DĖL X502 PREKYBOS PASKIRTIES PASTATO GEDVYDŽIŲ G. 17, VILNIUS REMONTO PROJEKTO RENGIMO (I etapas)

Information

3/26/2020 4:08 PM (GMT+01:00)
4/3/2020 2:00 PM (GMT+02:00)
No
No

Buyer

Maxima LT UAB Maxima LT UAB
Vaiva Putinienė Vaiva Putinienė
Naugarduko g. 84
LT-03160 Vilnius
Lithuania
123033512

Short description

Asmenims (rangovams), turintiems teisę vykdyti ypatingųjų statinių projektavimo darbus
 

                                  2020-03-26
 
DĖL PREKYBOS PASKIRTIES PASTATO GEDVYDŽIŲ G. 17, VILNIUS REMONTO PROJEKTO RENGIMO

Šiuo raštu ORUSTAS , UAB (toliau vadinama Bendrove) informuoja, jog ketina vykdyti , Gedvydžių g. 17, Vilniaus mieste, prekybos paskirties patalpų remonto darbus. Numatomas remontuojamų patalpų bendrasis plotas yra apie 2950 m2. Tuo tikslu Bendrovė svarstytų galimybę, esant jai priimtinam pasiūlymui, sudaryti remonto techninio projekto projektavimo sutartį minėtų paslaugų pirkimui.
Atsižvelgdama į tai, Bendrovė kviestų pateikti pasiūlymą aukščiau minėtoms paslaugoms teikti. Tuo atveju, jei būtų priimtas sprendimas teikti minėtą pasiūlymą, Bendrovė prašytų pateikti pareiškimą apie ketinimą teikti pasiūlymą šiuo adresu: www.mercell.lt. Kartu su pareiškimu turi būti pateiktos dokumentų, patvirtinančių  jog jį teikiantis asmuo turi teisę vykdyti ypatingųjų statinių projektavimo ir remonto darbus, kopijos bei asmens rekvizitai (pavadinimas, įmonės kodas, adresas, elektroninis paštas, telefono numeris). Gavus pareiškimą bei minėtus dokumentus, bus sudaryta sutartis dėl konfidencialios informacijos atskleidimo, kurios pagrindu Jums bus pateikti aukščiau minėto statinio projektiniai sprendiniai, būtini komerciniam pasiūlymui – sąmatai parengti.
Bendrovė informuoja, kad komercinis pasiūlymas – sąmata turės būti pateikta Bendrovei žemiau nustatyta tvarka.
Minėtas komercinis pasiūlymas privalo atitikti žemiau nurodytus kriterijus ir reikalavimus (sąlygas):
Pasiūlyme privalo būti nurodyta projektavimo darbų apimtis, bet ji turi būti ne mažesnė už Bendrovės pateiktą projektavimo darbų apimtį;
Numatomas preliminarus  techninio projekto rengimo-derinimo-tvirtinimo terminas: 2020 m. II ir III ketvirčiai;
Pasiūlyme privalo būti nurodyti techninio projekto projektavimo ir jo derinimo darbų terminai, skaičiuojant nuo Projektavimo sutarties pasirašymo dienos, tačiau projektavimo darbai su ekspertize ir leidimo gavimu turi trukti ne daugiau kaip 85 kalendorinės dienos;
Pateiktas pasiūlymas privalo galioti ne trumpiau kaip 4 mėnesius nuo pateikimo dienos;
       -     Pasiūlymas turi būti sudarytas laikantis nustatytos formos ir turinio.
Komercinį pasiūlymą teikiantis asmuo turi atitikti žemiau nurodytus kriterijus ir reikalavimus (sąlygas):
Asmuo nėra bankrutavęs, bankrutuojantis, likviduojamas, restruktūrizuojamas ar laikinai sustabdęs savo veiklą;
Asmuo yra atsiskaitęs su valstybės biudžetu;
Asmuo neturi įsiskolinimo valstybinio socialinio draudimo įstaigai.
Bendrovė nurodo, jog aukščiau nurodytas nustatytus reikalavimus atitinkantis pasiūlymas turi būti pateiktas (pasiūlymas turi būti skenuotas, patvirtintas įmonės antspaudu bei įgalioto asmens parašu bei papildomai pateikiama .xls formate) šiuo adresu: www.mercell.lt
Pasiūlyme, kuris turi būti pateiktas Bendrovei, turi būti nurodytas: asmens, teikiančio pasiūlymą, pavadinimas, buveinės adresas, kontaktai (e. paštas, tel.) kartu nurodant: DĖL PREKYBOS PASKIRTIES PASTATO GEDVYDŽIŲ G. 17, VILNIUS REMONTO PROJEKTO RENGIMO.
Bendrovė informuoja apie tokius aukščiau šiame rašte nurodytų veiksmų terminus:
Kreipimosi į Bendrovę pareiškiant norą teikti pasiūlymą terminas: ne vėliau kaip iki 2020 m. balandžio 3 d., 15°° val.
Konfidencialumo sutarties pasirašymas ir projektinių sprendinių perėmimas: 2020 m. balandžio 3 d., skenuotą konfidencialią sutartį atsiunčiant el. paštu (el. paštas lukas.skarulskis@maxima.lttelefonas pasiteiravimui +370  659 15516). Visa konkursinė medžiaga susijusi su objektu bus persiųsta į el. paštą, iš kurio bus gauta konfidenciali sutartis.
Medžiagos (pasiūlymų) pagal šiame rašte nurodytus kriterijus pateikimo Bendrovei terminas: ne vėliau kaip iki 2020 m. balandžio 13 d. 14°° val.
Pasiūlymai turi būti teikiami per Mercell sistemą ( www.mercell.lt )
Kontaktinis asmuo: Statybų projektų vadovas Lukas Skarulskis, mob. tel. +370 659 15516, lukas.skarulskis@maxima.lt.
Šiuo raštu Bendrovė taip pat informuoja, jog šis raštas jokioms aplinkybėms esant negali būti laikomas Bendrovės galutiniu ketinimu būti saistomai ir įsipareigojančiai pateiktų pasiūlymų atžvilgiu, t.y. šis raštas negali būti laikomas oferta, kaip ji yra suprantama ir traktuojama galiojančiuose ir taikomuose teisės aktuose ar viešu konkursu, kuris bet kokia forma įpareigotų Bendrovę sudaryti įpareigojančią sutartį. Bendrovė nori atkreipti dėmesį į tai, kad šiame rašte nurodytos esminės paslaugų pirkimo sąlygos, tačiau Bendrovė pasilieka teisę ir informuoja, jog jos pateiktame paslaugų pirkimo (generalinės rangos) sutarties projekte bus nurodytos kitos esminės ir svarbios sąlygos, kurios įprastai keliamos tokių sutarčių sudarymo atvejams esant. Taip pat Bendrovė informuoja, kad sprendimas pirkti šiame rašte minėtas paslaugas bus priimtas atsižvelgiant į pateiktame pasiūlyme nurodytas sąlygas, derybų dėl kitų atitinkamų paslaugų teikimo sąlygų baigtį bei į esamus (galimus) pasikeitimus rinkoje ar Bendrovės poreikių pasikeitimus.
Priedai:
Konfidencialumo sutartis ir priedas - 3 lapai.
Pagarbiai,
Turto valdymo departamento
Statybų skyriaus vadovas                                                                                                                                                 Aldas Klemka
Parengė
                        Lukas Skarulskis
                       Mobilusis / mobile +370 659 15516
                       El. paštas / e-mail lukas.skarulskis@maxima.lt
 
 
Kilus techniniams Mercell sistemos klausimams kreiptis į klientų aptarnavimo vadybininkę Giedrė Česnulevičienė tel. +370 655 82875, el.paštas: gice@mercell.com  

Files

Name Size
X502_Konfidencialios informacijos perdavimo aktas.doc 45 KB
X502_Konfidencialumo sutartis.doc 59 KB
x502_Kvietimas pateikti kainos pasiūlymą.pdf 679 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

21 01 88 00
Mercell Holding AS | Grensesvingen 6, 0663 OSLO, Norway