Information

Due to inactivity you will be automatically logged out, when the timer below expires. Click "Extend session" in order to extend the session for another 30 minutes.

Automatic log out in:

Tip: If you want to avoid being logged out automatically due to inactivity, enable the "Remember me"-option the next time you login.
The option is placed below the password field on the login page.

Want to receive tenders from both private and public sector on e-mail every morning?
Free Trial
Tender
Contracting authority

Helicopters and aeroplanes

|

Ministerstvo na otbranata

Summary
EU Schema
Version
Procedure
Open procedure
Contract
Supply contract
Document No:
196084-2013
Regulations
European Communities
Document
Contract award
Award criteria
Lowest price
Publication date
6/15/2013 4:11 AM
Versions
Contract award

Show all
Assignment

Section V: Award of contract

Contract No: УД-03-17

Lot No: 1

V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Telephone: "Авиостарт" ООД, ЕИК 121826322, ж.к. "младоста" , бл. 59, вх. Ж, ет. 4, ап. 9, 1750 София, BULGARIA +359 29635393Original text:

Сключените рамкови споразумения за срок от 48 месеца за изпълнение на следната самостоятелно обособена позиция.

Рамковото споразумение за доставки на пиросредства за авиационна техника руско производство, което включва:

Барутен заряд ПЗ-АM , Барутен заряд ПЗ-АЛ , Пиропатрон ПДО-1, Пиропатрон ПТ-8М, Пиропатрон ПП-3, Пиропатрон ППЛ, Пиропатрон ППЛ-Т, Пиропатрон за шлем, Пиропатрон КВМ-3 Подробно вида на пиротехническите средства и изискванията към тях са описани в раздел IV на Документацията за участие в процедурата.

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: УД-03-17

Обособена позиция №: 1 - Заглавие на обособената позиция: Доставка на гуми за руска авиационна техника

V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката:

14.8.2010

V.2) Информация относно офертите

Брой на получените оферти: 2

V.3) Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчката

Телефон: "Авиостарт" ООД, ЕИК 121826322, ж.к. "младоста" , бл. 59, вх. Ж, ет. 4, ап. 9, 1750 София, БЪЛГАРИЯ +359 29635393

Contract award notice

Supplies

2013/S 115-196084

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Contact point(s): For the attention of: Telephone: Fax: Ministerstvo na otbranata, ul. „Dyakon Ignatii“ No. 3, Direktsiya „Investitsii v otbranata“ Valeri Kamenov, 1092 Sofiya, BULGARIA +359 29220661 +359 29879693

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://www.mod.bg

Section II: Object of the contract

II.1) Description

II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)

34711000 - DA44, 34731800

Description

Helicopters and aeroplanes.

Tyres for aircraft.

II.2) Total final value of contract(s)

II.2.1) Total final value of contract(s)

Value: 36 789,05 BGN

Excluding VAT

Section V: Award of contract

Contract No: УД-03-17

Lot No: 1

V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Telephone: "Авиостарт" ООД, ЕИК 121826322, ж.к. "младоста" , бл. 59, вх. Ж, ет. 4, ап. 9, 1750 София, BULGARIA +359 29635393

V.4) Information on value of contract

Total final value of the contract:

Value: 36 789,05 BGN

Excluding VATOriginal text:

Обявление за възложена поръчка

Доставки

2013/S 115-196084

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Място/места за контакт: На вниманието на: Телефон: Адрес за електронна поща: Факс: Министерство на отбраната, ул. „Дякон Игнатии“ № 3, Дирекция „Инвестиции в отбраната“ Валери Каменов, 1092 София, БЪЛГАРИЯ +359 29220661, v.kamenov@mod.bg +359 29879693

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : http://www.mod.bg

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Отбрана

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1) Описание

II.1.1) Заглавие на поръчката

Сключване на рамково споразумение за доставка на авиационни гуми за самолети руско производство.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите

Доставки

Покупка

Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Република България.

код NUTS BG421

II.1.3) Информация относно рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

II.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Сключените рамкови споразумения за срок от 48 месеца за изпълнение на следната самостоятелно обособена позиция.

Рамковото споразумение за доставки на пиросредства за авиационна техника руско производство, което включва:

Барутен заряд ПЗ-АM , Барутен заряд ПЗ-АЛ , Пиропатрон ПДО-1, Пиропатрон ПТ-8М, Пиропатрон ПП-3, Пиропатрон ППЛ, Пиропатрон ППЛ-Т, Пиропатрон за шлем, Пиропатрон КВМ-3 Подробно вида на пиротехническите средства и изискванията към тях са описани в раздел IV на Документацията за участие в процедурата.

II.1.5) Oбщ терминологичен речник (CPV)

34711000 - DA44, 34731800

II.1.6) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите

II.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите

Стойност: 36 789,05 BGN

Без да се включва ДДС

Раздел ІV: Процедура

IV.1) Вид процедура

IV.1.1) Вид процедура

Открита

IV.2) Критерии за възлагане

IV.2.1) Критерии за възлагане

Най-ниска цена

IV.2.2) Информация относно електронен търг

Използван е електронен търг: не

IV.3) Административна информация

IV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган

рег. № 21-22-487.

IV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

Обявление за поръчка

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2010/S 157-242903 от 14.8.2010

Други предишни публикации

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2011/S 14-020776 от 21.1.2011

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2011/S 24-037942 от 4.2.2011

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2011/S 56-090591 от 22.3.2011

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2012/S 186-305118 от 27.9.2012

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: УД-03-17

Обособена позиция №: 1 - Заглавие на обособената позиция: Доставка на гуми за руска авиационна техника

V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката:

14.8.2010

V.2) Информация относно офертите

Брой на получените оферти: 2

V.3) Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчката

Телефон: "Авиостарт" ООД, ЕИК 121826322, ж.к. "младоста" , бл. 59, вх. Ж, ет. 4, ап. 9, 1750 София, БЪЛГАРИЯ +359 29635393

V.4) Информация относно стойността на поръчката

Обща крайна стойност на поръчката :

Стойност: 36 789,05 BGN

Без да се включва ДДС

V.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и: не

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз

Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

VI.2) Допълнителна информация:

VI.3) Процедури по обжалване

VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Адрес за електронна поща: Телефон: Интернет адрес: Факс: Комисия за защита на конкуренцията, бул. „Витоша“ № 18, 1000 София, БЪЛГАРИЯ, cpcadmin@cpc.bg +359 29884070, http://www.cpc.bg +359 29807315

VI.3.2) Подаване на жалби

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление:

14.6.2013

Helicopters and aeroplanes

|

Ministerstvo na otbranata

Contracting authority
Valeri Kamenov
ul. „Dyakon Ignatii“ No. 3
1092 Sofiya
BULGARIA
Import excel
Version changes
 
Mercell Holding AS • Karihaugveien 89 • 1086 OSLO • • +47 21 01 88 00