Fredrik Colletts veg

Information

Open procedure
11/7/2016

Buyer

Storgata 51, Postboks 986
2626 Lillehammer
Norway
+47 61 05 10 46
kari.myrholt.skarset@lillehammer.kommune.no

Short description

Lillehammer kommune skal sanere eksisterende vann- og avløpsledningsnett i Fredrik Colletts veg, deler av Alf Lundebys veg, Torvald Linds veg og Johan Filseths veg, samt etableres ny vannledning i kommunal veg mellom Roavegen og Fredrik Colletts veg.

For vegdelen skal det utføres trafikksikkerhetstiltak for å bedre fremkommelighet for myke trafikanter, samt gjøres noe oppstramming av vei- og kryssutforming. I tillegg skal det utføres utbedringstiltak for veien. Dette innebærer at det skal etableres en bredere korridor for GS-vei, med adskilte baner for gående og syklende. Krysningspunkter ved fotgjengerovergang skal gjøres mer synlig, og det skal utføres utbedring av den generelle belysning. I kryssområder, skal det gjøres omforming av GS-vei for å imøtekomme dagens krav. Busstopp langs Fredrik Collets veg er i dag delvis mangelfulle og det skal derfor gjøres utbedringstiltak på disse. Omfanget berører også sideveger, som må tilpasses ny veisituasjon.

Files

Title Size
Veg Plan og profil C01-03%2C D01-03.pdf 1.49 MB
Vedlegg 6 Provisorieplan.pdf 2.77 MB
Vedlegg 5 - Dokumentasjon av kvalifikasjoner-RK.docx 60 KB
Vedlegg 4 - HMS Egenerklæring.pdf 50 KB
Vedlegg 3 - SHA-plan Fredrik Colletts veg.docx 80 KB
Vedlegg 1 - Mengdebeskrivelse Fredrik Colletts veg.pdf 759 KB
VA Plan og profil GH03-07.pdf 2.53 MB
Typetegninger GH12-16.pdf 1.04 MB
Skilt - oversiktstabell og planer L01-11.pdf 3.83 MB
Oversiktsplaner eksist.-ny GH01-02.pdf 3.49 MB
Oversiktsplan veg - B01.pdf 1.23 MB
Normalprofil - typetegn. F01-04.pdf 527 KB
Kumtegninger GH 20-34.pdf 3.15 MB
Kryss og avkjørsler E01-09.pdf 1.14 MB
Kontraktsgrunnlag Del 2.docx 255 KB
Konkurransegrunnlag Del 1.docx 317 KB
Fredrik Colletts veg - xml 921 KB
Fredrik Colletts veg - gab 3.53 MB
Forside-tegningsliste A01-02.pdf 997 KB
Faseplan - omlegging gangtrafikk - Y01.pdf 1.46 MB
F -Vederlaget.docx 24 KB
Eksisterende stikkledninger GH09-11.pdf 2.75 MB
Eksisterende kabler IN01-02.pdf 2.10 MB
Belysningsplan - kabelrør IN03-05.pdf 1.76 MB

Mercell Norge AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e-tendering platform and information between buyers and suppliers in the professional market.

21 01 88 00
Mercell Norge AS | Karihaugveien 89, 1086 Oslo, Norway