VA-anlegg Furusjøen - Grunnlag for søknad om prekvalifisering

Information

02 - Contract Notice
Restricted procedure
11/4/2016
11/21/2016
11/21/2016

Buyer

Nord-Fron Kommune Nord-Fron Kommune
Jo Engum Jo Engum
839893132

Closing date has passed.

Short description

Nord-Fron kommune, heretter kalt oppdragsgiver, skal gjennomføre konkurranse med forhandlinger, i forbindelse med utbygging av vann- og avløpsanlegg anlegg på Kvamsfjellet, Nord-Fron kommune.
Arbeidsomfanget omfatter alt ledningsnett, komplette pumpestasjoner spillvann og underdel til trykkøkere vann, inkludert prosjektering av disse anleggene.
Anlegget/ledningsnettet skal etableres blant eksisterende fritidseiendommer, og knytte til de som har meldt interesse.

Anlegget skal i første omgang betjene ca. 160 nye abonnenter / hytter, og legges til rette for å betjene ca. 500 abonnenter i framtida.

Anlegget vil bl.a. omfatte:

 • 15 000 lm ledningsgrøft og ca. 7 150 lm privat ledningsgrøft, hvor de fleste grøftene har minimum 2 rørledninger.
 • 3 stk. komplette avløpsstasjoner og 3 stk nedgravde kummer/underdel for fremtidige trykkøkningsstasjoner vannforsyning.

Avløpsanlegget skal i stor grad utføres som trykkavløpsystem hvor abonnentene skal koble seg til kommunale avløpledninger / pumpeledninger. Avløpsanlegget utføres slik at det legges til rette for dette.

Det skal fremføres strøm i deler av området og muligens trekkerør til bredband.

Det skal gis opsjon på driftsavtale i 2 år etter overtakelse.

Kontraktens oppstart vil være vinter/vår 2017, og arbeidene planlegges avsluttet til desember 2018. 

Vannforsyningsanlegg bestående av vanninntak i Furusjøen, vannbehandlingsanlegg, et høydebasseng og 3 trykkøkere vil bli utført i en egen entreprise som utføres parallelt denne entreprise.

Oppdraget skal utføres som totalentreprise. Som kontraktsbestemmelser vil gjelde NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser med de korreksjoner som vil fremgå av konkurransegrunnlaget for selve tilbudet.

Det tas forbehold om endelig finansiering og kommunestyrets godkjenning av det totale prosjektet. Hvis dette ikke finner en løsning, vil konkurransen måtte avlyses.

Deltaker i konkurransen bærer selv alle kostnader relatert til prekvalifisering og tilbudet.

Anskaffelsesprosedyre
Anskaffelsen er omfattet av Lov om offentlige anskaffelser og Forskrift om offentlige anskaffelser (FOR-2006-04-07-402). Anskaffelsen er over terskelverdi og det er Forskriftens del I og del III som kommer til anvendelse.
Denne anskaffelsen gjennomføres som begrenset anbudskonkurranse med forhandling. Konkurransen gjennomføres i to adskilte faser:

Trinn I: Kvalifisering og utvelgelse:

 • utsendelse av kvalifikasjonsgrunnlag (dette dokument)
 • søknad om kvalifikasjon fra interesserte tilbydere
 • utvelgelse av minimum 3 (dersom det fins minimum 3) og maksimum 5 leverandører som inviteres til å gi tilbud

 Trinn II: Konkurranse med forhandling:

 • utsendelse av konkurransegrunnlag for tilbud til de kvalifiserte leverandører
 • tilbud fra leverandører
 • forhandlinger
 • innlevering av korrigert (endelig) tilbud
 • evaluering
 • tildeling av kontrakt

Befaring og informasjonsmøte
Det vil bli avholdt befaring på stedet (Kvamsfjellet) tirsdag 11. oktober kl. 12.00 med frammøte ved bommen til Peer Gynt setervei (Bjørgebu).
NB! Av hensyn til årstiden vil befaringen avholdes for samtlige interesserte leverandører, før utvelgelse til å gi tilbud blir gjort.
Oppdragsgiver vil føre referat som vil bli distribuert til/gjort tilgjengelig for samtlige interessenter

Utvelgelse i Trinn I
I sin søknad om prekvalifisering skal leverandøren beskrive og dokumentere sine kvalifikasjoner.
Såfremt det finnes et tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere, vil oppdragsgiver velge ut minimum 3 og maksimum 5 leverandører. Hvis mindre enn 3 leverandører blir vurdert som kvalifiserte, kan oppdragsgiver bestemme hvorvidt de vil gå videre med eller avlyse konkurransen.
Utvelgelse vil bli gjort ut fra «best kompetanse-prinsippet». Oppdragsgiver vil gjennomgå den innleverte dokumentasjon for hvert av kvalifikasjonskravene. Søkere som ikke oppfyller kvalifikasjonskravene vil bli avvist fra videre deltaking i konkurransen. Besvarelsen ift. krav vil danne grunnlaget for å foreta en vurdering av hvem som anses som prekvalifisert.

Files

Title Size
Prosjekterende VA ledning med eksisterende VA 9.19 MB
Prosjekterende VA ledninger 2.42 MB

Dynamic documents

Name
VA Furusjøen - Prekvalifiseringsgrunnlag (To-trinns konkurranse med forhandling - Trinn 1)

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway