Information

Due to inactivity you will be automatically logged out, when the timer below expires. Click "Extend session" in order to extend the session for another 30 minutes.

Automatic log out in:

Tip: If you want to avoid being logged out automatically due to inactivity, enable the "Remember me"-option the next time you login.
The option is placed below the password field on the login page.

Want to receive tenders from both private and public sector on e-mail every morning?
Free Trial
Tender
Contracting authority

Vegmerking 2014

|

Trondheim kommune

Summary
Documents
EU Schema
Please consult the tender description for further details on how to participate. You can also find contact details on the tab "Contracting authority".
You can add a reminder in order to add the tender to your calendar.

Please note that it is not possible to participate through Mercell and that no messages are sent to contracting authority.
Procedure
Open procedure
Contract
Works
Document No:
M312656/DEC208088
Document
Contract notice
Award criteria
The most economic tender
Bid due date
1/15/2014 10:00 AM
Publication date
12/9/2013 5:27 PM
Description

Vegmerking 2014

Merk: For å melde din interesse i denne kunngjøringen og motta tilleggsinformasjon vennligst besøk Doffin nettsiden http://www.doffin.no/Search/Search_Switch.aspx?ID=312656.‏‏‬‏‎‬‬‎‪‬‎‎‬‪‪‬‎‬‬‪

 
Once you have clicked the "Show interest" button in the toolbar, you will be able to download all tender documents using the "Download Zip" button in the "Import/Export" menu in the toolbar.
Files
Document
NASJONAL KUNNGJØRING AV KONKURRANSE
DEL I: OPPDRAGSGIVER
I.1)KONTAKTPUNKT
Organisasjon
Trondheim kommune
Adresse
Postboks 2300 Sluppen,
Poststed
Trondheim
Postnummer
7004
Land
NO
Kontaktpunkt:

Ved:
Randi Sesseng Aas
Telefon
+47 72540000
E-post
Faks
Oppdragsgivers nettadresse (URL):
http://www.trondheim.kommune.no/innkjop
Nettadresse kjøperprofil (URL):
http://www.doffin.no//search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA7013
Kontaktpunkt for ytterligere informasjon om denne kunngjøringen kan fås:[ ]Som i I.1
[X] Annet, benytt Bilag A.I
Kontaktpunkt for å få tilsendt/tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokument:[ ]Som i I.1
[X] Annet, benytt Bilag A.II
Kontaktpunkt hvor tilbud, anmodning om deltakelse, eller melding om interesse skal sendes:[ ]Som i I.1
[X] Annet, benytt Bilag A.III
I.2)TYPE OFFENTLIG OPPDRAGSGIVER OG HOVEDAKTIVITET(ER)
[ ]Departement eller underliggende etat
[ ]Statlig virksomhet eller annen nasjonal myndighet
[ ]Fylkeskommune/ kommune administrasjon
[X]Fylkeskommunal/kommunal virksomhet
[ ]Offentligrettslig organ
[ ]EU institusjon eller internasjonal organisasjon
[X]Offentlig administrasjon
[ ]Forsvarsektoren
[ ]Justissektoren
[ ]Miljøvern
[ ]Økonomiske og finansielle tjenester
[ ]Helsesektoren
[ ]Boliger og eiendomsforvaltning
[ ]Sosialomsorg
[ ]Fritid, religion og kultur
[ ]Utdannelse
Oppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere  Nei
DEL II: KONTRAKTENS GJENSTAND
II.1)BESKRIVELSE
II.1.1)OPPDRAGSGIVERS NAVN PÅ ANSKAFFELSEN

Vegmerking 2014

II.1.2(a))Type Bygge- og Anleggsanskaffelse
Utførelse[X]Prosjektering og utførelse[ ]
Utførelse av et bygge- og anleggsarbeid etter spesifikasjoner fra oppdragsgiver[ ]
II.1.2(b))Type Vareanskaffelse
II.1.2(c))Type Tjenesteanskaffelse
II.1.2)Utførelsessted/leveringssted(er) for hovedandelen av ytelsenTrondheim

NUTS-kode 
II.1.3)Kunngjøringen gjelder
Kontrakt[X]
Etablering av dynamisk innkjøpsordning[ ]
Inngåelse av rammeavtale[ ]
II.1.4)Opplysninger om rammeavtale (hvis relevant)
Rammeavtale med kun en leverandør[ ]
Rammeavtale med flere leverandører[ ]
Antatt antall leverandører forestillt til rammeavtalen
Rammeavtalens varighet
Hvis relevant, begrunnelse for bruk av rammeavtale som varer lengre enn fire år:

Anslå samlet verdi av kontraktene i løpet av hele rammeavtalens varighet
Hvis kjent, angi hyppighet og verdi på kontraktene som planlegges
II.1.5)Kort beskrivelse av anskaffelsens art og omfang

Vegmerking 2014

Merk: For å melde din interesse i denne kunngjøringen og motta tilleggsinformasjon vennligst besøk Doffin nettsiden http://www.doffin.no/Search/Search_Switch.aspx?ID=312656.

II.1.6)CPV-KLASSIFISERING
HovedvokabularTilleggsvokabular  (hvis relevant)
Hoved-anskaffelsen34922100
Tilleggs-leveranse(r)
II.1.7)Er denne anskaffelsen omfattet av GPA/WTO?[X]
II.1.8)Vil kontrakten bestå av delarbeid og/eller delleveranser? Nei
II.1.9)Vil alternative tilbud bli tatt i betraktning? Nei
II.2)KONTRAKTENS MENGDE ELLER OMFANG
II.2.1)Samlet mengde eller omfang inkludert eventuelle delarbeid, delleveranser og opsjoner

estimert verdi mellom 3000000 og 5000000 Valuta: NOK
II.2.2)Opsjoner

Hvis kjent, oppgi foreløpig tidsramme for anvendelse av disse opsjonene
Hvis relevant, oppgi antall mulige forlengelser
Hvis kjent og i tilfelle av en vare- eller tjenestekontrakt som kan forlenges, anslå tidslengde for de påfølgende kontraktene
DEL III: JURIDISKE, ØKONOMISKE, FINANSIELLE OG TEKNISKE OPPLYSNINGER
III.1)VILKÅR I KONTRAKTEN
III.1.1)Sikkerhetsstillelse og garantier som kreves (hvis relevant)

Se konkurransegrunnlaget

III.1.2)De viktigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisninger til relevante bestemmelser

Se konkurransegrunnlaget

III.1.3)Krav til foretaksform for eventuell leverandørgruppering kontrakten tildeles (hvis relevant)

Se konkurransegrunnlaget

III.1.4)Andre særlige vilkår som gjelder utførelsen av kontrakten:

Se konkurransegrunnlaget

III.2)KVALIFIKASJONSKRAV
III.2.1)Sett opp krav til tilbyders organisatoriske og juridiske stillingDokumentasjonskrav knyttet til leverandørens organisatoriske og juridiske stilling:

(1) Annet (vennligst presiser dokumentasjonskrav under):

Se konkurransegrunnlaget

III.2.2) Sett opp krav til tilbyders økonomiske og finansielle kapasitetDokumentasjonskrav knyttet til leverandørens økonomiske og finansielle kapasitet:

(1) Annet (vennligst presiser dokumentasjonskrav under):

Se konkurransegrunnlaget


Krav til tilbyders økonomiske og finansielle kapasitet

III.2.3) Sett opp krav til tilbyders tekniske og faglige kvalifikasjonerDokumentasjonskrav knyttet til tilbyders tekniske og faglige kvalifikasjoner:

(1) Annet (vennligst presiser dokumentasjonskrav under):

Se konkurransegrunnlaget


Krav til tilbyders tekniske og faglige kvalifikasjoner

III.2.4) RESERVERT KONTRAKT (hvis relevant)
Kontrakten er forbeholdt vernede virksomheter[ ]
Utførelsen av kontrakten er forbeholdt program for vernet arbeid[ ]
DEL IV: PROSEDYRE
IV.1)TYPE ANSKAFFELSESPROSEDYRE
Åpen anbudskonkurranse[X]Begrenset anbudskonkurranse[ ]
Konkurransepreget dialog[ ]Konkurranse med forhandling[ ]
Forhandlet - Ett trinns[ ]
IV.1.1)Er tilbydere allerede utvalgt: Nei
IV.1.2)Begrensninger på antall leverandører som vil bli invitert til å delta (hvis relevant)planlagt minimum 
List opp de objektive og ikke-diskriminerende kriterier eller regler som vil bli benyttet for å begrense antall kvalifiserte tilbydere
IV.1.3)Redusering av antall tilbydere under forhandlingene eller konkurransepreget dialog
Vil det bli benyttet en faseoppdelt prosedyre for å gradvis redusere antall løsninger som skal drøftes eller tilbud det skal forhandles om:[ ]
IV.2)TILDELINGSKRITERIER
Laveste pris  Nei
Økonomisk mest fordelaktig tilbud vurdert på grunnlag av:
Kriterier fastsatt i konkurransegrunnlaget:  Ja
Kriteriene listet under (Tildelingskriteriene skal stå i prioritetsrekkefølge dersom det av påviselige grunner ikke er mulig å foreta en vekting):  Nei
KritererVekting
IV.2.2)Vil det bli avholdt en elektronisk auksjon: Nei
IV.3 ADMINISTRATIV INFORMASJON
IV.3.1)Saksnummer hos oppdragsgiver (hvis relevant)

IV.3.2)Forutgående kunngjøring knyttet til samme kontrakt
Veiledende kunngjøring[ ]
Kunngjøring på en kjøperprofil[ ]


Andre tidligere kunngjøringer (hvis relevant)
IV.3.3)Vilkår for å få utlevert eller tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokumentFrist for når forespørsel om utlevering/tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokument, må være mottatt

oppgi pris (hvis relevant)    Valuta: 

Betalingsvilkår og betalingsmetode
IV.3.4)Tidsfrist for mottak av tilbud eller anmodning om deltakelse 15-01-2014  10:00
IV.3.5)Hvis relevant, frist for å sende ut invitasjon til å inngi tilbud eller deltagelse til utvalgte tilbydereDato: 
IV.3.6)Språk som skal anvendes ved utforming av tilbud eller forespørsel om deltagelseNorsk
IV.3.7)Vedståelsesplikt 
IV.3.8)Tilbudsåpning
Dato 
Sted 
Personer som kan være til stedet ved tilbudsåpning (hvis relevant):

DEL VI: SUPPLERENDE OPPLYSNINGER
VI.1)BERØRER KUNNGJØRINGEN PERIODISKE INNKJØPHvis ja, anslå tidspunkt for ytterligere kunngjøringer

VI.2)VEDRØRER KONTRAKTEN ER PROSJEKT/PROGRAM SOM ER FINANSIERT MED EU-MIDLER? Nei

Hvis ja, angi henvisning til prosjekt og/eller program

VI.3)TILLEGGSINFORMASJON (hvis relevant)

Se konkurransegrunnlaget

(NT Ref:312656)

VI.4)PROSEDYRE FOR KLAGEBEHANDLING
VI.4.1) Instans som er ansvarlig for klageprosedyrene (hvis relevant)
Organisasjon
Adresse
Poststed
Postnummer
Land
E-post
Telefon
Nettadresse (URL):
Faks
Instans som er ansvarlig for mekling (hvis relevant)
Organisasjon
Adresse
Poststed
Postnummer
Land
E-post
Telefon
Nettadresse (URL):
Faks
VI.4.2)Innsendelse av klage (Benytt VI.4.2 ELLER VI.4.3 om nødvendig) Informasjon vedrørende tidsfrist for innsendelse av klage:
VI.4.3)Kontaktpunkt for å innhente informasjon om klagebehandling og prosess for innsendelse av klager
Organisasjon
Adresse
Poststed
Postnummer
Land
E-post
Telefon
Nettadresse (URL):
Faks
VI.4.5)DATO FOR OVERSENDELSE AV DENNE KUNNGJØRINGEN 09-12-2013

BILAG AKONTAKTPUNKT FOR YTTERLIGERE INFORMASJON OM DENNE KUNNGJØRINGEN:
I)KONTAKTPUNKT FOR YTTERLIGERE INFORMASJON OM DENNE KUNNGJØRINGEN:
Organisasjon
Trondheim kommune
Adresse
Postboks 2300 Sluppen
Poststed
Trondheim
Postnummer
7004
Land
NO
Kontaktpunkt:

Ved:
Randi Sesseng Aas
Telefon
+47 72540000
E-post
Faks
Nettadresse (URL): http://www.trondheim.kommune.no/innkjop
II)KONTAKTPUNKT FOR UTLEVERING/TILGANG TIL KONKURRANSEGRUNNLAG OG/ELLER ANDRE DOKUMENT
Organisasjon
Trondheim kommune
Adresse
Postboks 2300 Sluppen
Poststed
Trondheim
Postnummer
7004
Land
NO
Kontaktpunkt:

Ved:
Randi Sesseng Aas
Telefon
+47 72540000
E-post
Faks
Nettadresse (URL): http://www.trondheim.kommune.no/innkjop
III)KONTAKTPUNKT HVOR TILBUD ELLER ANMODNING OM DELTAKELSE SKAL SENDES
Organisasjon
Trondheim kommune
Adresse
Postboks 2300 Sluppen
Poststed
Trondheim
Postnummer
7004
Land
NO
Kontaktpunkt:

Ved:
Randi Sesseng Aas
Telefon
+47 72540000
E-post
Faks
Nettadresse (URL): http://www.trondheim.kommune.no/innkjop
SF 82

Vegmerking 2014

|

Trondheim kommune

Contracting authority
Postboks 2300 Sluppen
Postboks 2300 Sluppen

7004 TRONDHEIM
Norway
VAT number: 942110464
Import excel
Version changes
 
Mercell Holding AS • Karihaugveien 89 • 1086 OSLO • • +47 21 01 88 00