Information

Due to inactivity you will be automatically logged out, when the timer below expires. Click "Extend session" in order to extend the session for another 30 minutes.

Automatic log out in:

Tip: If you want to avoid being logged out automatically due to inactivity, enable the "Remember me"-option the next time you login.
The option is placed below the password field on the login page.

Want to receive tenders from both private and public sector on e-mail every morning?
Free Trial
Tender
Contracting authority

Training services

|

Stolichna obshtina — rayon „Vrabnitsa“

Summary
EU Schema
Version
Procedure
Open procedure
Contract
Service contract
Document No:
60193-2015
Regulations
European Communities
Document
Contract award
Award criteria
The most economic tender
Publication date
2/19/2015 4:27 AM
Versions
Contract award

Show all
Description

Столична община район „Връбница“ 0006963270667, бул. „Хан Кубрат“, бл. 328, вх. Б, info@vrabnitsa.bg, For the attention of: Десислава Иванова, София, 1229, BULGARIA. Telephone: +359 24957714. Fax: +359 29346654. E-mail: info@rabnitsa.bg

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 8.3.2014, 2014/S 48-080234)

2014/S 057-095114

RE:

CPV:80500000, 80570000

Training services

Personal development training services

Instead of:

III.1.1) Изискуеми депозити и гаранции, 1

—.

III.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри, т. 7

—.

III.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

не.

IV.3.4) Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

17.04.2014 (17:00)

Приложение 3, методика за оценка на офертите

методика за оценяване в критери 2:

2. Съотношение на теоретична и практическа част на обучението при максимално допустимо съотношение 50 % /теоретична част на 50 % практическа част в рамките на всеки модул - К2 50 % 100.

3. Ангажирано време за придвижване на участниците до мястото на провеждане на обучението като същото следва да бъде отчитано от административната сграда на Възложителя до мястото на провеждане на обучението и обратно - К3 40 % 100.

Приложение 3, III.) Указания за определяне на оценката по всеки показател:

Комплексната оценка на участника се изчислява по следната формула: К = 0,10 х К1 + 0,50 х К2 + 0,40 х К3.

Read:

III.1.1) Изискуеми депозити и гаранции, 1

Гаранцията за участие би могла да се предостави под формата на банкова гаранция. Гаранцията за участие се предоставя по един от трите изброени начина - по избор на участника.

III.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри, т. 7

Наличието на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, които са изрично указани за деклариране от възложителя води до отстраняване на участник. Участникът не трябва да е лишен от правото да упражнява професията, за която има придобита образователно-квалификационна степен магистър.

III.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

да.

IV.3.4) Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

07.05.2014 (17:00)

Приложение 3, методика за оценка на офертите

методика за оценяване в критерии

2. Съотношение на теоретична и практическа част на обучението при максимално допустимо съотношение 50 % /теоретична част на 50 % практическа част в рамките на всеки модул - К2 60 % 100.

3. Ангажирано време за придвижване на участниците до мястото на провеждане на обучението като същото следва да бъде отчитано от административната сграда на Възложителя до мястото на провеждане на обучението и обратно - К3 30 % 100.

Приложение 3, III.) Указания за определяне на оценката по всеки показател:

Комплексната оценка на участника се изчислява по следната формула: К = 0,10 х К1 + 0,60 х К2 + 0,30 х К3.

Other additional information

Information to be corrected or added in the corresponding tender documents.

For further information please refer to the relevant corresponding tender documents.Original text:

Столична община район „Връбница“ 0006963270667, бул. „Хан Кубрат“, бл. 328, вх. Б, info@vrabnitsa.bg‏‏‬‪‪‪‬‪‬‬‎‏‬‎‎‬‎‪‬‪, На вниманието на: Десислава Иванова, София, 1229, БЪЛГАРИЯ. Телефон: +359 24957714. Факс: +359 29346654. Адрес за електронна поща: info@rabnitsa.bg

(Приложение към Официален вестник на Европейския съюз, 8.3.2014, 2014/S 48-080234)

2014/S 057-095114

Относно:

CPV:80500000, 80570000

Услуги по обучение

Услуги по обучение за повишаване квалификацията на персонала

Вместо:

III.1.1) Изискуеми депозити и гаранции, 1

—.

III.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри, т. 7

—.

III.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

не.

IV.3.4) Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

17.04.2014 (17:00)

Приложение 3, методика за оценка на офертите

методика за оценяване в критери 2:

2. Съотношение на теоретична и практическа част на обучението при максимално допустимо съотношение 50 % /теоретична част на 50 % практическа част в рамките на всеки модул - К2 50 % 100.

3. Ангажирано време за придвижване на участниците до мястото на провеждане на обучението като същото следва да бъде отчитано от административната сграда на Възложителя до мястото на провеждане на обучението и обратно - К3 40 % 100.

Приложение 3, III.) Указания за определяне на оценката по всеки показател:

Комплексната оценка на участника се изчислява по следната формула: К = 0,10 х К1 + 0,50 х К2 + 0,40 х К3.

Да се чете:

III.1.1) Изискуеми депозити и гаранции, 1

Гаранцията за участие би могла да се предостави под формата на банкова гаранция. Гаранцията за участие се предоставя по един от трите изброени начина - по избор на участника.

III.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри, т. 7

Наличието на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, които са изрично указани за деклариране от възложителя води до отстраняване на участник. Участникът не трябва да е лишен от правото да упражнява професията, за която има придобита образователно-квалификационна степен магистър.

III.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

да.

IV.3.4) Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

07.05.2014 (17:00)

Приложение 3, методика за оценка на офертите

методика за оценяване в критерии

2. Съотношение на теоретична и практическа част на обучението при максимално допустимо съотношение 50 % /теоретична част на 50 % практическа част в рамките на всеки модул - К2 60 % 100.

3. Ангажирано време за придвижване на участниците до мястото на провеждане на обучението като същото следва да бъде отчитано от административната сграда на Възложителя до мястото на провеждане на обучението и обратно - К3 30 % 100.

Приложение 3, III.) Указания за определяне на оценката по всеки показател:

Комплексната оценка на участника се изчислява по следната формула: К = 0,10 х К1 + 0,60 х К2 + 0,30 х К3.

Друга допълнителна информация

Информация за коригиране или добавяне в съответстващата тръжна документация.

За допълнителна информация, моля направете справка със съответната тръжна документация.

 
Assignment

Section V: Award of contract

Contract No: РД7000-197

V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

E-mail: Telephone: Fax: „ИЮ Консулт“ ООД, кв. „Изток“, ул. „Николай Хайтов“ № 3А, ет. 1, 1113 София, BULGARIA, miglena.ivanova@euconsult.bg +359 24398012 +359 24398013Original text:

Обученията обхващат модулите, както следват: Работа с хора с увреждания“ — обучение за 15 служители, двудневно обучение, обхващащо 16 астрономически часа, разпределени по 8 часа във всеки от дните; „Работа с неграмотни граждани“ — обучение за 15 служители, двудневно обучение, обхващащо 16 астрономически часа, разпределени по 8 часа във всеки от дните; „Работа с граждани, които нямат правни познания“ — обучение за 20 служители двудневно обучение, обхващащо 16 астрономически часа, разпределени по осем часа във всеки от дните, и „Умения за работа в екип“ (изнесено обучение извън територията на гр. София) за 64 служители, двудневно обучение, обхващащо 12 астрономически часа, разпределени, както следват — 8 часа в ден първи и 4 часа в ден втори.

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: РД7000-197

V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката:

6.3.2014

V.2) Информация относно офертите

Брой на получените оферти: 3

V.3) Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчката

Адрес за електронна поща: Телефон: Факс: „ИЮ Консулт“ ООД, кв. „Изток“, ул. „Николай Хайтов“ № 3А, ет. 1, 1113 София, БЪЛГАРИЯ, miglena.ivanova@euconsult.bg +359 24398012 +359 24398013

Contract award notice

Services

2015/S 035-060193

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Contact point(s): For the attention of: Telephone: Fax: Stolichna obshtina — rayon „Vrabnitsa“ bul. „Han Kubrat“, bl. 328, vh. B, bul. „Han Kubrat“, bl. 328, vh. B, Desislava Ivanova, 1229 Sofiya, BULGARIA +359 24957714 +359 29346654

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.vrabnitsa.bg

Address of the buyer profile: http://www.vrabnitsa.bg/profil-na-kupuvacha---zop.html

Electronic access to information: http://www.vrabnitsa.bg/profil-na-kupuvacha---zop.html

Section II: Object of the contract

II.1) Description

II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)

80500000, 80570000

Description

Training services.

Personal development training services.

II.2) Total final value of contract(s)

II.2.1) Total final value of contract(s)

Value: 12 090 BGN

Excluding VAT

Section V: Award of contract

Contract No: РД7000-197

V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

E-mail: Telephone: Fax: „ИЮ Консулт“ ООД, кв. „Изток“, ул. „Николай Хайтов“ № 3А, ет. 1, 1113 София, BULGARIA, miglena.ivanova@euconsult.bg +359 24398012 +359 24398013

V.4) Information on value of contract

Initial estimated total value of the contract:

Value: 14 317,98 BGN

Excluding VAT

Total final value of the contract:

Value: 12 090 BGN

Excluding VAT

If annual or monthly value:

Number of months: 9Original text:

Обявление за възложена поръчка

Услуги

2015/S 035-060193

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Място/места за контакт: На вниманието на: Телефон: Адрес за електронна поща: Факс: Столична община — район „Връбница“0006963270667, бул. „Хан Кубрат“, бл. 328, вх. Б, бул. „Хан Кубрат“, бл. 328, вх. Б, Десислава Иванова, 1229 София, БЪЛГАРИЯ +359 24957714, desislava.ivanova@vrabnitsa.bg +359 29346654

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : www.vrabnitsa.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.vrabnitsa.bg/profil-na-kupuvacha---zop.html

Електронен достъп до информация: http://www.vrabnitsa.bg/profil-na-kupuvacha---zop.html

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Общи обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: да

Столична община000696327, ул. „Московска“ № 33, 1000 София, БЪЛГАРИЯ

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1) Описание

II.1.1) Заглавие на поръчката

Избор на изпълнител за организиране и провеждане на обучения по проект — „Квалифицирани служители — качествено обслужени граждани в район „Връбница“ — Столична община, по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №А-12-22-92/28.01.2014г.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите

Услуги

Категория услуга № 24: Образователни услуги и услуги, свързани с професионално обучение

Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Гр. София район „Връбница“.

код NUTS BG411

II.1.3) Информация относно рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

II.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Обученията обхващат модулите, както следват: Работа с хора с увреждания“ — обучение за 15 служители, двудневно обучение, обхващащо 16 астрономически часа, разпределени по 8 часа във всеки от дните; „Работа с неграмотни граждани“ — обучение за 15 служители, двудневно обучение, обхващащо 16 астрономически часа, разпределени по 8 часа във всеки от дните; „Работа с граждани, които нямат правни познания“ — обучение за 20 служители двудневно обучение, обхващащо 16 астрономически часа, разпределени по осем часа във всеки от дните, и „Умения за работа в екип“ (изнесено обучение извън територията на гр. София) за 64 служители, двудневно обучение, обхващащо 12 астрономически часа, разпределени, както следват — 8 часа в ден първи и 4 часа в ден втори.

II.1.5) Oбщ терминологичен речник (CPV)

80500000, 80570000

II.1.6) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите

II.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите

Стойност: 12 090 BGN

Без да се включва ДДС

Раздел ІV: Процедура

IV.1) Вид процедура

IV.1.1) Вид процедура

Открита

IV.2) Критерии за възлагане

IV.2.1) Критерии за възлагане

Икономически най-изгодна оферта с оглед на

1. Обща предлагана цена. Тежест 10

2. Съотношение на теоретична и практическа част на обучението. Тежест 60

3. Ангажирано допълнително време за придвижване до мястото на обучението. Тежест 30

IV.2.2) Информация относно електронен търг

Използван е електронен търг: не

IV.3) Административна информация

IV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган

IV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

Обявление за поръчка

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2014/S 48-080234 от 8.3.2014

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: РД7000-197

V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката:

6.3.2014

V.2) Информация относно офертите

Брой на получените оферти: 3

V.3) Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчката

Адрес за електронна поща: Телефон: Факс: „ИЮ Консулт“ ООД, кв. „Изток“, ул. „Николай Хайтов“ № 3А, ет. 1, 1113 София, БЪЛГАРИЯ, miglena.ivanova@euconsult.bg +359 24398012 +359 24398013

V.4) Информация относно стойността на поръчката

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката:

Стойност: 14 317,98 BGN

Без да се включва ДДС

Обща крайна стойност на поръчката :

Стойност: 12 090 BGN

Без да се включва ДДС

В зависимост от това дали се сочи годишна или месечна стойност:

Брой месеци: 9

V.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и: не

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз

Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да

Позоваване на проекта/ите и/или програмата/ите: Проект — „Квалифицирани служители — качествено обслужени граждани в район „Връбница“ — Столична община, по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №А-12-22-92/28.01.2014г. по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

VI.2) Допълнителна информация:

VI.3) Процедури по обжалване

VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Адрес за електронна поща: Телефон: Интернет адрес: Факс: Комисия за защита на конкуренцията, бул. „Витоша“ № 18, 1000 София, БЪЛГАРИЯ, cpcadmin@cpc.bg +359 29884070, http://www.cpc.bg +359 29807315

VI.3.2) Подаване на жалби

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление:

16.2.2015

Training services

|

Stolichna obshtina — rayon „Vrabnitsa“

Contracting authority
Desislava Ivanova
bul. „Han Kubrat“, bl. 328, vh. B
1229 Sofiya
BULGARIA
Import excel
Version changes
 
Mercell Holding AS • Karihaugveien 89 • 1086 OSLO • • +47 21 01 88 00