Jørgen B. Lampe

Rådgiver

Tenders

Title Closing date
Metoder for å etablere noder i distribusjonsnettet 6/11/2021 12:00 PM
Utvikle nye oppgavevariabler til bruk i fremtidens effektivitetsanalyser 6/11/2021 12:00 PM
Innkjøp av fasade- og jordforsterkingssystem skredvoll - Samuelsberg
Innkjøp av fasade- og jordforsterkingssystem skredvoll - Samuelsberg 2/12/2021 12:00 PM
Rammeavtale for leasing/kjøp av gravemaskiner 11/5/2020 12:00 PM
Regnskap for utslipp av klimagasser for 2019 og 2020 (klimaregnskap) 1/18/2021 9:00 AM
Rammeavtale for bistand til konferanser og arrangementer
Programvare for å behandle CIM-data 11/20/2020 12:00 PM
Maskintjenester Samuelsberg i Kåfjord kommune i Troms og Finnmark 11/12/2020 12:00 PM
Massetransport fra skredvoll i Samuelsberg til deponi i Kåfjord kommune i Troms 11/12/2020 12:00 PM
Tjenester innenfor informasjon, etterretning og support for forberedelse av reiser og oppfølging av reisende 11/30/2020 12:00 PM
Rammeavtale for kjøp av papir til digital fargepresse 11/13/2020 12:00 PM
Lastebiltransport og kjøp av masser til stabiliseringsarbeid i Leirbekken, Målselv 11/6/2020 12:00 PM
Mobilt vakthold til hovedkontor i Oslo 12/4/2020 12:00 PM
Rammeavtale for kjøp av bedriftshelsetjenester 10/12/2020 12:00 PM
Konsulenttjeneste til utvikling av fysisk og digital utstilling knyttet til «NVE 100 år» 10/14/2020 12:00 PM
Evaluering av prissikringsmuligheter i kraftmarkedet for NordLink, NorNed og North Sea Link 10/21/2020 1:00 PM
Rammeavtale for leasing av biler til NVE
Rammeavtale for leasing av biler til NVE 6/19/2020 12:00 PM
Rammeavtale for kjøp av terminalbriller 9/28/2020 12:00 PM
Kopi av Rammeavtale for kjøp av brenselceller
Leasing av gravemaskiner
Skredsikring Longyearbyen sentrum – Støtteforbygninger 9/14/2020 8:00 PM
Leasing av gravemaskiner 6/19/2020 12:00 PM
Bistand til systemutvikling 8/28/2020 12:00 PM
Utvikling av overvåkingsportal 8/28/2020 12:00 PM
Tiltak for et effektivt sluttbrukermarked 6/25/2020 12:00 PM
Vurdering av arbeidskapital i nettreguleringen 6/12/2020 11:00 AM
Utførelse av forberedende arbeid elektro for bygging av rasvoll i Longyearbyen, Svalbard 5/28/2020 12:00 PM
Utførelse av forberedende arbeider for bygging av rasvoll i Longyearbyen, Svalbard 5/28/2020 12:00 PM
Teknisk analyse av prosumenters påvirkning på lavspent distribusjonsnett ved utrulling av solceller 6/5/2020 2:00 PM
Supplerende grunnundersøkelser i utvalgte kvikkleiresoner i Lyngen, Storfjord, Kåfjord og Nordreisa kommune (Og Målselv) 5/22/2020 10:00 AM
Anskaffelse av murstein og knust stein til rasvoll i Longyearbyen, Svalbard 5/22/2020 12:00 PM
Eksogene oppgavemål for å fange opp etterspørsel etter leveringspålitelighet (Developing variables for measuring the task of supplying reliability) 5/22/2020 12:00 PM
Utvikle metoder for å tilrettelgge datasett som kan benyttes til å kalkulere effekt- og energidistanse (Developing methods for combining data that can be used for calculating power distance) 5/22/2020 12:00 PM
Utvikle og teste metoder for å bergene effekt- og energiavstand (DEVELOPING AND TESTING METHODS FOR CALCULATING POWER- AND ENERGY DISTANCE) 5/22/2020 12:00 PM
Analyser av om og hvordan inntektsreguleringen av strømnettselskapene kan behandle investeringer og driftstiltak mer nøytralt gjennom endringer i kalibrering av kostnadsnormer 5/14/2020 10:00 AM
Kartlegging og anbefalt regulering av nettselskapenes tidsbruk ved tilknytning av nye kunder 5/15/2020 2:00 PM
Kopi av Rammeavtale for kjøp av brenselceller 5/15/2020 12:00 PM
Rammeavtale for kjøp av brenselceller
Rammeavtale for kjøp av brenselceller 3/30/2020 12:00 PM
Renholdstjenester til NVE avdeling Stranda 3/24/2020 12:00 PM
Forslag til metode for å fastsette Statnetts kostnadsnorm fra 2021 slik at insentivene til kostnadseffektivitet styrkes 4/17/2020 11:00 AM
Utredning om måling av veg-/gatelys 4/10/2020 12:00 PM
Rammeavtale for helikoptertransport 4/1/2020 12:00 PM
Forprosjekt: Rapport om hvordan vindkraftverk påvirker norske lokalsamfunn 2/12/2020 12:00 PM
Rammeavtale for renholdstjenester til NVEs hovedkontor
Anskaffelse av byggeleder for flomsikring i Brandbu sentrum, Gran kommune
Rammeavtale for bistand til konferanser og arrangementer 2/24/2020 12:00 PM
Renholdstjenester til NVE region øst 8/22/2019 12:00 PM
Bistand til utforming av deltakerbasert scenarioprosess av det norske energisystemet 9/2/2019 12:00 PM
Håndtering av fordring ved felles fakturering av kraft og nettjenester i sluttbrukermarkedet 8/12/2019 9:00 AM
Grunnundersøkelse Sukkertoppen Longyearbyen 8/2/2019 12:00 PM
Kartlegging og vurdering av potensial for effektivisering i oppvarming og kjøling i Norge 8/23/2019 2:00 PM
Kjøp av murstein i forbindelse med sikringstiltak i 20234 Niklaelva i Søvik – Haram kommune 5/21/2019 12:00 PM
Renholdstjenester til NVE i Kåfjord 5/23/2019 12:00 PM
Rammeavtale for juridisk assistanse til NVEs internasjonale bistandsprogrammer 5/20/2019 12:00 PM
Kartlegging av hva markedsaktørene skal publisere til markedet innenfor begrepet innsideinformasjon 4/23/2019 12:00 PM
Gjennomgang av kostnader ved bygging av luftledninger i transmisjonsnettet 4/26/2019 12:00 PM
Rammeavtale for renholdstjenester til NVEs hovedkontor 3/29/2019 12:00 PM
Renholdstjenester til NVE region nord 3/15/2019 12:00 PM
Rammeavtale for renholdstjenester til NVE region vest (Førde) 2/15/2019 12:00 PM
Landskapsanalyse av kraftledningsmaster i regionalnettet 2/8/2019 12:00 PM
Produksjonsindekser for vindkraft 12/7/2018 1:00 PM
Knuste steinmasser kult til Samuelsberg i Kåfjord, Troms 12/7/2018 12:00 PM
Kjøp av gabioner til skredsikring i Samuelsberg i Kåfjord, Troms 12/11/2018 12:00 PM
Jordarmering til skredsikring i Samuelsberg i Kåfjord, Troms 12/6/2018 12:00 PM
Kartlegging og analyse av strategier for balansering og flaskehalshåndtering (A study on balancing- and redispatching strategies)
Rammeavtale for helikoptertransport 12/7/2018 12:00 PM
Leasing av gravemaskiner til NVE Anlegg 11/16/2018 12:00 PM
Ekspertbistand til fastsettelse av energieffektivitets- og miljøkrav i forbindelse med miljøvennlig utforming (økodesign) og energimerking av energirelaterte produkter 10/19/2018 12:00 PM
Nye metoder for eksogene etterspørselsmål i kraftoverføringen (New methods for an exogenous demand measure in power distribution) 9/26/2018 12:00 PM
Rammeavtale for konsulenttjenester levert av NVE-godkjente fagansvarlige i henhold til forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg innen fagområdene I, II, III, IV, V 9/28/2018 12:00 PM
Kostnadsgjennomgang av transformatorstasjoner i transmisjonsnettet
Pressemeldingsdistribusjon 8/27/2018 8:00 AM
Medieovervåkningstjenester 8/27/2018 8:00 AM
Fastsettelse av avkastningskravet til utenlandskabelen «NorthConnect» 8/15/2018 12:00 PM
Kartlegging og analyse av strategier for balansering og flaskehalshåndtering (A study on balancing- and redispatching strategies) 8/13/2018 1:00 PM
Vurdering av praktisk innføring av 15 minutters avregningsperiode i kraftmarkedet 8/6/2018 4:00 PM
Arkivfaglig bistand 8/10/2018 11:59 PM
Administrering av tilgang til AMS-måleres HAN-port 8/20/2018 12:00 PM
Samfunnsøkonomisk analyse av omlegging til 400 V TN-C-S i det norske lavspenningsnettet 6/22/2018 12:00 PM
Anskaffelse av helikopterlandingsplasser
Utredning om kartlegging og bruk av AMS-data 6/15/2018 12:00 PM
Vurdering av adferdsvirkemidler som kan bidra til reduksjon av effekttopper 6/1/2018 12:00 PM
Fremtidens avanserte måle- og styringssystem (AMS) 6/8/2018 12:00 PM
Hvilket potensial har teknologi og organisering til å redusere strømkundenes nettleie? 6/4/2018 12:00 PM
Mulige konsekvenser av et mer intradag-drevet fysisk kraftmarked på day-aheadmarkedet og den overordnede effektiviteten av kraftmarkedet 5/31/2018 12:00 PM
Kostnadsvurdering ved krav om endring av merkevare 5/25/2018 12:00 PM
Prosjektleder for utvikling av faglig håndbok for sikringstiltak mot flom og skred
Cost review of transformer stations in the transmission network. 4/30/2018 12:00 PM
Kostnadsgjennomgang av transformatorstasjoner i transmisjonsnettet 4/30/2018 12:00 PM
External audit of development aid projects and EU projects 4/25/2018 12:00 PM
Ekstern revisjon av bistandsprosjekter og EU-prosjekter 4/25/2018 12:00 PM
Leie av mannskap til manuelt arbeid i forbindelse med Skredsikring i Olderdalen 20073A12938 Kåfjord kommune i Troms 4/12/2018 11:59 PM
Innovative aktører i en ny modell for sluttbrukermarkedet 4/20/2018 11:59 PM
Procurement of helicopter landing places 4/13/2018 12:00 PM
Anskaffelse av helikopterlandingsplasser 4/13/2018 12:00 PM
Anskaffelse av rekrutteringsverktøy 4/3/2018 12:00 PM
GNSS-mottakere 3/16/2018 12:00 PM
Konsulentbistand i forbindelse med utarbeidelsen av the Council of European Energy Regulators (CEER) sitt arbeidsprogram for 2019 2/5/2018 3:00 PM
Mapping the avalanche/landslide danger with reports to NVE. 1/15/2018 12:00 PM
Skredfarekartlegging for levering til NVE 1/15/2018 12:00 PM
Anskaffelse av helikopterlandingsplasser 11/20/2017 4:00 PM
Rammeavtale Excel-kurs 12/4/2017 12:00 PM
Grunnundersøkelser for kvikkleiresone 771 Sekkelsten og 774 Askim Prestegård i Askim kommune, Østfold 11/17/2017 12:00 PM
Grunnundersøkelser for kvikkleiresone 771 Sekkelsten og 774 Askim Prestegård i Askim kommune, Østfold 11/17/2017 12:00 PM
Pumpestasjoner - Flaumsikring mot Tokkeåi Dalen sentrum 11/27/2017 12:00 PM
Consultancy services for the execution of hydrologic analyses, waterworks hydraulic analyses and engineering design of flood protection measures. 12/1/2017 12:00 PM
Konsulenttjenester for utførelse av hydrologiske analyser, vassdragshydrauliske analyser og prosjektering av flomsikringstiltak 12/1/2017 12:00 PM
Consultancy services for acute avalanche events in steep terrain and quick sand. 11/6/2017 12:00 PM
6 Region Nord (Svalbard) 11/6/2017 12:00 PM
5 Region Nord (Nordland, Troms og Finnmark) 11/6/2017 12:00 PM
4 Region Midt 11/6/2017 12:00 PM
3 Region Vest 11/6/2017 12:00 PM
2 Region Sør 11/6/2017 12:00 PM
1 Region Øst 11/6/2017 12:00 PM
Rådgivningstjenester i forbindelse med akutte skredhendelser i bratt terreng og kvikkleire 11/6/2017 12:00 PM
Rapport om batterier i distribusjonsnettet, hvilke tjenester de kan tilby og hvem som bør eie batteriene? 10/13/2017 12:00 PM
Framework agreement for GIS services.
Rammeavtale for GIS-tjenester
River bottom mapping.
Elvebunnskartlegging
Flomsonekartlegging 9/20/2017 12:00 PM
Autonom strømforsyning felt (APS) 8/21/2017 12:00 PM
Intention notice — Instrumentation in drill holes.
Intensjonskunngjøring - Instrumentering i borehull
Consultancy services, Flood systems and pumping stations in the Eastern Region, Status and requirements for upgrading.
Konsulenttjenester Flomverk og pumpestasjoner i Region Øst, Status og behov for oppgradering
Framework agreement for the procurement of submersible level sensors. 6/22/2017 12:00 PM
Rammeavtale for kjøp av nedsenkbar nivåmåler (submersible level sensor) 6/22/2017 12:00 PM
Framework agreement for GIS services. 6/12/2017 12:00 PM
Rammeavtale for GIS-tjenester 6/12/2017 12:00 PM
Økonomiske beregninger av alternativ energiforsyning 5/31/2017 11:59 PM
Penetrasjonstesting av IKT-systemer i kraftselskap 5/22/2017 12:00 PM
River bottom mapping. 5/15/2017 12:00 PM
Numedalslågen 5/15/2017 12:00 PM
Litleåna, Kvina og Tovdalselva 5/15/2017 12:00 PM
Etneelva, Figgjo og Hååna 5/15/2017 12:00 PM
Lærdalselva og Vosso 5/15/2017 12:00 PM
Rauma, Jølstra, Anga, Nausta og Eidselva 5/15/2017 12:00 PM
Elvebunnskartlegging 5/15/2017 12:00 PM
Consultant with technical expertise to assist in a work group for completion of Myanmar's regulations for transmission and distribution networks.
Innkjøp av skallbekledning til NVE 5/2/2017 12:00 PM
Konsulent med teknisk ekspertise for å bistå en arbeidsgruppe for ferdigstillelse av Myanmars regelverk for transmisjons- og distribusjonsnett
Framework agreement for the purchase of submersible level gauges.
Rammeavtale for kjøp av nedsenkbar nivåmåler
Rammeavtale for kjøp av nedsenkbar nivåmåler 3/3/2017 12:00 PM
Grunnundersøkelser - kvikkleiresonen 1715 Talvik Sør 3/31/2017 12:00 PM
Grunnundersøkelser, nedsetting av sandspisser, stabilitetsvurderinger og permeabilitetsvurderinger i fbm bygging av flomsikringstiltak i Brandbu sentrum i Gran kommune 3/15/2017 12:00 PM
Rammeavtale for kjerneboring i fjell 3/17/2017 12:00 PM
Consultancy services, Flood systems and pumping stations in the Eastern Region, Status and requirements for upgrading. 3/27/2017 12:00 PM
Konsulenttjenester Flomverk og pumpestasjoner i Region Øst, Status og behov for oppgradering 3/27/2017 12:00 PM
Rammeavtale for kjøp av vernetøy med mer 2/17/2017 12:00 PM
Framework agreement for the purchase of submersible level gauges. 3/3/2017 12:00 PM
Mapping the avalanche/landslide danger with reports to NVE. 2/27/2017 12:00 PM
Skredfarekartlegging for levering til NVE 2/27/2017 12:00 PM
Rammeavtale for annonseproduksjon og fomidling/distribusjon 2/15/2017 12:00 PM
Network services for NVE.
Nettverkstjenester for NVE
Leie av liminnbinder til hustrykkeri 12/19/2016 12:00 PM
Intensjonskunngjøring - flodbølgeanalyser - fjellskred
Rammeavtale for kjøp av fuelceller
Kjøp av grunnundersøkelser Fjordgård, Lenvik kommune 11/7/2016 12:00 PM
Rammeavtale for kjøp av papir til digital fargepresse 10/27/2016 12:00 PM
Leie av digital fargepresse til hustrykkeri 11/21/2016 12:00 PM
Grunnundersøkelser i Snåsa, Stjørdal, Grong, Verdal og Klæbu 10/11/2016 12:00 PM
Konsulenttjenester til EWRC vedrørende markedsovervåking av elektrisitetsmarkedet i Bulgaria
Vurdering av samfunnsøkonomiske kostnader ved dambrudd 10/5/2016 12:00 PM
Kjøp av vektertjenester 11/1/2016 12:00 PM
Rammeavtale for konsulentbistand til gjennomføring av lederevaluering og OU tiltak 10/10/2016 12:00 PM
Rammeavtale for kjøp av bedriftshelsetjenester 10/3/2016 12:00 PM
Rammeavtale for kjøp av fuelceller 10/21/2016 12:00 PM
Rammeavtale for kjøp av Sepura nødnetterminaler 9/22/2016 12:00 PM
Rammeavtale for kjøp av terminalbriller 9/19/2016 10:00 AM
3D-laserskanning og fotogrammetri av Nåvatn dam III, Åseral, Vest Agder 9/9/2016 12:00 PM
Transport av steinmasser på E6 mellom Birtavarre og Numedal, Kåfjord kommune i Troms 8/31/2016 12:00 PM
Intensjonskunngjøring for anskaffelse av profileringsverktøy til NVE
Studie om metode for evaluering av det nordiske finansielle kraftmarkedet 8/18/2016 12:00 PM
Brukerundersøkelse for NVE 8/8/2016 12:00 PM
Innleie av midlertidig daglig leder 8/22/2016 10:00 AM
Anskaffelse av telefonitjenester til NVE 8/15/2016 12:00 PM
Oppdatering av NVE Veileder 7/2012 om «Veileder til sikkerhet i avanserte måle- og styringssystem» 8/15/2016 12:00 PM
Utredningsoppdrag – Vurderinger knyttet til ny kundesentrisk markedsmodell for sluttbrukermarkedet 8/15/2016 12:00 PM
Rammeavtale bistand konferanser og arrangement
Konsulent med teknisk ekspertise for å bistå en arbeidsgruppe for ferdigstillelse av Myanmars regelverk for transmisjons- og distribusjonsnett 7/4/2016 12:00 PM
Samfunnsøkonomisk vurdering av gebyrer som betaling for nettutredninger 6/24/2016 12:00 PM
Teknisk/økonomisk utredning med vurdering av behov for koordinering mellom regional- og distribusjonsselskap (DSOer) i planlegging og drift 6/24/2016 12:00 PM
Kvalitativ forbrukerundersøkelse om utforming av nettleie innen elektristetssektoren 6/24/2016 12:00 PM
Hydrologisk informasjonssystem
Rammeavtale for leie av multifunksjonsmaskiner med mer
Rammeavtale for tidsskriftformidling for NVE 7/18/2016 12:00 PM
Rammeavtale for kjøp av HMS-utstyr 5/27/2016 12:00 PM
Grunnundersøkelser ved Kvikkleiresonene Litj-Ler, Sørnypan, Asgarden, Stokkaunet og Rødde i Melhus kommune 5/20/2016 12:00 PM
Klimavirkninger av ikke skogbasert bioenergi 5/19/2016 12:00 PM
Rammeavtale for kjøp av kredittkorttjenester 5/6/2016 12:00 PM
Rammeavtale for IKT-brukerutstyr
Vurdering av registreringsunderlaget for innrapportering av avbrudd i elektrisitetsforsyningen 5/6/2016 12:00 PM
Nye KILE-funksjoner for husholdninger 5/9/2016 12:00 PM
Konsulenttjenester til EWRC vedrørende markedsovervåking av elektrisitetsmarkedet i Bulgaria 4/20/2016 12:00 PM
Rammeavtale for kjøp av blomster 5/16/2016 12:00 PM
Kjøp av gråberg/steinmasser til 10950 Sikringstiltak 4/4/2016 12:00 PM
Bistand til kontrolloppgaver i forbindelse med tilsyn med økodesignforskriften og energimerkeforskriften for produkter 5/12/2016 12:00 PM
Bunndyr 4/14/2016 12:00 PM
Planteliv 4/14/2016 12:00 PM
Fisk 4/14/2016 12:00 PM
Fugl 4/14/2016 12:00 PM
Biologiske undersøkelser i Hofstadelva, Stjørdal 4/14/2016 12:00 PM
NVE_Bistand til systemutvikling 4/8/2016 12:00 PM
Bunndyr 4/14/2016 12:00 PM
Planteliv 4/14/2016 12:00 PM
Fisk 4/14/2016 12:00 PM
Fugl 4/14/2016 12:00 PM
Biologiske undersøkelser i Hofstadelva, Stjørdal 4/14/2016 12:00 PM
Evaluering av reguleringen av Statnetts utøvelse av systemansvaret 4/14/2016 12:00 PM
4 akslet lastebil og trekkvogn til maskinhenger
Optimalisert drift av omløpsventiler 3/11/2016 12:00 PM
Rammeavtale bistand konferanser og arrangement 3/9/2016 12:00 PM
Rapport om støyutbredelse ved vindkraftverk med «typisk norsk» topografi 3/4/2016 12:00 PM
Elvebunnskartlegging av to strekninger i Gudbrandsdalslågen
Hydrologisk informasjonssystem 2/25/2016 12:00 PM
Kopi av Juridiske konsulenttjenester i Angola
Rammeavtale på ekspertbistand til fastsettelse av energieffektivitets- og miljøkrav
Leie av kaffemaskiner og kjøp av tilhørende produkter og tjenester
Rammeavtale for leie av multifunksjonsmaskiner med mer 3/1/2016 12:00 PM
Konsulentbistand i forbindelse med utarbeidelsen av the Council of European Energy Regulators (CEER) sitt arbeidsprogram for 2017. 12/23/2015 12:00 PM
Rammeavtale for IKT-brukerutstyr 1/14/2016 12:00 PM
Rammeavtale for levering av biler til NVE
Region Øst 6/29/2015 12:00 PM
Region Sør 6/29/2015 12:00 PM
Region Vest 6/29/2015 12:00 PM
Region Midt-Norge 6/29/2015 12:00 PM
Region Nord 6/29/2015 12:00 PM
Rammeavtale for kjøp av drivstoff 6/29/2015 12:00 PM
Pick-up mellomstor 4WD 8/24/2015 12:00 PM
Personbil 7-seter 4WD 8/24/2015 12:00 PM
Personbil, mellomklasse (D-segment) 4WD 8/24/2015 12:00 PM
Personbil, kompaktklasse (C-segment) 8/24/2015 12:00 PM
Stor varebil 4WD 8/24/2015 12:00 PM
Liten varebil 4WD 8/24/2015 12:00 PM
Vurdering av behov for å sette grenseverdi for minimum kortslutningsytelse i norske lavspenningsnett 5/4/2015 12:00 PM
Leie av kaffemaskiner og kjøp av tilhørende produkter og tjenester 5/4/2015 12:00 PM
Renholdstjenester til NVEs hovedkontor 4/30/2015 12:00 PM
Ombygging av beredskapssentral i NVE 3/20/2015 12:00 PM
Oppdatering av NVEs kostnadsgrunnlag for vannkraftanlegg og utarbeidelse av kostnadsgrunnlag for vannkraftanlegg i Georgia 3/16/2015 12:00 PM
Rammeavtale for renholdstjenester til NVE region vest 1/26/2015 12:00 PM
Rammeavtale om kjøp av skallbekledning 11/14/2014 12:00 PM
Rammeavtale - Vernetøy 10/24/2014 12:00 PM
Rammeavtale om trykkeritjenester
Rammeavtale for vikartjenester til resepsjon og sentralbord 8/29/2014 12:00 PM
Rammeavtale for kjøp av kontor- og datarekvisita 6/30/2014 12:00 PM
Kvinnherad kommune 4/23/2014 12:00 PM
Hornindal kommune 4/23/2014 12:00 PM
Ørsta kommune 4/23/2014 12:00 PM
Luster kommune 4/23/2014 12:00 PM
Skredfarekartlegging 4/23/2014 12:00 PM
Rammeavtale for leveranse av utstyr, programvare og tjenester knyttet til videokonferanse 3/20/2014 12:00 PM
Rammeavtale om trykkeritjenester 3/3/2014 12:00 PM
Analyse av energibruk i undervisningsbygg 2/21/2014 12:00 PM
Serviceavtale på reservekraftaggregater 2/3/2014 12:00 PM
NVE_Serviceavtale på reservekraftaggregater 11/1/2013 12:00 PM
Anskaffelse av digital fargepresse til hustrykkeri 11/18/2013 12:00 PM
Rammeavtale - Vintervedlikehold 11/1/2013 12:00 PM
Rammeavtale for renholdstjenester til NVE Region Øst 11/4/2013 12:00 PM
Digital fargepresse til hustrykkeri 9/2/2013 12:00 PM
Rammeavtale for vedlikehold av tregulv 5/31/2013 12:00 PM
Rammeavtale for gaveartikler 4/2/2013 12:00 PM
Rammeavtale for renholdstjenester til NVE Region Nord 3/1/2013 12:00 PM
Rammeavtale for renholdstjenester til NVE Region Midt-Norge 3/1/2013 12:00 PM
Rammeavtale for WAN- og telefonitjenester
Rammeavtale reisebyrå 2013-2017 1/15/2013 12:00 PM
Kjøp av vektertjenester 11/26/2012 12:00 PM
NVE_Rammeavtale for bedriftshelsetjenester 10/12/2012 12:00 PM
Rammeavtale for levering av servere 11/15/2012 12:00 PM
Anskaffelse av bistand til systemutvikling
Kjøp av vektertjenester 9/14/2012 12:00 PM
Rammeavtale for kjøp av elektrikertjenester 8/22/2012 3:00 PM
Rammeavtale for WAN- og telefonitjenester 6/22/2012 12:00 PM

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00