Information

Due to inactivity you will be automatically logged out, when the timer below expires. Click "Extend session" in order to extend the session for another 30 minutes.

Automatic log out in:

Tip: If you want to avoid being logged out automatically due to inactivity, enable the "Remember me"-option the next time you login.
The option is placed below the password field on the login page.

Want to receive tenders from both private and public sector on e-mail every morning?
Free Trial
Tender
Contracting authority

Maintenance and repair of information technology equipment

|

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky42499500

Summary
EU Schema
Version
Procedure
Open procedure
Contract
Service contract
Document No:
201796-2013
Regulations
European Communities, with participation by GATT countries
Document
Contract award
Award criteria
Lowest price
Publication date
6/20/2013 4:17 AM
Versions
Contract award

Show all
Description


Original text:

Predmetom zákazky je priebežné uskutočňovanie autorizovaných servisných služieb v požadovaných technických parametroch, špecifikáciách, počtoch a termínoch. Ide o autorizovaný pozáručný systémový servis a technickú podporu pre servery, diskové polia, zálohovacie zariadenia, súvisiacu komunikačnú a inú výpočtovú techniku nevyhnutnú k zabezpečovaniu vývoja a prevádzky informačných systémov Finančnej správy SR.‏‏‬‪‪‪‬‬‪‪‬‪‎‎‎‪‪‬‪‪

 
Assignment

Section V: Award of contract

Lot No: 1

V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Telephone: AutoCont SK a.s.36396222, Einsteinova 24, 85101 Bratislava, SLOVAKIA +421 415114300Original text:

Predmetom zákazky je priebežné uskutočňovanie autorizovaných servisných služieb v požadovaných technických parametroch, špecifikáciách, počtoch a termínoch. Ide o autorizovaný pozáručný systémový servis a technickú podporu pre servery, diskové polia, zálohovacie zariadenia, súvisiacu komunikačnú a inú výpočtovú techniku nevyhnutnú k zabezpečovaniu vývoja a prevádzky informačných systémov Finančnej správy SR.

Oddiel V: Zadanie zákazky

Časť č.: 1 - Názov: Rámcová dohoda

V.1) Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:

29.5.2013

V.2) Informácie o ponukách

Počet prijatých ponúk: 2

Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 0

V.3) Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

Telefón: AutoCont SK a.s.36396222, Einsteinova 24, 85101 Bratislava, SLOVENSKO +421 415114300

Contract award notice

Services

2013/S 118-201796

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Contact point(s): For the attention of: Telephone: E-mail: Fax: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky42499500, Vazovova 2, Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Mierová 23, 815 11 Bratislava, odbor centrálneho obstarávania a nákupu, Ing. Anna Veselá, PaedDr. Kornélia Černá, 815 11 Bratislava-mestská časť Staré Mesto, SLOVAKIA +421 248273553 / 248273342, anna.vesela@financnasprava.skkornelia.cerna@financnasprava.sk +421 243413326

Internet address(es):

Address of the buyer profile: http://www.financnasprava.sk

Section II: Object of the contract

II.1) Description

II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)

50312600, 50312100, 50312300, 50324200, 72253200, 72100000, 72250000

Description

Maintenance and repair of information technology equipment.

Maintenance and repair of mainframe computers.

Maintenance and repair of data network equipment.

Preventive maintenance services.

Systems support services.

Hardware consultancy services.

System and support services.

II.2) Total final value of contract(s)

II.2.1) Total final value of contract(s)

Value: 2 600 000 EUR

Excluding VAT

Section V: Award of contract

Lot No: 1

V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Telephone: AutoCont SK a.s.36396222, Einsteinova 24, 85101 Bratislava, SLOVAKIA +421 415114300

V.4) Information on value of contract

Initial estimated total value of the contract:

Value: 2 600 000 EUR

Excluding VAT

Total final value of the contract:

Value: 2 600 000 EUR

If annual or monthly value:

Number of months: 24Original text:

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Služby

2013/S 118-201796

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1) Názov, adresy a kontaktné miesta

Kontaktné miesto (miesta): Kontaktná osoba: Telefón: E-mail: Fax: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky42499500, Vazovova 2, Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Mierová 23, 815 11 Bratislava, odbor centrálneho obstarávania a nákupu, Ing. Anna Veselá, PaedDr. Kornélia Černá, 815 11 Bratislava-mestská časť Staré Mesto, SLOVENSKO +421 248273553 / 248273342, anna.vesela@financnasprava.skkornelia.cerna@financnasprava.sk +421 243413326

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.financnasprava.sk

I.2) Druh verejného obstarávateľa

Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán vrátane regionálnych alebo miestnych útvarov

I.3) Hlavná činnosť

Všeobecné verejné služby

I.4) Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov

Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II: Predmet zákazky

II.1) Opis

II.1.1) Názov pridelený zákazke

Pozáručný autorizovaný systémový servis a technická podpora pre zariadenia IKT FS SR v dátovom centre Banská Bystrica

II.1.2) Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb

Služby

Kategória služieb č. 7: Služby výpočtovej techniky a s nimi súvisiace služby

Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Kompetenčné centrum finančných operácií, Nová ulica 13, 974 04 Banská Bystrica.

Kód NUTS SK032

II.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)

II.1.4) Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)

Predmetom zákazky je priebežné uskutočňovanie autorizovaných servisných služieb v požadovaných technických parametroch, špecifikáciách, počtoch a termínoch. Ide o autorizovaný pozáručný systémový servis a technickú podporu pre servery, diskové polia, zálohovacie zariadenia, súvisiacu komunikačnú a inú výpočtovú techniku nevyhnutnú k zabezpečovaniu vývoja a prevádzky informačných systémov Finančnej správy SR.

II.1.5) Spoločný slovník obstarávania (CPV)

50312600, 50312100, 50312300, 50324200, 72253200, 72100000, 72250000

II.1.6) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)

Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno

II.2) Celková konečná hodnota zákazky (zákaziek)

II.2.1) Celková konečná hodnota zákazky (zákaziek)

Hodnota: 2 600 000 EUR

Bez DPH

Oddiel IV: Postup

IV.1) Druh postupu

IV.1.1) Druh postupu

Otvorená

IV.2) Kritériá na vyhodnotenie ponúk

IV.2.1) Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Najnižšia cena

IV.2.2) Informácie o elektronickej aukcii

Použila sa elektronická aukcia: áno

IV.3) Administratívne informácie

IV.3.1) Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ

2013/7427; 2012/575218

IV.3.2) Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky

Predbežné oznámenie

Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2012/S 84-138364 z 2.5.2012

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2012/S 232-382067 z 1.12.2012

Oddiel V: Zadanie zákazky

Časť č.: 1 - Názov: Rámcová dohoda

V.1) Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:

29.5.2013

V.2) Informácie o ponukách

Počet prijatých ponúk: 2

Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 0

V.3) Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

Telefón: AutoCont SK a.s.36396222, Einsteinova 24, 85101 Bratislava, SLOVENSKO +421 415114300

V.4) Informácie o hodnote zákazky

Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:

Hodnota: 2 600 000 EUR

Bez DPH

Celková konečná hodnota zákazky:

Hodnota: 2 600 000 EUR

Pri hodnote za rok alebo za mesiac:

Počet mesiacov: 24

V.5) Informácie o subdodávkach

V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1) Informácie o fondoch Európskej únie

Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

VI.2) Doplňujúce informácie:

Členovia komisie , ktorí vyhodnocovali ponuky: Ing. Igor Kmetík, Ing. Juraj Hagara, Ing. Zuzana Ďurajová, Ing. Mariana Kozicová, PaedDr. Kornélia Černá.

Sídlo Finančného riaditeľstva SR sa v súlade so zákonom č. 441/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štatnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva v znení neskorších predpisov dňom 1.1.2013 zmenilo na Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica.

VI.3) Odvolacie konanie

VI.3.1) Orgán zodpovedný za odvolacie konanie

Telefón: Internetová adresa: Fax: Úrad pre verejné obstarávanie31797903, Dunajská 68, P.O.Box 58, 820 04 Bratislava 24, SLOVENSKO +421 250264176, http://www.uvo.gov.sk +421 250264219

VI.3.2) Podanie odvolania

VI.3.3) Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania

Telefón: Internetová adresa: Fax: Úrad pre verejné obstarávanie31797903, Dunajská 68, P.O.Box 58, 820 04 Bratislava 24, SLOVENSKO +421 250264176, http://www.uvo.gov.sk +421 250264219

VI.4) Dátum odoslania tohto oznámenia:

18.6.2013

Maintenance and repair of information technology equipment

|

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky42499500

Contracting authority
Ing. Anna Veselá, PaedDr. Kornélia Černá
Vazovova 2
81511 Bratislava-mestská časť Staré Mesto
SLOVAKIA
Import excel
Version changes
 
Mercell Holding AS • Karihaugveien 89 • 1086 OSLO • • +47 21 01 88 00