Kartlegging av naturtyper etter NiN i 2017

Information

11/28/2016

Buyer

Miljødirektoratet Miljødirektoratet
Erlend Kjeldsberg Hovland Erlend Kjeldsberg Hovland
PB 5672 Sluppen
7485 Trondheim
Norway
999601391

Short description

Formålet med anskaffelsen er å registrere naturtypedata ved feltkartlegging tilpasset NiN, hvor hensikten er å fremskaffe et kunnskapsgrunnlag for arealforvaltning.

Miljødirektoratets fagsystem for datahåndtering av naturtypedata tilpasset NiN, NiN­app vil bli benyttet.

Kartlegging skal foregå heldekkende innenfor 500x500m ruter som er valgt på forhånd og utlyst som kartleggingspakker.

Utvalget av ruter for kartlegging vil ha hovedvekt på områder hvor en forventer å finne truede naturtyper og dernest vekt på pressområder. Aktuelt areal er utenom verneområder. Naturtyper i ferskvann, marine dypvannsområder, marine gruntvannsområder og høgarktiske terrestriske områder inngår ikke i oppdraget.

Utvalget av truede naturtyper inkluderer alle terrestriske, unntatt høgarktiske, naturtyper på natursystemnivå i kategoriene sårbar (VU), sterkt truet (EN) og kritisk truet (CR) i henhold til Norsk rødliste for naturtyper 2011. Nær truede naturtyper inkluderer alle naturtyper på natursystemnivå i kategorien nær truet (NT) og disse vil også bli kartlagt.

Pressområder er områder med stor aktivitet og stort utbyggingspress. Også områder som er påvirket av endring i arealbruk og klimaendringer kan gis ekstra vekt.

Antall kartleggingspakker, lokalisering og omfang i deloppdrag vil først være klart ved utsendelse av konkurransedokumenter i februar 2017. De ulike oppdragene vil kunne fordeles på flere oppdragstakere. Total kontraktsverdi inkluderer alle deloppdrag. Det vil stilles kvalifikasjonskrav til kartleggingserfaring med NiN-systemet.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway