Information

Due to inactivity you will be automatically logged out, when the timer below expires. Click "Extend session" in order to extend the session for another 30 minutes.

Automatic log out in:

Tip: If you want to avoid being logged out automatically due to inactivity, enable the "Remember me"-option the next time you login.
The option is placed below the password field on the login page.

Want to receive tenders from both private and public sector on e-mail every morning?
Free Trial
Tender
Contracting authority

Kurs i nasjonale fag for leger, tannleger og helsefagarbeidere - høsten 2013

|

Helsedirektoratet

Summary
EU Schema
Please consult the tender description for further details on how to participate. You can also find contact details on the tab "Contracting authority".
You can add a reminder in order to add the tender to your calendar.

Please note that it is not possible to participate through Mercell and that no messages are sent to contracting authority.
Procedure
Open procedure
Contract
Service contract
Document No:
2013-000097/APR196413
Buyers case No:
13/770
Document
Contract notice
Award criteria
The most economic tender
Bid due date
5/24/2013 12:00 PM
Publication date
4/19/2013 6:01 PM
Description

Helsedirektoratet ønsker å inngå en avtale med et fagmiljø om gjennomføring av kurs i nasjonale fag (heretter KNF) for leger, tannleger og helsefagarbeidere som er utdannet utenfor EØS. Formålet med KNF er opplæring i norske forhold og det norske helsesystemet. KNF skal oppfylle kravet i forskrift om tilleggskrav for autorisasjon for helsepersonell, FOR-2004-02-24-460 (tilleggskravforskriften).

For denne anbudsprosessen benytter oppdragsgiver Visma TendSign. For å melde din interesse på dette anbudet og få tilgang til dokumenter, skal du kopiere og lime inn lenken i din nettleser.

https://tendsign.no/doc.aspx?ID=35689

Alle tilbud skal leveres elektronisk via Visma, visma.no/tendsign innen tilbudsfristen. Er du ikke bruker hos Visma eller har spørsmål knyttet til funksjonalitet i verktøyet (som for eksempel hvordan du skal gi tilbud), ta kontakt med Visma Support på tlf: 0047 4000 6814 eller på e-post til: support.tendsign@visma.no‏‏‬‪‪‪‬‪‪‪‎‬‬‏‪‪‬‎‎‪

Det anbefales at tilbudet leveres i god tid før fristens utløp. Skulle det komme tilleggsinformasjon fra oppdragsgiver som fører til at du ønsker å endre tilbudet ditt før tilbudsfristen utgår, kan du gå inn og åpne tilbudet, gjøre eventuelle endringer og levere på nytt helt inntil tilbudsfristen utgår. Det siste leverte tilbudet regnes som det endelige tilbudet.

 
NASJONAL KUNNGJØRING AV KONKURRANSE
DEL I: OPPDRAGSGIVER
I.1)KONTAKTPUNKT
Organisasjon
Helsedirektoratet
Adresse
Postboks 7000
Poststed
Oslo
Postnummer
0130
Land
NO
Kontaktpunkt:

Ved:
Ingrid Køhler Knutsen
Telefon
E-post
ingrid.kohler.knutsen@helsedir.no
Faks
Oppdragsgivers nettadresse (URL):

Nettadresse kjøperprofil (URL):

Kontaktpunkt for ytterligere informasjon om denne kunngjøringen kan fås:[ ]Som i I.1
[X] Annet, benytt Bilag A.I
Kontaktpunkt for å få tilsendt/tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokument:[ ]Som i I.1
[X] Annet, benytt Bilag A.II
Kontaktpunkt hvor tilbud, anmodning om deltakelse, eller melding om interesse skal sendes:[ ]Som i I.1
[X] Annet, benytt Bilag A.III
I.2)TYPE OFFENTLIG OPPDRAGSGIVER OG HOVEDAKTIVITET(ER)
[ ]Departement eller underliggende etat
[X]Statlig virksomhet eller annen nasjonal myndighet
[ ]Fylkeskommune/ kommune administrasjon
[ ]Fylkeskommunal/kommunal virksomhet
[ ]Offentligrettslig organ
[ ]EU institusjon eller internasjonal organisasjon
[X]Offentlig administrasjon
[ ]Forsvarsektoren
[ ]Justissektoren
[ ]Miljøvern
[ ]Økonomiske og finansielle tjenester
[ ]Helsesektoren
[ ]Boliger og eiendomsforvaltning
[ ]Sosialomsorg
[ ]Fritid, religion og kultur
[ ]Utdannelse
Oppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere  Nei
DEL II: KONTRAKTENS GJENSTAND
II.1)BESKRIVELSE
II.1.1)OPPDRAGSGIVERS NAVN PÅ ANSKAFFELSEN

Kurs i nasjonale fag for leger, tannleger og helsefagarbeidere - høsten 2013

II.1.2(a))Type Bygge- og Anleggsanskaffelse
II.1.2(b))Type Vareanskaffelse
II.1.2(c))Type TjenesteanskaffelseTjenestekategori: 24
II.1.2)Utførelsessted/leveringssted(er) for hovedandelen av ytelsenOslo

NUTS-kode NO011
II.1.3)Kunngjøringen gjelder
Kontrakt[X]
Etablering av dynamisk innkjøpsordning[ ]
Inngåelse av rammeavtale[ ]
II.1.4)Opplysninger om rammeavtale (hvis relevant)
Rammeavtale med kun en leverandør[ ]
Rammeavtale med flere leverandører[ ]
Antatt antall leverandører forestillt til rammeavtalen
Rammeavtalens varighet
Hvis relevant, begrunnelse for bruk av rammeavtale som varer lengre enn fire år:

Anslå samlet verdi av kontraktene i løpet av hele rammeavtalens varighet
Hvis kjent, angi hyppighet og verdi på kontraktene som planlegges
II.1.5)Kort beskrivelse av anskaffelsens art og omfang

Helsedirektoratet ønsker å inngå en avtale med et fagmiljø om gjennomføring av kurs i nasjonale fag (heretter KNF) for leger, tannleger og helsefagarbeidere som er utdannet utenfor EØS. Formålet med KNF er opplæring i norske forhold og det norske helsesystemet. KNF skal oppfylle kravet i forskrift om tilleggskrav for autorisasjon for helsepersonell, FOR-2004-02-24-460 (tilleggskravforskriften).

For denne anbudsprosessen benytter oppdragsgiver Visma TendSign. For å melde din interesse på dette anbudet og få tilgang til dokumenter, skal du kopiere og lime inn lenken i din nettleser.

https://tendsign.no/doc.aspx?ID=35689

Alle tilbud skal leveres elektronisk via Visma, visma.no/tendsign innen tilbudsfristen. Er du ikke bruker hos Visma eller har spørsmål knyttet til funksjonalitet i verktøyet (som for eksempel hvordan du skal gi tilbud), ta kontakt med Visma Support på tlf: 0047 4000 6814 eller på e-post til: support.tendsign@visma.no

Det anbefales at tilbudet leveres i god tid før fristens utløp. Skulle det komme tilleggsinformasjon fra oppdragsgiver som fører til at du ønsker å endre tilbudet ditt før tilbudsfristen utgår, kan du gå inn og åpne tilbudet, gjøre eventuelle endringer og levere på nytt helt inntil tilbudsfristen utgår. Det siste leverte tilbudet regnes som det endelige tilbudet.

II.1.6)CPV-KLASSIFISERING
HovedvokabularTilleggsvokabular  (hvis relevant)
Hoved-anskaffelsen79632000
Tilleggs-leveranse(r)
80300000
II.1.7)Er denne anskaffelsen omfattet av GPA/WTO?[X]
II.1.8)Vil kontrakten bestå av delarbeid og/eller delleveranser? Nei
II.1.9)Vil alternative tilbud bli tatt i betraktning? Nei
II.2)KONTRAKTENS MENGDE ELLER OMFANG
II.2.1)Samlet mengde eller omfang inkludert eventuelle delarbeid, delleveranser og opsjoner

II.2.2)Opsjoner

Mulighet for videreføring i 2014

Hvis kjent, oppgi foreløpig tidsramme for anvendelse av disse opsjonene
Hvis relevant, oppgi antall mulige forlengelser
Hvis kjent og i tilfelle av en vare- eller tjenestekontrakt som kan forlenges, anslå tidslengde for de påfølgende kontraktene
II.3)KONTRAKTENS VARIGHET ELLER TIDSFRIST FOR FERDIGSTILLELSEArbeidsstart   21-06-2013 Ferdigstillelsesdato   31-12-2013
DEL III: JURIDISKE, ØKONOMISKE, FINANSIELLE OG TEKNISKE OPPLYSNINGER
III.1)VILKÅR I KONTRAKTEN
III.1.1)Sikkerhetsstillelse og garantier som kreves (hvis relevant)
III.1.2)De viktigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisninger til relevante bestemmelser
III.1.3)Krav til foretaksform for eventuell leverandørgruppering kontrakten tildeles (hvis relevant)
III.1.4)Andre særlige vilkår som gjelder utførelsen av kontrakten:
III.2)KVALIFIKASJONSKRAV
III.2.1)Sett opp krav til tilbyders organisatoriske og juridiske stillingDokumentasjonskrav knyttet til leverandørens organisatoriske og juridiske stilling:
III.2.2) Sett opp krav til tilbyders økonomiske og finansielle kapasitetDokumentasjonskrav knyttet til leverandørens økonomiske og finansielle kapasitet:
Krav til tilbyders økonomiske og finansielle kapasitet

III.2.3) Sett opp krav til tilbyders tekniske og faglige kvalifikasjonerDokumentasjonskrav knyttet til tilbyders tekniske og faglige kvalifikasjoner:

Krav til tilbyders tekniske og faglige kvalifikasjoner

III.2.4) RESERVERT KONTRAKT (hvis relevant)
Kontrakten er forbeholdt vernede virksomheter[ ]
Utførelsen av kontrakten er forbeholdt program for vernet arbeid[ ]
III.3)SÆRSKILTE BETINGELSER I FORBINDELSE MED TJENESTEKONTRAKTER
III.3.1)Er utførelsen av tjenesten forbeholdt en spesiell yrkesgruppe? Nei
III.3.2)Vil juridiske personer måtte oppgi navnene og de faglige kvalifikasjonene for de personer som er ansvarlige for utførelsen de aktuelle ytelser: Ja
DEL IV: PROSEDYRE
IV.1)TYPE ANSKAFFELSESPROSEDYRE
Åpen anbudskonkurranse[X]Begrenset anbudskonkurranse[ ]
Konkurransepreget dialog[ ]Konkurranse med forhandling[ ]
Forhandlet - Ett trinns[ ]
IV.1.1)Er tilbydere allerede utvalgt: Nei
IV.1.2)Begrensninger på antall leverandører som vil bli invitert til å delta (hvis relevant)planlagt minimum 
List opp de objektive og ikke-diskriminerende kriterier eller regler som vil bli benyttet for å begrense antall kvalifiserte tilbydere
IV.1.3)Redusering av antall tilbydere under forhandlingene eller konkurransepreget dialog
Vil det bli benyttet en faseoppdelt prosedyre for å gradvis redusere antall løsninger som skal drøftes eller tilbud det skal forhandles om:[ ]
IV.2)TILDELINGSKRITERIER
Laveste pris  Nei
Økonomisk mest fordelaktig tilbud vurdert på grunnlag av:
Kriterier fastsatt i konkurransegrunnlaget:  Nei
Kriteriene listet under (Tildelingskriteriene skal stå i prioritetsrekkefølge dersom det av påviselige grunner ikke er mulig å foreta en vekting):  Ja
KritererVekting
1Løsning av oppdraget50
2Kapasitet30
3Pris20
IV.2.2)Vil det bli avholdt en elektronisk auksjon: Nei
IV.3 ADMINISTRATIV INFORMASJON
IV.3.1)Saksnummer hos oppdragsgiver (hvis relevant)

13/770

IV.3.2)Forutgående kunngjøring knyttet til samme kontrakt
Veiledende kunngjøring[ ]
Kunngjøring på en kjøperprofil[ ]


Andre tidligere kunngjøringer (hvis relevant)
IV.3.3)Vilkår for å få utlevert eller tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokumentFrist for når forespørsel om utlevering/tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokument, må være mottatt

oppgi pris (hvis relevant)    Valuta: 

Betalingsvilkår og betalingsmetode
IV.3.4)Tidsfrist for mottak av tilbud eller anmodning om deltakelse  24-05-2013  12:00
IV.3.5)Hvis relevant, frist for å sende ut invitasjon til å inngi tilbud eller deltagelse til utvalgte tilbydereDato: 
IV.3.6)Språk som skal anvendes ved utforming av tilbud eller forespørsel om deltagelseNB [X]  
IV.3.7)Vedståelsesplikt Inntil:   25-09-2013
IV.3.8)Tilbudsåpning
Dato   24-05-2013  13:00
Sted 
Personer som kan være til stedet ved tilbudsåpning (hvis relevant):

DEL VI: SUPPLERENDE OPPLYSNINGER
VI.1)BERØRER KUNNGJØRINGEN PERIODISKE INNKJØPHvis ja, anslå tidspunkt for ytterligere kunngjøringer

VI.2)VEDRØRER KONTRAKTEN ER PROSJEKT/PROGRAM SOM ER FINANSIERT MED EU-MIDLER? Nei

Hvis ja, angi henvisning til prosjekt og/eller program

VI.3)TILLEGGSINFORMASJON (hvis relevant)

Visma TendSign-kunngjøring: http://www.opic.com/notice.asp?req=diwgtpnv

VI.4)PROSEDYRE FOR KLAGEBEHANDLING
VI.4.1) Instans som er ansvarlig for klageprosedyrene (hvis relevant)
Organisasjon
Adresse
Poststed
Postnummer
Land
E-post
Telefon
Nettadresse (URL):
Faks
Instans som er ansvarlig for mekling (hvis relevant)
Organisasjon
Adresse
Poststed
Postnummer
Land
E-post
Telefon
Nettadresse (URL):
Faks
VI.4.2)Innsendelse av klage (Benytt VI.4.2 ELLER VI.4.3 om nødvendig) Informasjon vedrørende tidsfrist for innsendelse av klage:
VI.4.3)Kontaktpunkt for å innhente informasjon om klagebehandling og prosess for innsendelse av klager
Organisasjon
Adresse
Poststed
Postnummer
Land
E-post
Telefon
Nettadresse (URL):
Faks
VI.4.5)DATO FOR OVERSENDELSE AV DENNE KUNNGJØRINGEN  19-04-2013

BILAG AKONTAKTPUNKT FOR YTTERLIGERE INFORMASJON OM DENNE KUNNGJØRINGEN:
I)KONTAKTPUNKT FOR YTTERLIGERE INFORMASJON OM DENNE KUNNGJØRINGEN:
Organisasjon
Visma Anbud og Kontrakt - TendSign
Adresse
Poststed
Postnummer
Land
NO
Kontaktpunkt:

Ved:
Telefon
E-post
Faks
Nettadresse (URL): https://tendsign.no/doc.aspx?ID=35689
II)KONTAKTPUNKT FOR UTLEVERING/TILGANG TIL KONKURRANSEGRUNNLAG OG/ELLER ANDRE DOKUMENT
Organisasjon
Visma Anbud og Kontrakt - TendSign
Adresse
Poststed
Postnummer
Land
NO
Kontaktpunkt:

Ved:
Telefon
E-post
Faks
Nettadresse (URL): https://tendsign.no/doc.aspx?ID=35689&Goto=Docs
III)KONTAKTPUNKT HVOR TILBUD ELLER ANMODNING OM DELTAKELSE SKAL SENDES
Organisasjon
Visma Anbud og Kontrakt - TendSign
Adresse
Poststed
Postnummer
Land
NO
Kontaktpunkt:

Ved:
Telefon
E-post
Faks
Nettadresse (URL): https://tendsign.no/doc.aspx?ID=35689&Goto=Tender
SF 82

Kurs i nasjonale fag for leger, tannleger og helsefagarbeidere - høsten 2013

|

Helsedirektoratet

Contracting authority
Postboks 7000 St. Olavs plass
0130 OSLO
Norway
VAT number: 983544622
Import excel
Version changes
 
Mercell Holding AS • Karihaugveien 89 • 1086 OSLO • • +47 21 01 88 00