Information

Due to inactivity you will be automatically logged out, when the timer below expires. Click "Extend session" in order to extend the session for another 30 minutes.

Automatic log out in:

Tip: If you want to avoid being logged out automatically due to inactivity, enable the "Remember me"-option the next time you login.
The option is placed below the password field on the login page.

Want to receive tenders from both private and public sector on e-mail every morning?
Free Trial
Tender
Contracting authority

FV 256/522 Ravveien - Parsell 2 Åsrumveien - Lindhjem

|

Statens vegvesen Region sør

Summary
Documents
EU Schema
Please consult the tender description for further details on how to participate. You can also find contact details on the tab "Contracting authority".
You can add a reminder in order to add the tender to your calendar.

Please note that it is not possible to participate through Mercell and that no messages are sent to contracting authority.
Procedure
Open procedure
Contract
Works
Document No:
M257490/MAY177623
Buyers case No:
2012039027
Document
Contract notice
Award criteria
Lowest price
Bid due date
6/12/2012 12:00 PM
Publication date
5/7/2012 3:53 PM
Description

Prosjektet omfatter bygging av gang-/sykkelveg og TS-tiltak langs Fv 280/522 Raveien på strekningen Åsrumveien – Lindhjem i Sandefjord og Stokke kommuner.

Merk: For å melde din interesse i denne kunngjøringen og motta tilleggsinformasjon vennligst besøk Doffin nettsiden http://www.doffin.no/Search/Search_Switch.aspx?ID=257490.‏‏‬‪‪‪‎‎‬‬‬‏‬‎‬‏‎‬‎‬

 
Once you have clicked the "Show interest" button in the toolbar, you will be able to download all tender documents using the "Download Zip" button in the "Import/Export" menu in the toolbar.
Files
Document

NASJONAL KUNNGJØRING AV KONKURRANSE

DEL I: OPPDRAGSGIVER

I.1)

KONTAKTPUNKT

Organisasjon
Statens vegvesen Region sør
Adresse
Postboks 723 Stoa,
Poststed
Arendal
Postnummer
4808
Land
NO
Kontaktpunkt:

Ved:
Anne Stine Johnsen
Telefon
+47 81548000
E-post
firmapost-sor@vegvesen.no
Faks
Oppdragsgivers nettadresse (URL):

Nettadresse kjøperprofil (URL):
http://www.doffin.no//search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA3350
Kontaktpunkt for ytterligere informasjon om denne kunngjøringen kan fås:[ ]Som i I.1
[X] Annet, benytt Bilag A.I
Kontaktpunkt for å få tilsendt/tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokument:[ ]Som i I.1
[X] Annet, benytt Bilag A.II
Kontaktpunkt hvor tilbud, anmodning om deltakelse, eller melding om interesse skal sendes:[X]Som i I.1
[ ] Annet, benytt Bilag A.III

I.2)

TYPE OFFENTLIG OPPDRAGSGIVER OG HOVEDAKTIVITET(ER)

[X]Departement eller underliggende etat
[ ]Statlig virksomhet eller annen nasjonal myndighet
[ ]Fylkeskommune/ kommune administrasjon
[ ]Fylkeskommunal/kommunal virksomhet
[ ]Offentligrettslig organ
[ ]EU institusjon eller internasjonal organisasjon
[X]Offentlig administrasjon
[ ]Forsvarsektoren
[ ]Justissektoren
[ ]Miljøvern
[ ]Økonomiske og finansielle tjenester
[ ]Helsesektoren
[ ]Boliger og eiendomsforvaltning
[ ]Sosialomsorg
[ ]Fritid, religion og kultur
[ ]Utdannelse
Oppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere  Nei

DEL II: KONTRAKTENS GJENSTAND

II.1)

BESKRIVELSE

II.1.1)

OPPDRAGSGIVERS NAVN PÅ ANSKAFFELSEN

FV 256/522 Ravveien - Parsell 2 Åsrumveien - Lindhjem

II.1.2(a))

Type Bygge- og Anleggsanskaffelse

Utførelse[X]Prosjektering og utførelse[ ]
Utførelse av et bygge- og anleggsarbeid etter spesifikasjoner fra oppdragsgiver[ ]

II.1.2(b))

Type Vareanskaffelse

II.1.2(c))

Type Tjenesteanskaffelse

II.1.2)

Utførelsessted/leveringssted(er) for hovedandelen av ytelsen

Vestfold

NUTS-kode 

II.1.3)

Kunngjøringen gjelder

Kontrakt[X]
Etablering av dynamisk innkjøpsordning[ ]
Inngåelse av rammeavtale[ ]

II.1.4)

Opplysninger om rammeavtale (hvis relevant)

Rammeavtale med kun en leverandør[ ]
Rammeavtale med flere leverandører[ ]

Antatt antall leverandører forestillt til rammeavtalen

Rammeavtalens varighet

Hvis relevant, begrunnelse for bruk av rammeavtale som varer lengre enn fire år:

Anslå samlet verdi av kontraktene i løpet av hele rammeavtalens varighet

Hvis kjent, angi hyppighet og verdi på kontraktene som planlegges

II.1.5)

Kort beskrivelse av anskaffelsens art og omfang

Prosjektet omfatter bygging av gang-/sykkelveg og TS-tiltak langs Fv 280/522 Raveien på strekningen Åsrumveien – Lindhjem i Sandefjord og Stokke kommuner.

Merk: For å melde din interesse i denne kunngjøringen og motta tilleggsinformasjon vennligst besøk Doffin nettsiden http://www.doffin.no/Search/Search_Switch.aspx?ID=257490.

II.1.6)

CPV-KLASSIFISERING

HovedvokabularTilleggsvokabular  (hvis relevant)
Hoved-anskaffelsen45000000
Tilleggs-leveranse(r)

II.1.7)

Er denne anskaffelsen omfattet av GPA/WTO?

[X]

II.1.8)

Vil kontrakten bestå av delarbeid og/eller delleveranser?

Nei

II.1.9)

Vil alternative tilbud bli tatt i betraktning?

Nei

II.2)

KONTRAKTENS MENGDE ELLER OMFANG

II.2.1)

Samlet mengde eller omfang inkludert eventuelle delarbeid, delleveranser og opsjoner

Hovedmengder:

Gravemasser: 17 800 m3

Forsterkningslag: 7 600 m3

Bærelag av knuste steinmaterialer: 3 900 m3

Asfalt bindlag: 17 200 m2

Asfalt slitelag: 18 700 m2

Støyskjerm: ca 900 m

II.2.2)

Opsjoner

Hvis kjent, oppgi foreløpig tidsramme for anvendelse av disse opsjonene

Hvis relevant, oppgi antall mulige forlengelser

Hvis kjent og i tilfelle av en vare- eller tjenestekontrakt som kan forlenges, anslå tidslengde for de påfølgende kontraktene

DEL III: JURIDISKE, ØKONOMISKE, FINANSIELLE OG TEKNISKE OPPLYSNINGER

III.1)

VILKÅR I KONTRAKTEN

III.1.1)

Sikkerhetsstillelse og garantier som kreves (hvis relevant)

¦Se konkurransegrunnlaget

III.1.2)

De viktigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisninger til relevante bestemmelser

¦Se konkurransegrunnlaget

III.1.3)

Krav til foretaksform for eventuell leverandørgruppering kontrakten tildeles (hvis relevant)

¦Se konkurransegrunnlaget

III.1.4)

Andre særlige vilkår som gjelder utførelsen av kontrakten:

III.2)

KVALIFIKASJONSKRAV

III.2.1)

Sett opp krav til tilbyders organisatoriske og juridiske stilling

Dokumentasjonskrav knyttet til leverandørens organisatoriske og juridiske stilling:

(1) Krav til å fremlegge skatteattest for merverdiavgift (Nasjonale krav)

(2) Krav til å fremlegge skatteattest for skatt (Nasjonale krav)

(3) Krav til å fremlegge egenerklæring i samsvar med forskriftens vedlegg 2 om HMS (Nasjonale krav)

III.2.2)

Sett opp krav til tilbyders økonomiske og finansielle kapasitet

Dokumentasjonskrav knyttet til leverandørens økonomiske og finansielle kapasitet:

Tilbyder skal gi opplysninger om egenkapital


Krav til tilbyders økonomiske og finansielle kapasitet

Krav om at tilbyders egenkapital er positiv


III.2.3)

Sett opp krav til tilbyders tekniske og faglige kvalifikasjoner

Dokumentasjonskrav knyttet til tilbyders tekniske og faglige kvalifikasjoner:

(1) Annet (vennligst presiser dokumentasjonskrav under):

Tilbyder skal gi opplysninger om referanseproskjeter, teknsik og anleggsmessig erfaring

Tilbyder skal gi opplysninger om referanseprosjekter, byggherrers erfaring med tilbyders kontraktsgjennomføring.

Tilbyder skal dokumentere faglig kompetanse og relevant erfaring hos nøkkelpersonell som disponeres for oppdraget.


Krav til tilbyders tekniske og faglige kvalifikasjoner

Krav om at tilbyder har erfaring fra arbeid av samme art og vanskelighetsgrad.

Krav om at tilbyder har tilfredsstillende referanser fra byggherrers erfaring med tilbyders kontraktsgjennomføring

Det kreves teknisk og faglig kompetanse og relevant erfaring hos nøkkelpersonell som disponeres for oppdraget.


III.2.4)

RESERVERT KONTRAKT (hvis relevant)

Kontrakten er forbeholdt vernede virksomheter[ ]
Utførelsen av kontrakten er forbeholdt program for vernet arbeid[ ]

DEL IV: PROSEDYRE

IV.1)

TYPE ANSKAFFELSESPROSEDYRE


Åpen anbudskonkurranse[X]Begrenset anbudskonkurranse[ ]
Konkurransepreget dialog[ ]Konkurranse med forhandling[ ]
Forhandlet - Ett trinns[ ]

IV.1.1)

Er tilbydere allerede utvalgt:

Nei

IV.1.2)

Begrensninger på antall leverandører som vil bli invitert til å delta (hvis relevant)

planlagt minimum 

List opp de objektive og ikke-diskriminerende kriterier eller regler som vil bli benyttet for å begrense antall kvalifiserte tilbydere

IV.1.3)

Redusering av antall tilbydere under forhandlingene eller konkurransepreget dialog

Vil det bli benyttet en faseoppdelt prosedyre for å gradvis redusere antall løsninger som skal drøftes eller tilbud det skal forhandles om:[ ]

IV.2)

TILDELINGSKRITERIER

Laveste pris  Ja
Økonomisk mest fordelaktig tilbud vurdert på grunnlag av:
Kriterier fastsatt i konkurransegrunnlaget:  Nei
Kriteriene listet under (Tildelingskriteriene skal stå i prioritetsrekkefølge dersom det av påviselige grunner ikke er mulig å foreta en vekting):  Nei
KritererVekting

IV.2.2)

Vil det bli avholdt en elektronisk auksjon:

Nei

IV.3 ADMINISTRATIV INFORMASJON

IV.3.1)

Saksnummer hos oppdragsgiver (hvis relevant)

2012039027

IV.3.2)

Forutgående kunngjøring knyttet til samme kontrakt

Veiledende kunngjøring[ ]
Kunngjøring på en kjøperprofil[ ]


Andre tidligere kunngjøringer (hvis relevant)

IV.3.3)

Vilkår for å få utlevert eller tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokument

Frist for når forespørsel om utlevering/tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokument, må være mottatt

oppgi pris (hvis relevant)    Valuta: 

Betalingsvilkår og betalingsmetode

IV.3.4)

Tidsfrist for mottak av tilbud eller anmodning om deltakelse

 12-06-2012  12:00

IV.3.5)

Hvis relevant, frist for å sende ut invitasjon til å inngi tilbud eller deltagelse til utvalgte tilbydere

Dato: 

IV.3.6)

Språk som skal anvendes ved utforming av tilbud eller forespørsel om deltagelse

Norsk

IV.3.7)

Vedståelsesplikt 

Inntil:   01-08-2012

IV.3.8)

Tilbudsåpning

Dato   12-06-2012  13:00
Sted Regionkontoret i Arendal Langsæveien 4 Harebakken
Personer som kan være til stedet ved tilbudsåpning (hvis relevant):

Tilbydere

DEL VI: SUPPLERENDE OPPLYSNINGER

VI.1)

BERØRER KUNNGJØRINGEN PERIODISKE INNKJØP

Hvis ja, anslå tidspunkt for ytterligere kunngjøringer

VI.2)

VEDRØRER KONTRAKTEN ER PROSJEKT/PROGRAM SOM ER FINANSIERT MED EU-MIDLER?

Nei

Hvis ja, angi henvisning til prosjekt og/eller program

VI.3)

TILLEGGSINFORMASJON (hvis relevant)

Det blir avholdt tilbudskonferanse fredag 11. mai kl. 12:00 på Ås prosjektkontor.

(NT Ref:257490)

VI.4)

PROSEDYRE FOR KLAGEBEHANDLING

VI.4.1)

Instans som er ansvarlig for klageprosedyrene (hvis relevant)

Organisasjon
Adresse
Poststed
Postnummer
Land
E-post
Telefon
Nettadresse (URL):
Faks

Instans som er ansvarlig for mekling (hvis relevant)

Organisasjon
Adresse
Poststed
Postnummer
Land
E-post
Telefon
Nettadresse (URL):
Faks

VI.4.2)

Innsendelse av klage (Benytt VI.4.2 ELLER VI.4.3 om nødvendig)

Informasjon vedrørende tidsfrist for innsendelse av klage:

VI.4.3)

Kontaktpunkt for å innhente informasjon om klagebehandling og prosess for innsendelse av klager

Organisasjon
Adresse
Poststed
Postnummer
Land
E-post
Telefon
Nettadresse (URL):
Faks

VI.4.5)

DATO FOR OVERSENDELSE AV DENNE KUNNGJØRINGEN

 07-05-2012

BILAG A

KONTAKTPUNKT FOR YTTERLIGERE INFORMASJON OM DENNE KUNNGJØRINGEN:

I)

KONTAKTPUNKT FOR YTTERLIGERE INFORMASJON OM DENNE KUNNGJØRINGEN:


Organisasjon
Statens vegvesen Region sør
Adresse
Postboks 723 Stoa
Poststed
Arendal
Postnummer
4808
Land
NO
Kontaktpunkt:

Ved:
Anne Stine Johnsen
Telefon
+47 97664458
E-post
anne.johnson@vegvesen.no
Faks
Nettadresse (URL):

II)

KONTAKTPUNKT FOR UTLEVERING/TILGANG TIL KONKURRANSEGRUNNLAG OG/ELLER ANDRE DOKUMENT


Organisasjon
Statens vegvesen Region sør
Adresse
Postboks 723 Stoa
Poststed
Arendal
Postnummer
4808
Land
NO
Kontaktpunkt:

Ved:
Anne Stine Johnsen
Telefon
+47 97664458
E-post
anne.johnson@vegvesen.no
Faks
Nettadresse (URL):
SF 82

FV 256/522 Ravveien - Parsell 2 Åsrumveien - Lindhjem

|

Statens vegvesen Region sør

Contracting authority
Anne Stine Johnsen
Postboks 723 Stoa,
4808 Arendal
Norway
Import excel
Version changes
 
Mercell Holding AS • Karihaugveien 89 • 1086 OSLO • • +47 21 01 88 00