DĖL X846 PREKYBOS PASKIRTIES PASTATO REMONTO DARBŲ IR TECHNINIO DARBO PROJEKTO RENGIMO (I etapas)

Information

2/24/2020 3:51 PM (GMT+01:00)
3/4/2020 10:59 PM (GMT+01:00)
No
No

Buyer

Maxima LT UAB Maxima LT UAB
Vaiva Putinienė Vaiva Putinienė
Naugarduko g. 84
LT-03160 Vilnius
Lithuania
123033512

Closing date has passed.

Short description

Asmenims (rangovams), turintiems teisę vykdyti ypatingųjų statinių rangos darbus
 
 
2020-02-24
 
DĖL PREKYBOS PASKIRTIES PASTATO REMONTO darbų IR TECHNINIO DARBO PROJEKTO RENGIMO
Šiuo raštu MAXIMA LT, UAB (toliau vadinama Bendrove) informuoja, jog ketina vykdyti prekybos paskirties patalpų ,,MAXIMA X“, kurių plotas yra 1200 m2, esančių Veisiejų g. 31, Druskininkų m. remonto darbus. Tuo tikslu Bendrovė svarstytų galimybę, esant jai priimtinam pasiūlymui, sudaryti remonto techninio darbo projekto rengimo ir rangos sutartį ir pirkti minėto statinio remontos statybos ir projektavimo darbus.
Atsižvelgdama į tai, Bendrovė kviestų pateikti pasiūlymą aukščiau minėtiems darbams teikti. Tuo atveju, jei būtų priimtas sprendimas teikti minėtą pasiūlymą, Bendrovė prašytų pateikti pareiškimą apie ketinimą teikti pasiūlymą šiuo adresu: www.mercell.lt. Kartu su pareiškimu turi būti pateikti dokumentų, patvirtinančių, jog jį teikiantis asmuo turi teisę vykdyti ypatingųjų statinių statybos darbus, kopijos bei asmens rekvizitai (pavadinimas, įmonės kodas, adresas, elektroninis paštas, telefono numeris). Gavus minėtą pareiškimą bei minėtus dokumentus, bus sudaryta sutartis dėl konfidencialios informacijos suteikimo, kurios pagrindu Jums bus suteikti aukščiau minėto statinio dokumentai, būtini komerciniam pasiūlymui – sąmatai pateikti.
Bendrovė informuoja, kad komercinis pasiūlymas – sąmata turės būti pateikta Bendrovei žemiau nustatyta tvarka. Minėtas komercinis pasiūlymas privalo atitikti žemiau nurodytus kriterijus ir reikalavimus (sąlygas):
Pasiūlymas turi būti sudarytas laikantis nustatytos formos ir turinio. Konkurso forma bus pateikta konfidencialios informacijos sutarties pasirašymo dieną.
Pasiūlyme privalo būti nurodyti aiškūs darbų atlikimo terminai, bet neilgesni nei terminai nurodyti užduotyje.
Pateiktas pasiūlymas privalo galioti ne trumpiau kaip 3 mėnesius nuo pateikimo dienos.
Darbų apimtys yra nurodytos Projekte, Sąmatoje, kituose Sutarties dokumentuose. Net jei ir nėra paminėta, Darbų sąvoka apima/įtraukia visus darbus, paslaugas ir kitus veiksmus, kuriuos pagal bet kokius Sandorius, bet kokius taikomus įstatymus ir/ar kitus teisės aktus ir/ar bet kokiais kitais pagrindais turėtų atlikti Rangovas (t.y. kuriuos reikėtų ir/ar būtų patartina atlikti) tam, kad Statinys ir kiti šios Sutarties rezultatai kuo tiksliau atspindėtų Užsakovo pageidavimus ir reikalavimus, kad Statinio statyba ir projektavimas būtų atlikti kuo kokybiškiau, efektyviau ir ekonomiškiau, taip pat kad Užsakovo kaip paslaugų gavėjo, interesai ir teisės būtų maksimaliai apsaugotos, užtikrintos ir įgyvendintos, taip pat bet kokius kitus veiksmus, kurie yra ir/ar gali būti reikalingi ir/ar naudingi aukščiau nurodytais tikslais.
Komercinį pasiūlymą teikiantis asmuo turi pateikti dokumentus įrodančius atitikimą žemiau nurodytiems kriterijams ir reikalavimams (sąlygoms):
Asmuo nėra bankrutavęs, bankrutuojantis, likviduojamas, restruktūrizuojamas ar laikinai sustabdęs savo veiklą;
Asmuo yra atsiskaitęs su valstybės biudžetu;
Asmuo neturi įsiskolinimo valstybinio socialinio draudimo įstaigai;
Bendrovė nurodo, jog aukščiau nurodytas nustatytus reikalavimus atitinkantis pasiūlymas turi būti pateiktas (pasiūlymas turi būti skenuotas, patvirtintas įmonės antspaudu bei įgalioto asmens parašu bei papildomai pateikiama .xls formate) šiuo adresu: www.mercell.lt.
Pasiūlyme, kuris turi būti pateiktas Bendrovei, turi būti nurodytas: asmens, teikiančio pasiūlymą, pavadinimas, buveinės adresas, kartu nurodant: DĖL STATINIo VEISIEJŲ G. 31, DRUSKININKAI remonto rangos ir projektavimo darbų.
Bendrovė informuoja apie tokius aukščiau šiame rašte nurodytų veiksmų terminus:
Kreipimosi į Bendrovę pareiškiant norą teikti pasiūlymą terminas: ne vėliau kaip iki 2020 m. kovo 04 d.
Konfidencialumo sutarties pasirašymas ir projektinių sprendinių perėmimas: 2020 m. kovo 5 d. nuo 8:30 iki 16:00 val., adresu Naugarduko g. 84, Vilnius, Bendrovės Turto valdymo departamente.
Objekto apžiūra: Remontuojamo pastato apžiūra vyks 2020 m. kovo 10 d., apžiūros laiką iš anksto suderinus su kontaktiniu asmeniu Valda Petraškaite (tel. +370 659 15492).
Medžiagos (pasiūlymų) pagal šiame rašte nurodytus kriterijus pateikimo Bendrovei terminas: ne vėliau kaip iki 2020 m. kovo 20 d. 14 val.
Pasiūlymai turi būti teikiami adresu www.mercell.lt.
Kontaktinis asmuo: sąmatininkė Valda Petraškaitė, mob. tel. +370 659 15492, valda.petraskaite@maxima.lt
Šiuo raštu Bendrovė taip pat informuoja, jog šis raštas jokioms aplinkybėms esant negali būti laikomas Bendrovės galutiniu ketinimu būti saistomai ir įsipareigojančiai pateiktų pasiūlymų atžvilgiu, t.y. šis raštas negali būti laikomas oferta, kaip ji yra suprantama ir traktuojama galiojančiuose ir taikomuose teisės aktuose ar viešu konkursu, kuris bet kokia forma įpareigotų Bendrovę sudaryti įpareigojančią sutartį. Bendrovė nori atkreipti dėmesį į tai, kad šiame rašte nurodytos esminės paslaugų pirkimo sąlygos, tačiau Bendrovė pasilieka teisę ir informuoja, jog jos pateiktame paslaugų pirkimo (generalinės rangos) sutarties projekte bus nurodytos kitos esminės ir svarbios sąlygos, kurios įprastai keliamos tokių sutarčių sudarymo atvejams esant. Taip pat Bendrovė informuoja, kad sprendimas pirkti šiame rašte minėtas paslaugas bus priimtas atsižvelgiant į pateiktame pasiūlyme nurodytas sąlygas, derybų dėl kitų atitinkamų paslaugų teikimo sąlygų baigtį bei į esamus (galimus) pasikeitimus rinkoje ar Bendrovės poreikių pasikeitimus.
Priedai:
  1. Konfidencialumo sutartis. (2 lapai.)
Kilus techniniams Mercell sistemos klausimams kreiptis į klientų aptarnavimo vadybininkę Ritą Kindurytę tel. +370 655 82875, el.paštas: riki@mercell.com‏‏‎‎‎‏‎
Pagarbiai,
Turto valdymo departamento
 Statybų skyriaus vadovas                                                                                                                                                 Aldas Klemka

Files

Name Size
X846 kvietimas.pdf 785 KB
X846 Konfidencialumo sutartis.doc 59 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

21 01 88 00
Mercell Holding AS | Grensesvingen 6, 0663 OSLO, Norway