Brugervilkår og betingelser

Generelt for alle brugere

1.           Generelt

Inden anvendelse af Mercells tjenester skal brugeren gennemlæse de gældende brugervilkår og betingelser. Brugeren godkender og accepterer disse i forbindelse med registrering og indgåelse af aftale med Mercell.  

2.           Registrering af bruger

Brugeradgang

For at kunne benytte Mercells tjenester er det nødvendigt at registrere sig. Brugeren forpligter sig til at behandle brugernavn og valgt adgangskode fortroligt, så brugeradgangen ikke kan misbruges af uvedkommende. Dette gælder også ved brugeradgang gennem eventuelle links, f.eks. via intranet, hjemmesider, etc. Brugeradgangen kan ikke overdrages til andre brugere uden godkendelse fra Mercell.

Når en bruger registrerer sig hos Mercell, skal denne opgive valid og korrekt kontaktinformation såsom navn, adresse, telefonnummer, e-mail. Brugerregistreringer indeholdende urigtige informationer vil blive lukket uden varsel. De informationer brugeren registrerer vil ikke blive anvendt uden for Mercells tjenester. Informationerne vil heller ikke blive solgt eller videregivet til andre parter. Mercell forbeholder sig retten til at udlevere information om registrerede brugere til offentlige myndigheder som f.eks. politiet eller lignende når dette er påkrævet. 

Sletning af bruger

Ved ændring af brugerens ansættelsesforhold kan brugeren anmode om sletning af registreret information. Dog kan eventuel brugerinformation, der indgår som del af offentligt publiceret information ikke slettes.

3.           Anvendelse af tilgængelig information

Som bruger er det ikke tilladt at anvende den information, man eventuelt kommer i besiddelse af omhandlende andre brugere, til andre formål end dem, der er givet af Mercells tjeneste.

4.           Ansvar

Mercell kontrollerer ikke rigtigheden eller fuldstændigheden af indhentet offentlig information eller publiceret information om registrerede brugere.

Det er forbudt at købe eller sælge genstande eller ydelser som bryder med dansk lov. Sådanne annonceringer eller tilbud vil blive fjernet uden varsel og brugeren risikerer både udelukkelse og politianmeldelse. Mercell forbeholder sig retten til at slette enhver annoncering eller tilbud publiceret gennem Mercell. Mercell forbeholder sig også retten til at fjerne adgangen for brugere, som ikke overholder gældende brugervilkår og betingelser eller normal ”skik og brug”. Ved tvivlstilfælde kan brugeren tage kontakt til Mercell på danmark@mercell.com.

Mercell har ingen form for erstatningsansvar for tab eller skade som direkte eller indirekte påføres indkøbere eller leverandører, som benytter Mercells tjenester eller deres kunder som tredjepart.

Mercell har ingen form for erstatningsansvar for tab eller skade som påføres brugere som følge af fejl i opsætning, brugerfejl, fejl fra informationsleverandører eller andre fejl som måtte medføre at brugere går glip af information eller bliver fejlinformeret.

Brugere som uploader dokumenter eller filer indeholdende virus, eller som medfører uforudset ressourceforbrug på Mercells server, vil blive kontaktet, og Mercell forbeholder sig retten til at foretage de indgreb, som vurderes nødvendige for at begrænse eventuelle problemer i forbindelse med dette. Bruger er ansvarlig for de data, der uploades via Mercells tjenester. Dette gælder for såvel indhold som formater på filer og lignende.

5.           Binding i forbindelse med indkøb og tilbud

Indkøb kan annulleres af indkøber. Begrundelse for annullering påhviler indkøber. Leverandørens tilbud er bindende umiddelbart efter afgivelse. Normal procedure vil være at indkøber kvalificerer leverandører og tildeler indkøbet til den / de leverandører, der har afgivet det / de bedst evaluerede tilbud. Offentlige indkøbere / ordregivere er underlagt nationale og EU’s udbudsregler samt tilbudsloven.

6.           Forpligtelser og ansvar

Mercell er ikke involveret i hverken fragt eller betaling af de varer og / eller tjenester. Dette aftales direkte mellem indkøber og leverandør. Mercell formidler udelukkende kontakten mellem indkøber og leverandør, og deltager ellers ikke i handlen, og er derfor ikke ansvarlig for eventuelle konflikter som måtte opstå mellem indkøber og leverandør som følge af uenighed om priser, produkter eller andre forhold som vedrører handlen. Opdages fejl eller mangler, må indkøber tage kontakt direkte med leverandøren vedrørende et sådan forhold.

7.           Ændringer af regler

Mercell forbeholder sig retten til at ændre indeværende regler uden forudgående varsel. Ved ændring af regler vil dette blive varslet og krævet godkendt af bruger.

8.           Privatliv

Portalen på domænet mercell.dk benytter cookies med følgende formål:

·           Sessionshåndtering for brugere efter login.
Informationen består af en unik identifikation, som genereres ved login. Denne sikrer at brugeren undgår at skulle indtaste brugernavn og adgangskode gentagende gange inden for et fastsat tidsinterval. Identifikationen sikrer også en log over udførte aktiviteter. Identifikationen kan ikke knyttes til personnummer, og informationen deles ikke med tredjeparter.

·           Intern analyse.
Informationen der genereres som følge af brug af portalen, inklusiv IP-adresse, gemmes på central server hos Mercell. Denne information benyttes udelukkende i forbindelse med support, og videregives ikke til tredjeparter.

9.           Personoplysninger

Ingen personfølsomme oplysninger bliver delt med tredjepart eller aktivt benyttet af Mercell i portalen. Ved signering af tilbud eller kontrakter overføres et SDO objekt fra certifikatudstederen. SDO objektet bliver kun benyttet til eventuel validering af certifikatet i tvivlstilfælde. SDO objektet indeholder ikke personnummer i klar tekst fra certifikatudsteder.

10.        Browser

Mercell understøtter de mest udbredte browsere.  For nuværende er dette defineret som værende: Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome og Safari. Mercell understøtter seneste og forrige version af disse. Brugeren er selv ansvarlig for at holde sin browser opdateret.

Mercell tager ikke ansvar for træghed og processer i portalen som eventuelt vanskeliggøres som følge af ikke opdateret browser med henvisning til ovenstående.

 

Til indkøbere og leverandører

11.        Fiktive indleveringer / tilbud

Fiktive indkøb, bud eller tilbud, samt opgivelse af urigtige oplysninger er ulovlig. Mercell kan, og vil anmelde denne type handlinger. Enhver form for pris- / tilbudssamarbejde, eller bud / tilbud på egne indkøb, medfører udelukkelse fra portalen uden varsel og uden kompensation for betalt licens. Mercell kan og vil i sådanne tilfælde vurdere politianmeldelse af den / de involverede.

12.        Ophavsret

Med undtagelse af offentlig tilgængelig information, har Mercell og den enkelte indkøber fuld ejendoms -og ophavsret til publiceret information på portalen.  Enhver tilgængelig information må på ingen måde distribueres eller sælges videre.

13.        Online auktion - Vilkår og betingelser

Brugervilkårene for online omvendte auktioner er i tillæg til eventuelle generelle vilkår og betingelser. Brugeren er indforstået med at angivne vilkår er gældende for enhver omvendt auktion.

Enhver omvendt auktion vil blive gennemført inden for rammen af reglerne som anført i tillæg til eventuelle andre bestemmelser, som kan være tillagt via mail eller direkte i portalen.

Al registreret information angivet af leverandøren til indkøber skal være opdateret, fuldstændig og korrekt.

Leverandøren skal være 18 år eller ældre og have fuldmagt til at kunne forpligte den virksomhed der repræsenteres. Leverandøren accepterer ikke at benytte programmer eller enheder, der forstyrrer eller forsøger at forstyrre, eller på anden måde hindrer den omvendte auktion i at blive gennemført.

14.        Tilgang og brug

Tilgang til og brug af portalen i forbindelse med omvendte auktioner er underlagt nogen specifikke og alle generelle vilkår og betingelser som fremgår af portalen og indeværende vilkår og betingelser og alle gældende love og forskrifter, indeholdende men ikke begrænset til ophavsret og varemærker.

15.        Regulering

Gennem tilgang til portalen accepterer enhver bruger, uden begrænsninger eller forbehold, alle vilkår og betingelser, som reguleres af indeværende brugervilkår og at overholde gældende love og regler i forbindelse med brug af portalen.

Søgsmål vil blive vurderet ved ethvert brud på indeværende brugervilkår og betingelser. Mercell forbeholder sig retten til med jævne mellemrum at ændre vilkårene og betingelserne i indeværende brugervilkår, og det er brugerens ansvar at opdatere sig på eventuelle ændringer i disse vilkår og betingelser forud for af portalen. Gennem brug af portalen accepterer brugeren på forhånd godkendelse af sådanne ændringer.

16.        Information

Brugeren vil blive suspenderet eller permanent udelukket fra portalen hvis der angives urigtige oplysninger under registrering, for eksempel et falskt navn eller uredelig kontaktinformation.

Brugeren vil blive permanent udelukket fra portalen hvis brugeren indleverer vindende tilbud og ikke vedstår dette i henhold til auktionen.

Mercells brug af mailadresser begrænses til at kunne kontakte bruger. Dog bliver brugers mailadresser i indkøbsværktøjet publiceret på lige linje med anden relevant kontaktinformation.

17.        Afregning ved køb gennem tjenesten

Afregning ved køb gennem tjenesten aftales mellem indkøber og leverandør. Mercell har ingen del i, eller ansvar for aftaler mellem indkøber eller leverandør. Mercell er ikke en del af eventuelle pengetransaktioner mellem indkøber og leverandør. Brugeren indvilliger i at det ikke vil give anledning til krav, justering, refusion, opsigelse af kontrakt for salg / køb, baseret på eventuelle fejl eller fejl ved gennemførelse af omvendt auktioner eller ved brug af Mercells portal. Brugeren vil ikke kunne holde Mercell ansvarlig for sådanne krav.

18.        Regler for deltagelse

De specifikke auktionsregler gældende for deltagelse i de enkelte auktioner fastsættes og publiceres af indkøber i forbindelse med invitationen til auktionen.

Indkøber og leverandør forpligter sig til gensidig tavshedspligt og skal forhindre at andre får adgang eller kendskab til indeværende brugervilkår. Dette gælder også oplysninger i forbindelse med tekniske foranstaltninger, produktionsmetoder og forretningsmæssige analyser / beregninger / hemmeligheder og også når disse er af en sådan art at andre kan drage fordel af dem forretningsmæssigt eller personligt.

Parterne skal sørge for at eventuelle underleverandører eller andre som de er ansvarlige for, overholder tavshedspligten. Hver part skal sørge for at personer som i forbindelse med arbejde eller på anden måde opnår kendskab der er reguleret af indeværende tavshedspligt, underskriver en tavshedserklæring.

Mercells ansatte har underskrevet en erklæring om at behandle al information konfidentielt. Mercells ansatte har instruks om at ligebehandle alle brugere kommercielt og servicemæssigt og i henhold til de indgåede aftaler. Virksomhedsinformation som registreres hos Mercell kan benyttes af Mercell, men bliver under ingen omstændigheder videresolgt eller benyttet til andre kommercielle formål.

 

Til betalende kunder

20.        Varighed og opsigelse

Såfremt andet ikke er aftalt, vil licensperiodens varighed være fra det tidspunkt licensen indgås (signeringstidspunktet) og et år frem i tid, og derefter fornyes den automatisk ca. 30 dage før udløbsdato. Eventuel opsigelse fra kunden eller Mercell skal ske skriftlig senest 30 dage før licensens udløb.

Kunder kan benytte Mercells kundeservice der er åben hverdage mandag til torsdag mellem 08:00 og 16:00 og fredag mellem 8:00 og 15:30.

Mercell forbeholder sig retten til enhver tid at kunne opsige aftaler ved mislighold. Ved brud på indeværende betingelser vil der ikke være nogen tilbagebetaling for eventuelt ubenyttet licensperiode.

Ved opsigelse, vil værdien af eventuelt tilbageværende licensperiode ikke blive refunderet.

Kunden har adgang til for egen regning at hente egne data i 12 måneder efter aftalens ophør.

Foruden det der måtte være aftalt særskilt, skal alle varsler, krav eller andre meddelelser knyttet til licensaftalen, gives skriftligt til vedkommende parts repræsentant som angivet i licensaftalen og til den adresse, som der er opgivet. Alle meddelelser skal afgives inden for rimelig tid.

a)    Formål

Mercell har klare retningslinjer for håndtering af klager og tvister med sine kunder, og alle ansatte i organisationen skal være bekendt med håndteringen af sådanne.

b)    Håndtering af klager

Den som modtager en klage fra kunde skal registrere denne i Mercells support- og klagehåndteringssystem.

Klageansvarlig i Mercell vil kontakte kunden og bede om nødvendig dokumentation for at behandle klagen. Klageansvarlig skal også opkræve tilsvarende dokumentation fra den ansatte i Mercell som er klagers kundeansvarlig. Den kundeansvarlige skal inden for 3 arbejdsdage have givet klageansvarlige relevant dokumentation. Mercell skal i løbet af 10 arbejdsdage give klager en skriftlig besvarelse via post eller e-mail. Besvarelsen skal indeholde en vurdering af klagen, forklaring på årsag til hvorfor klagen er opstået samt forslag til en løsning. Kunden har 10 arbejdsdages svarfrist, til at acceptere eller afslå løsningsforslaget.

c)    Klagegrundlag

Klager kan ske når:

1)    Kunden mener at være blevet væsentlig fejlinformeret af sin kundeansvarlig hos Mercell

2)    Kunden mener at der er afvigelse mellem ordrebekræftelse og faktura. Der skal dog klages senest 30 dage efter faktureringsdato.

d)    Formelle krav til klagen

Klagen skal indeholde klagers navn, firmanavn, adresse, telefonnummer og e-mail. Klagen skal være skriftlig og tydeligt beskrive årsagen til klagen. Relevante dokumenter vedlægges.

e)    Resultat af klage

Mercell vil i den enkelte sag afgøre om en klage kan tages til behandling, og kan afvise klager som er ubegrundet i henhold til brugervilkår og betingelser, der gælder eller måtte være aftalt ved indgåelse af licens. Uanset hvad der måtte ligge til grund for en klage, kan erstatningsbeløbet ikke overstige værdien af licensen.

f)     Tvister

Dersom parterne ikke kan enes under klagebehandlingen, anses sagen som en tvist som vil blive forsøgt løst gennem forhandlinger. Fører sådanne forhandlinger ikke til en løsning inden for to uger fra tvistens opståelse, kan hver af parterne forlange tvisten afgjort med endelig virkning ved domstolsbehandling i det land og by hvor Mercells kontor har indgået aftalen, og efter det enkelte lands retssystem og lovværk.

23.        Fakturering og betalingsbetingelser

Mercell tager forbehold for prisændringer i kommende licensperioder.

Fakturering sker senest inden for 10 dage efter godkendelse af licens / indgåelse af aftale eller kontrakt / bestillingen er modtaget. Betalingsbetingelser er netto 8 dage efter fakturadato, med mindre andet er aftalt.

Alle betalinger skal ske i lokal valuta såfremt andet ikke er aftalt.

Hvis fremsendte faktura eller tilhørende bilag til faktura er mangelfulde eller indeholder fejl, der er relevante for den tjeneste fakturaen vedrører, skal Mercell for egen regning omgående sørge for at de mangelfulde eller fejlagtige oplysninger korrigeres og at korrekte oplysninger fremskaffes og leveres til kunden. Kunden er forpligtet til at meddele sådanne fejl eller mangelfulde oplysninger inden for rimelig tid.

Hvis Mercell skal viderefakturere omkostninger til kunden skal disse kunne dokumenteres af Mercell.

Hvis kunden ikke betaler sit vederlag til aftalt tid har Mercell krav på renter af det beløb, der er forfaldt til betaling. Rentesatsen følger det lands love i hvilken Mercell har udstedt fakturaen.

25.        Betalingsmislighold

Der foreligger mislighold fra kundens side hvis denne ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til aftalen.

Det foreligger dog ikke mislighold hvis forpligtelser ikke kan opfyldes på grund af Mercell, eller som følge af forhold som anses som force majeure. Mercell skal henvende sig skriftlig og uden ugrundet ophold efter at misligholdet er opdaget eller burde være opdaget.

Hvis forfaldt vederlag med tillæg af morarenter ikke er betalt inden for 30 kalenderdage fra forfald, kan Mercell sende skriftligt varsel til kunden om ophævelse af aftalen hvis der ikke er betalt inden for 60 kalenderdage efter modtagelse af varsel.

Ophævelse kan ikke ske hvis kunden betaler forfaldt vederlag med tillæg af morarenter inden fristens udløb.

Hvis kunden ikke kan overholde sine forpligtelser i henhold til indgået aftale, herunder frister, skal kunden så hurtigt som muligt varsle Mercell dette skriftligt. Varslet skal angive årsagen til problemet og så vidt muligt hvornår kunden vil være i stand til at overholde sine aftalte forpligtelser.

Mercell kan ikke tilbageholde ydelser som følge af kundens misligholdelse, med mindre misligholdelsen er væsentlig og kunden skriftligt har erkendt misligholdet eller misligholdet er håndteret som beskrevet under afsnittet ”Håndtering af klager og tvister”.

28.        Force majeure

Skulle der indtræffe en ekstraordinær situation, som ligger uden for Mercell og kundens kontrol og som umuliggør opfyldelsen af aftale-forpligtelserne, og som efter dansk lov kan betegnes som force majeure, skal parterne i aftalen uden ugrundet ophold varsle dette. Den ramte parts forpligtelser suspenderes så længe den ekstraordinære situationen er tilstede. Den anden parts modydelse suspenderes i samme tidsrum.

Modparten kan i force majeure-situationer ophæve aftalen med den ramte parts samtykke, eller hvis situationen varer eller antages at ville vare længere end 90 kalenderdage regnet fra det tidspunkt situationen indtræffer, med 15 kalenderdages varsel.

I forbindelse med force majeure-situationer har parterne gensidig informationspligt overfor hinanden om alle forhold som må anses at være af betydning for den anden part. Sådan information skal gives så hurtigt som muligt.

Mercell Danmark A/S

En del af Mercell, en af Europas ledende aktører indenfor formidling af information mellem indkøber og leverandør på det professionelle marked.

Kontakt

Kontakt os

63 13 37 00
Mercell Danmark A/S | Østre Stationsvej 33, Vestfløjen, 5000 Odense C, Danmark