3 - SHA-plan Fredrik Colletts veg.docx 80 KB
Vedlegg 1 - Mengdebeskrivelse Fredrik Colletts veg.pdf 759 KB
VA Plan og profil GH03-07.pdf 2.53 MB
Typetegninger GH12-16.pdf 1.04 MB
Skilt - oversiktstabell og planer L01-11.pdf 3.83 MB
Oversiktsplaner eksist.-ny GH01-02.pdf 3.49 MB
Oversiktsplan veg - B01.pdf 1.23 MB
Normalprofil - typetegn. F01-04.pdf 527 KB
Kumtegninger GH 20-34.pdf 3.15 MB
Kryss og avkjørsler E01-09.pdf 1.14 MB
Kontraktsgrunnlag Del 2.docx 255 KB
Konkurransegrunnlag Del 1.docx 317 KB
Fredrik Colletts veg - xml 921 KB
Fredrik Colletts veg - gab 3.53 MB
Forside-tegningsliste A01-02.pdf 997 KB
Faseplan - omlegging gangtrafikk - Y01.pdf 1.46 MB
F -Vederlaget.docx 24 KB
Eksisterende stikkledninger GH09-11.pdf 2.75 MB
Eksisterende kabler IN01-02.pdf 2.10 MB
Belysningsplan - kabelrør IN03-05.pdf 1.76 MB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway