Skatepark - Design and build (totalentreprise) med samspel

Information

Open procedure
11/4/2016
12/16/2016

Buyer

Flora Kommune Flora kommune
Arve Klokk Arve Klokk
Markegata 51
6900 Florø
Norway
935473578

Closing date has passed.

Short description

Prosjektet skal utførast som totalentreprise (NS8407) etter “Design and build“ tilbodskonkurranse og etterfølgjande samspelsfase. Florø skatepark skal samlokaliserast med anlegg for organisert idrett, idrettshall og ungdomsskulen. Området er også ein innfallsport for eit viktig turområdet i byen. Parken er svært lett tilgjengeleg for køyrande og mjuke trafikantar. Målet for området totalt sett er å skape attraktive uterom og eit velfungerande aktivitetsområde for alle. Eit sentralt verkemiddel for å nå dette målet er å utvikle område som både ein destinasjon og attraksjon. Det skal vere rom for både å sjå og bli sett. Der det er tilrettelagt for aktivitet skal det også vere mogleg å observere aktiviteten. Dette skapar ei kjensle av tryggleik, og det senker terskelen for å ta del i den fysiske aktiviteten. Utforminga av skateparken må ta hensyn til dei omkringliggande anlegga, bygningane og aktivitetane. Det er viktig at det kjem fram av teikningar og vurderingar at anlegget stettar dei overordna måla for området. Vi ønskjer eit skateanlegg som skal gi framtidige brukarar ein spennande og godt tilbod. Tomta tillater ei utbygging på 800 m2, og vi ønskjer ei best mogleg utnytting av arealet.

Mercell Norge AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e-tendering platform and information between buyers and suppliers in the professional market.

21 01 88 00
Mercell Norge AS | Karihaugveien 89, 1086 Oslo, Norway